1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Dodatku č. 7 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia

BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

4. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 1 na rok 2022

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

5. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK

05.01. Návrh na poskytovanie zľavy z nájomného v podmienkach BBSK v súlade s platnou

legislatívou na úhradu nájomného v rámci tretej vlny pandémie, ako prípad hodný

osobitného zreteľa

05.02. Návrh na schválenie zmeny predmetu nájmu nebytových priestorov v budove Úradu BBSK

pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o., ako prípad

hodný osobitného zreteľa

05.03. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu prebytočného pozemku v k.ú. Čierny Balog, ako

prípad hodný osobitného zreteľa

05.04. Návrh na kúpu pozemkov v k.ú. Krupina pre výstavbu nového zariadenia sociálnych služieb

05.05. Návrh na schválenie prevodu autobusu v správe DJGT Zvolen pre výhercu obchodnej

verejnej súťaže

6. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá podbod 06.01.: Radoslav Vavruš, odborný referent – manažér

integrovaného dopravného systému, predseda

predstavenstva Organizátor IDS BBSK, a.s.

Predkladá podbody 06.02. – 06.16.: Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK

Predkladá podbody 06.17. – 06.24.: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho

rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK

06.01. Návrh na schválenie krajského projektu „Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti

verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných,

informačných a dispečerských systémov“ a zabezpečenie financovania projektu

06.02. Návrh na schválenie projektu „Modernejšie odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole

obchodu a služieb“

06.03. Návrh na schválenie projektu „VITA APIS MELIFERA – zvýšenie praktických zručností

žiakov SOŠ pod Bánošom 80“

06.04. Návrh na schválenie projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ VK“

06.05. Návrh na schválenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov a rozvoj

infraštruktúry“

06.06. Návrh na schválenie projektu „Schoolrest-školská reštaurácia“

06.07. Návrh na schválenie projektu „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie “

06.08. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia stredísk praktického

vyučovania a školského internátu“

06.09. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia odborných učební na Strednej odbornej škole

informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica“

06.10. Návrh na schválenie projektu „Modernizácia technologického vybavenia praktického

vyučovania SOŠOaS Krupina“

06.11. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia odborných učební v SPŠ

Samuela Mikovíniho“

06.12. Návrh na schválenie projektu „Inovácia vzdelávacej infraštruktúry pre potreby trhu práce“

06.13. Návrh na schválenie projektu „Podpora praktického vzdelávania v Spojenej škole v Detve“

06.14. Návrh na schválenie projektu „Rozvoj SOŠ elektrotechnickej na Spojenej škole 2021“

06.15. Návrh na schválenie projektu „Zlepšenie podmienok pre praktické vyučovanie na Strednej

odbornej škole v Žarnovici“

06.16. Návrh na schválenie projektu „Development of production capacities with a view

to becoming a supplier – Rozvoj ponuky odbornej prípravy v pohraničnou regióne“

06.17. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 587/2021 z 1. júla 2021 – Návrh

na schválenie projektu „SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia

infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“

06.18. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 588/2021 z 1. júla 2021 – Návrh

na schválenie projektu „Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – Moderné centrum

pre vzdelávanie v oblasti elektromobility“

06.19. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 590/2021 z 1. júla 2021 – Návrh

na schválenie projektu „Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania“

06.20. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 591/2021 z 1. júla 2021 – Návrh

na schválenie projektu „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci –

Modernizácia odborného vzdelávania“

06.21. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 592/2021 z 1. júla 2021 – Návrh

na schválenie projektu „Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica –

Moderné vzdelávacie technologické centrum pre podporu digitalizácie priemyslu“

06.22. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 594/2021 z 1. júla 2021 – Návrh

na schválenie projektu „Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia

odborného vzdelávania“

06.23. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 595/2021 z 1. júla 2021 – Návrh

na schválenie projektu „Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská

Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste,

pod jednou strechou“

06.24. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „Rozvoj governance a úrovne

informačnej a kybernetickej bezpečnosti v BBSK

7. Návrh na prijatie uznesenia k projektom rekonštrukcií ciest BBSK realizovaným

cez Operačný program Slovensko v programovom období 2021 – 2027

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

8. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Divadla Štúdia tanca so sídlom

Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

9. Informatívna správa o priebehu očkovania na území BBSK

Predkladá: Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

10. Interpelácie poslancov

11. Rôzne

12. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.