1. O t v o r e n i e 15.00-15.05

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 15.05-15.15

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 15.15-15.30 obcí 2022 v meste Zvolen Predkladá : Mgr. Filip Ľupták, predseda Mestskej volebnej komisie

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora Mesta Zvolen 15.30-15.45 a odovzdanie osvedčenia o jeho zvolení pre volebné obdobie 2022 – 2026

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva 15.45-16.15

6. Slávnostný príhovor novozvoleného primátora Mesta Zvolen 16.15-16.30

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 16.30-16.40 Predkladá : Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

8. Voľba návrhovej a volebnej komisie 16.40-16.50 Predkladá : Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

9. Poverenie poslanca MsZ vo Zvolene zvolávaním MsZ v prípadoch 16.50-17.00
ustanovených v § 12 ods. 2 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Predkladá : Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

10. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov 17.00-17.15 Predkladá : určený poslanec MsZ

11. Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba ich predsedov a členov 17.15-17.30 Predkladá : Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

12. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach mesta Zvolen 17.30-17.45 Predkladá : Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

13. Návrh na poverenie poslancov, pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie 17.45-17.55 o uzavretí manželstva v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov Predkladá : Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

14. Určenie platu primátora mesta Zvolen 17.55-18.05 Predkladá : určený poslanec MsZ

15. Rôzne 18.05-17.10 16. Schválenie uznesení /slávnostná časť MsZ/ 18.10-15.25 17. Z á v e r 18-25-18.30

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.