1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.03.2024
Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN – 08/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno v znení dodatkov VZN – 09/2016, VZN – 07/2017, VZN 03/2020 a VZN 01/2021
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Spracoval: Technické služby mesta Brezno zastúpené riaditeľom Ing. Lukášom Jeremiášom
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Spracoval: Odbor životného prostredia a stavebného poriadku zastúpený vedúcim odboru Ing. Petrom Tichým
7. Majetkové záležitosti
7.1 Žiadosť Lukáša Nižníka a Karin Kolesárovej o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
7.2 Žiadosť Milana Štubniaka, bytom Brezno o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
7.3 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č.140/2023 zo dňa 21.júna 2023, a uznesenia č.175/2023, zo dňa. 23.08.2023
7.4 Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 78/2022 zo dňa 22.06.2022, a č. 79/2022 zo dňa 22.06.2022.
7.5 Odkúpenie stavby robotníckej ubytovne Hudák k. ú. Brezno, lokalita Vagnár
7.6 Odkúpenie stavby chaty, robotnícka ubytovňa Šimunička, k. ú. Brezno, lokalita Rohozná
7.7 Odkúpenie stavby robotníckej ubytovne Cigánka, k. ú. Brezno, lokalita Rohozná
Číslo spisu
Vybavuje/
Brezno
MsÚ-2024/3277-01
Mgr. Štulajterová 048/6303 221
20.03.2024
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
7.8 Odkúpenie stavby chaty Pasecký salaš, k. ú. Brezno, lokalita Mlynná
7.9 Odkúpenie stavby chaty, robotnícka ubytovňa Repčuľa, k. ú. Brezno, lokalita Ježová
7.10 Odkúpenie stavby: Vodovod – Škôlka Michalová 161
7.11 Odkúpenie stavby: Prehrádzka Michalová, inv. č. 2029222-0
7.12 Odkúpenie stavby: ŠS Oplotenie, inv. č. 2012859-0
7.13 Žiadosť Filipa Pocklana a Miroslavy Temniakovej o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, Poľná ul. v Brezne
Predkladá JUDr. Lenka Klimanová, Odbor právny Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor právny Mestského úradu Brezno zastúpený poverenou vedúcou odboru JUDr. Lenkou Klimanovou
8. Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nad 5.000,-Eur
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor právny Mestského úradu Brezno zastúpený poverenou vedúcou odboru JUDr. Lenkou Klimanovou
9. Zvýšenie základného imania spoločnosti Hotel Ďumbier s.r.o.
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a správy majetku Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
10. Rozpočet 2024 – Návrh na I. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a správy majetku Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
11. Poskytnutie dotácie pre účely športu v roku 2024
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a správy majetku Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
12. Správy hlavnej kontrolórky
12.1 Správa o výsledku kontroly prešetrovania a vybavovania sťažností za rok 2023
12.2. Správa o výsledku kontroly prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
13. Rôzne
13.1 Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezno na výkon sobášiaceho
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
13.2 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
MsÚ – 2024/6277-01
Mgr. Štulajterová/048/6306 221
Strana 2
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
14. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície
15. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
16. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.