1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15
3. Správa o činnosti MsR 09.15-09.25
Predkladá: spravodajca MsR
4. I. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, škôl a školských zariadení na rok 2024 09.25-09.40
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
5. Nakladanie s majetkom Mesta 09.40-09.55
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
6. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku 09.55-10.05
„Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2024 – 2027″
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru výstavby a ŽP MsÚ
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k ZoD č.1006/2019 „Oprava, údržba a výstavba 10.05-10.15
miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen“
Predkladá: Ing. Pavel Brťka, vedúci odboru dopravy MsÚ
8. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Zvolen 10.15-10.30
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
9. Voľba člena v Komisii ochrany verejného poriadku MsZ Zvolen 10.30-10.45
Predkladá: PhDr. Ján Beljak, PhD., poslanec MsZ Zvolen
10. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 10.45-10.55
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
11. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 10.55-11.10
záujmov na základe uznesenia č. 20/2024/B zo dňa 26.02.2024 podľa čl. 9 ods. 2
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Predkladá: Ing. Vladimír Bella, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
12. Rôzne 11.10-11.15
13. Interpelácie a diskusia 11.15-11.25
14. Z á v e r 11.25-11.30

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.