[youtube 1IPkJ0u40N0 680 390]

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

4. Správa o plnení uznesení k 31. 5. 2020

5. Návrh záverečného účtu obce Valaská za rok 2019

6. Oprava uznesenia č. 30/2020 zo dňa 15. 5. 2020, ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer a spôsob prenájmu časti pozemkov parc. C-KN č. 2970 a parc. C-KN č. 1146 kat. úz. Valaská na osadenie billboardov pri ceste I/66 v počte 4 ks

7. Majetkové záležitosti:

7. 1. Prenájom garáže č. 6 o výmere 54 m² v budove súp. 422 a časti pozemku C-KN parcela č. 1980/1 o výmere 40 m², nehnuteľnosti zapísané na LV č. 980 k.ú. Valaská p. Martinovi Andrišekovi, Valaská

7. 2. Prenájom pozemkov – zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavby tribúny: parcela C-KN č. 1145, parcela C-KN č. 1146, parcela C-KN č. 1147/1, parcela C-KN č. 1147/2, parcela C-KN č. 1148, prevádzková budova číslo súp. 2424, zapísané na LV č. 980, k. ú. Valaská spoločnosti FK Železiarne Podbrezová a. s.

7.3. Prenájom časti pozemkov parc. č. C-KN č. 2970 a parc. č. C-KN 1146 kat. ú. Valaská na osadenie billboardov pri ceste I/66 v počte 4 ks pre spoločnosť ISPA, Bratislava

7. 4. Prenájom bytu č. 14 na 4 poschodí v dome na ul. 1. Mája súp. č. 460, vchod 4, zapísaný na LV 2198, k.ú. Valaská pre Mirka Karola

7. 5. Prenájom bytu č. 6 na 3 poschodí v dome na ul. 1. Mája súp. č. 460, vchod 5, zapísaný na LV 2198, k.ú. Valaská pre Zdenku Troligovú

7. 6. Predaj časti pozemku C-KN parcela č. 1226/1 trvalý trávnatý porast o výmere 31 m² zapísaná na LV č. 980 pre okres Brezno, obec Valaská, manželom Hahnovcom, Valaská

7. 7. Prenájom časti pozemku C-KN č. 1504/1 o výmere 30m² zapísaný na LV č. 980, k.ú. Valaská spoločnosti Gastro klasik s.r.o., Valaská

7.8. Schválenie dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve pre Gastro klasik s.r.o., Valaská

7.9. Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2 zapísaná v LV č. 980 kat. úz. Valaská pre Annu Havašovú a Miroslava Oravca, Valaská

7.10. Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 m2 v celosti a parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52 m2 v celosti, nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 k.ú. Valaská p. Karolovi Krumpálovi, Valaská

7. 11 Žiadosť o prenájom časti pozemku – Chironex s.r.o., Piešťany

8. Rôzne

8.1. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program zasadnutí v druhom polroku 2020

8.2. Správa o stave realizácie cyklotrasy Brezno – Valaská

9. Interpelácie poslancov

10. Diskusia, podnety občanov

11. Záver

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.