1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor

5. Návrh na schválenie použitia a zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor

6. Návrh na schválenie použitia a zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor

7. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

Predkladá: Ján Nosko, primátor

9. Aktualizácia návrhov na čerpanie úverov

Predkladá: Ján Nosko, primátor

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Zmena zloženia Komisie MsZ pre životné prostredie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.