CELÉ MSZ

1.bod O t v o r e n i e

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/1_1.mp4 width=650 height=400]

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/1_2.mp4 width=650 height=400] 2.bod Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/2.mp4 width=650 height=400]

3.bod Správa o činnosti MsR

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/3.mp4 width=650 height=400]

4.bod Upresnenie doby výkonu funkcie riaditeľa RO Zvolenské kultúrne centrum so sídlom Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 42393744 Informácia o realizácii a stave projektov „Pustý hrad“ a „Obnova objektu Starej radnice“ na Námestí SNP 21/31, Zvolen

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/4.mp4 width=650 height=400]

 

5.bod III. Aktualizácia rozpočtu Mesta, škôl a školských zariadení na rok 2015

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/5.mp4 width=650 height=400]

 

6.bod Nakladanie s majetkom Mesta

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/6.mp4 width=650 height=400]

 

7.bod Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/7.mp4 width=650 height=400]

 

8.bod Zrubový objekt na Pustom hrade

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/8.mp4 width=650 height=400]

 

9.bod VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území mesta Zvolen.

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/9_1.mp4 width=650 height=400]

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/9_2.mp4 width=650 height=400]

 

10.bod Novelizácia č.2 VZN mesta Zvolen č.139 o pešej zóne

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/10.mp4 width=650 height=400]

 

11.bod Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavnej kontrolórky

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/11.mp4 width=650 height=400]

 

12.bod Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen na II. polrok 2015

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/12.mp4 width=650 height=400]

 

 

13.bod Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/13.mp4 width=650 height=400]

14.bod Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen – tratégia využívania dažďovej vody

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/14.mp4 width=650 height=400]

 

15.bod Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných funkcionárov Mesta Zvolen

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/15.mp4 width=650 height=400]

16.bod Návrh primátorky mesta Zvolen na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Zvolen

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/16.mp4 width=650 height=400]

 

17.bod Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta za I. polrok 2015

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/17.mp4 width=650 height=400]

 

18.bod Interpelácie a diskusia

[wposflv src=http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2015-06-29/18.mp4 width=650 height=400]

 

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.