[youtube vzf6NZdymIg 680 390]

Návrh programu

štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

4. Dokumenty predkladané starostom obce

4.1. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie nastúpenia jej náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva

5. Financovanie a správa majetku obce

5.1. Návrh na schválenie VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a nákladov v ŠJ a výdajnej ŠJ

5.2. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k VZN 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

5.3. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie obce č. 8/2019

5.4. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 rozpočtovej organizácie Materská škola Valaská

5.5. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9/2019

6. Majetkové záležitosti obce

6.1. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti a to RD na ul. Tatranská, súpisné číslo 220/31, 221/29, obec Valaská

6.2. Prerokovanie návrhov zmluvy č. 0215/2019 StVS, a.s. Banská Bystrica o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovane“ a Návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7. Rôzne

7.1. Návrh na menovanie riaditeľa Technických služieb Valaská

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia, podnety občanov

10. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.