1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych

služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej

pôsobnosti BBSK

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK

4. Návrh Dodatku č. 2 VZN BBSK č. 43/2019 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov

BBSK pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia

samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácie súkromným a cirkevným základným

umeleckým školám, súkromným a cirkevným jazykovým školám a súkromným

a cirkevným školským zariadeniam

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

5. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 7 na rok 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu BBSK za I. polrok 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k Návrhu rozpočtu BBSK na roky

2022 – 2024

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

8. Návrhu rozpočtu BBSK na roky 2022 – 2024

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k prijatiu návratných zdrojov

financovania

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

10. Návrh na schválenie rozhodnutia o prijatí prekleňovacieho úverového rámca

na zabezpečenie predfinancovania záväzkov z realizácie projektov financovaných

zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

11. Návrh na schválenie rozhodnutie o prijatí úveru poskytnutého zo Štátneho fondu

rozvoja bývania za účelom financovania obstarania zariadenia sociálnych služieb

Banská Štiavnica

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

12. Návrh na schválenie rozhodnutie o prijatí úveru poskytnutého zo Štátneho fondu

rozvoja bývania za účelom financovania obstarania nájomných bytov v Banskej

Štiavnici

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

13. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 13.01. – 13.02.: Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania

a investícií Úradu BBSK

Predkladá podbody 13.03. – 13.18.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

13.01. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Kremnička a k. ú. Radvaň

z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých pripravovanou

stavbou: ,,Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“

13.02. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu pozemku, ktorý

sa nachádza v k. ú. Pondelok, obec Hrnčiarska Ves, okres Poltár pre potreby výstavby

Cyklotrasy Rimavská Sobota – Poltár

13.03. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k.ú. Žiar nad Hronom medzi BBSK a mestom

Žiar nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.04. Návrh na schválenie nájmu pozemku v k.ú. Slovenská Ľupča, a.s. ako prípad hodný

osobitného zreteľa

13.05. Návrh na prenechanie nebytových priestorov v správe Spojenej školy Poltár do nájmu

pre ZUŠ Poltár, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.06. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k. ú. Kokava nad Rimavicou medzi BBSK

a obcou Kokava nad Rimavicou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.07. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov medzi BBSK a Rozvojové služby BBSK,

s.r.o. registrovaný sociálny podnik, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.08. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov medzi BBSK a Rozvojovou agentúrou

BBSK, n.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.09. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k.ú. Klenovec do vlastníctva Ján Parobek-

INŠTAL, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.10. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku pre Litterra, n.o. Revúca ako prípad

hodný osobitného zreteľa

13.11. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 422/2020 zo dňa

17. septembra 20201 ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.12. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 303/2020 zo dňa 9. januára 2020 ako

prípad hodný osobitného zreteľa

13.13. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie stavby v správe DSS Pohorelská Maša

13.14. Návrh na kúpu pozemkov v k.ú. Môťová pre SOŠ drevársku Zvolen

13.15. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nebytových priestorov dialyzačného strediska

vo Zvolene na 10 rokov pre výhercu obchodnej verejnej súťaže

13.16. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nebytových priestorov v správe Strednej odbornej

školy v Žarnovici

13.17. Návrh na schválenie prevodu sanitného vozidla VW Transporter BL 730 KT

v nájme Svet zdravia, a. s. Všeobecná Nemocnica Žiar nad Hronom pre výhercu obchodnej

verejnej súťaže

13.18. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku BBSK v zmysle prijatej Stratégie nakladania

s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom BBSK na roky 2021 – 2030

14. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá podbod 14.01: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho

rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK

Predkladá podbody 14.02. – 14.14.: Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry BBSK

14.01. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526

Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa – úseky v rámci okresu

Zvolen“

14.02. Návrh na schválenie projektu „Skvalitnenie kultúrnych služieb Bábkového divadla

na Rázcestí“, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a úrovne

hygienických štandardov divadla

14.03. Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia hlavného vstupu do Gemersko-malohontského

múzea a zriadenie návštevníckeho centra“, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality

poskytovaných služieb a úrovne hygienických štandardov múzea

14.04. Návrh na schválenie projektu „Modernizácia kultúrnej inštitúcie ako prostriedok

k zabezpečeniu kultúrnych hodnôt“, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných

služieb a úrovne hygienických štandardov osvetového strediska

14.05. Návrh na schválenie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v jedinej

vulkanologickej expozícii na Slovensku“, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality

poskytovaných služieb a úrovne hygienických štandardov múzea

14.06. Návrh na schválenie projektu „Stredoslovenské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia

21. storočia“, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a úrovne

hygienických štandardov osvetového strediska

14.07. Návrh na schválenie projektu „Vytvorenie spoločenskej a odbornej knižnice

v Stredoslovenskej galérii“, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných služieb

a úrovne hygienických štandardov galérie

14.08. Návrh na schválenie projektu „Skvalitnenie podmienok pre umeleckú činnosť v Divadle

Jozefa Gregora Tajovského“, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných služieb

a úrovne hygienických štandardov divadla

14.09. Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia Domu osvety Gemera – Malohontu“, ktorý sa

zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a úrovne hygienických štandardov

osvetového strediska

14.10. Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia knižničných priestorov pre verejnosť III. etapa

za účelom skvalitnenia služieb“, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných

služieb a úrovne hygienických štandardov knižnice

14.11. Návrh na schválenie projektu „Modernizácia vybavenia sály planetária v Žiari nad Hronom“,

ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a úrovne hygienických

štandardov planetária

14.12. Návrh na schválenie projektu „Novohradská knižnica, Lučenec – rekonštrukcia objektu“,

ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a úrovne hygienických

štandardov knižnice

14.13. Návrh na schválenie projektu „OSVETA pre 21. storočie“, ktorý sa zameriava na zvýšenie

kvality poskytovaných služieb a úrovne hygienických štandardov osvetového strediska

14.14. Návrh na schválenie projektu „Moderná knižnica – miesto komunitného stretávania“, ktorý

sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a úrovne hygienických štandardov

knižnice

15. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na I. polrok 2022

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

16. Odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Predkladá: Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK

17. Návrh Harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva BBSK na rok 2022

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

18. Informatívna správa č. 8 o príprave Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického

samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy 2021 až 2027

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

19. Správa výboru pre audit

Predkladá: Mikuláš Pál, predseda výboru pre audit

Božena Kováčová, Maroš Skopal, Andrea Holubčíková, členovia výboru pre audit

20. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom

samosprávnom kraji na roky 2019 – 2025 za obdobie roka 2020

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK

21. Informatívna správa o priebehu očkovania na území BBSK

Predkladá: Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

22. Interpelácie poslancov

23. Rôzne

24. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.