1.O t v o r e n i e
2.Voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
5.Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6.Návrh na čerpanie tranže č. 1 rámcového úveru od EIB
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7.Návrh na prijatie úveru od ČSOB
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …./2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021, VZN č. 9/2022 a VZN č. 7/2023
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č…../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2023 o určení úhrady, spôsobe jej určenia a platenia za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10.Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Vyhodnotenie Akčného plánu za rok 2023
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11.Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
12.Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta a Ceny mesta za rok 2023
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13.Informatívna správa o pripravovaných väčších investičných zámeroch na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14.Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15.Zmena zástupcu Mesta Banská Bystrica v Správnej rade Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16.Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2024 – kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na stavbu: „Mini okružná križovatka, Dopravný uzol: MK ul. Tajovského – ul. Janka Kráľa, Banská Bystrica“ – stavebné práce, v zmysle Zmluvy o dielo č. 868/2022/ORA-IV
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
17.Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2024 – kontrola stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2022-2023
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
18.Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2024 – kontrola zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica pri verejnom obstarávaní v súvislosti so zadávaním zákazky na predmet „Dodanie LED svietidiel uličných v rámci Projektu s názvom: Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“, vyhlásenej zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 183/2023 z 20. 9. 2023 pod zn. 31513 – WTN a kontroly plnenia vysúťaženej zmluvy
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
19.Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2023
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
20.Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 7. 2. 2024 do 16. 4. 2024
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
21.Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13. februára 2024
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
22.Interpelácie poslancov
23.D i s k u s i a
24.Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.