1. O t v o r e n i e
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Doplnenie poslaneckého mandátu vo VO č.3 vo Zvolene a zloženie sľubu nového poslanca
4. Správa o činnosti MsR
Predkladá: spravodajca MsR
5. Nakladanie s majetkom Mesta
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
6. II. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2024
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
7. Návrh VZN mesta Zvolen o určení školských obvodov základným školám
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
8. Doplňujúce delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov školskej samosprávy
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
9. Novelizácia č. 2 VZN Mesta Zvolen č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb
Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
Predkladá: JUDr. Mgr. Gabriela Andilová, soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
10. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa zo dňa 31.8.2017
Predkladá: JUDr. Mgr. Gabriela Andilová, soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
11. Novelizácia Zásad na vykonávanie sobášov na iných vhodných miestach
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
12. Vzdanie sa členstva v komisiách MsZ Zvolen
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
13. Správa o činnosti Mestskej polície Zvolen za rok 2023
Predkladá: Jozef Záchenský, náčelník MsP
14. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2023, návrh činnosti na rok 2024
Predkladá: Ing. Rastislav Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen
15. ÚPN Z Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška – Nad kasárňami – zmeny a doplnky 01
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
16. ÚPN M Zvolen – zmeny a doplnky – súhlas s obstaraním – podnet spoločnosti IDEA INVEST PROPERTY, s.r.o. Zvolen na zapracovanie stavby „Parkovací dom Zvolen – sídlisko Západ“ do ÚPN M Zvolen.
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
17. Vyhodnotenie zimnej údržby v Meste Zvolen za obdobie zima 2023-2024
Predkladá: Ing. Pavel Brťka, vedúci odboru dopravy MsÚ
18. Prevádzka Mestských kúpeľov Zvolen v roku 2024
Predkladá: doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., poslanec MsZ Zvolen
19. Rôzne
20. Interpelácie a diskusia
21 Z á v e r

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.