1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Dodatku č. 5 VZN BBSK č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva

Predkladá: Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

4. Návrh Dodatku č. 3 VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu

v Banskobystrickom kraji

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

5. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 44/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

6. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 3 na rok 2022

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK

za rok 2021

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

8. Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

9. Návrh na použitie prostriedkov peňažného fondu

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

10. Návrh na schválenie prevodu obchodného podielu BBSK v spoločnosti Škola v prírode

LP, spol. s r. o., Liptovská Porúbka ako prípad hodný osobitného zreteľa

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

11. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbod 11.01.: Ján Michalský, vedúci oddelenia sociálnych služieb ÚBBSK

Predkladá podbody 11.02. – 11.11.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej

prevádzky Úradu BBSK

11.01. Návrh na prevod časti majetku Domova sociálnych služieb „HRABINY“ – Stredisko DD

a DSS Nová Baňa pre Mesto Nová Baňa ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.02. Návrh na schválenie nájmu hnuteľného majetku Úradu BBSK pre ROZVOJOVÚ

AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o., ako prípad hodný osobitného

zreteľa

11.03. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k. ú. Muránska Dlhá Lúka medzi BBSK a Obcou

Muránska Dlhá Lúka, ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.04. Návrh na budúci prevod stavebných objektov (spevnených plôch a pripojení na miestne

komunikácie) realizovaných v rámci projektu „Revitalizácia budovy bývalého gymnázia

na sídlisku Sekier“ pre Mesto Zvolen, ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.05. Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu 29 ks informačných panelov pre Banský

región-Terra Montanae na podporu rozvoja regiónu, ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.06. Návrh na schválenie nájmu budovy v správe SOŠ obchodu a služieb

Krupina pre Mesto Krupina ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.07. Návrh na prevod pozemku v k. ú. Veľká Ves pre obec Veľká Ves za účelom rekonštrukcie

autobusovej zastávky ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.08. Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľností v k.ú. Banská Štiavnica, prevodu

na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej

verejnej súťaže

11.09. Návrh na schválenie prebytočnosti výmenníkovej stanice v k.ú. Radvaň,

obec Banská Bystrica

11.10. Návrh na schválenie kúpy pozemku v k. ú. Tomášová obec Rimavská Sobota pre potreby

Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote

11.11. Návrh na doplnenie Uznesenia ZBBSK č. 746/2022 zo dňa 3. marca 2022

12. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

12.01. Návrh na schválenie projektu „Potenciál včelárstva v horskom prostredí od teórie až

po prax“

12.02. Návrh na schválenie projektu „Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – Moderné

centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility“

12.03. Návrh na schválenie projektu „Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

– Moderné vzdelávacie technologické centrum pre podporu digitalizácie priemyslu“

12.04. Návrh na schválenie projektu „Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania“

12.05. Návrh na schválenie projektu „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

v Lučenci – Modernizácia odborného vzdelávania“

12.06. Návrh na schválenie projektu „Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom

mieste, pod jednou strechou“

12.07. Návrh na schválenie projektu „Stredná zdravotnícka škola BB – Pomôžme vrátiť pacientom

úsmev na tvár – vypracovanie projektovej dokumentácie“

12.08. Návrh na schválenie projektu „SOŠ IT BB – Vzdelávanie pre budúcnosť Industry 4.0 –

vypracovanie projektovej dokumentácie“

12.09. Návrh na schválenie projektu „Zelené inteligentné budovy – Centrum celoživotného

vzdelávania a prípravy – vypracovanie projektovej dokumentácie“

12.10. Návrh na schválenie projektu „Spojená škola Poltár – Modernizácia poľnohospodárstva

a návrat k sklárskym tradíciám – vypracovanie projektovej dokumentácie“

12.11. Návrh na schválenie projektu „Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen –

Multitechnologický vzdelávací polygón v doprave, energetike a logistike – vypracovanie

projektovej dokumentácie“

13. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2022

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

14. Návrh na vymenovanie riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb

LUNA, Fraňa Kráľa č. 1975/23, 977 01 Brezno

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

15. Návrh na voľbu zástupcov BBSK do výborov pre otázky zamestnanosti

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

16. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BBSK

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

17. Vyhodnotenie Akčného plánu ku Koncepcii rozvoja školstva Banskobystrického

samosprávneho kraja za rok 2021

Predkladá: Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK

18. Návrh Akčného plánu ku Koncepcii rozvoja školstva Banskobystrického

samosprávneho kraja na rok 2022

Predkladá: Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK

19. Informatívna správa č. 10 o príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

a Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja

pre európske štrukturálne a investičné fondy 2021 až 2027

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

20. Interpelácie poslancov

21. Rôzne

22. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.