1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok (neprerokované na 36. zasadnutí MsZ) 09.10-09.20

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

4. a) Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 09.20-09.30

(neprerokovaná na 36. zasadnutí MsZ)

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

b) Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 09.30-09.40

ukončených ku dňu 14.04.2022

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

c) Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 09.40-09.50

– Návrh na prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

5. Správa o činnosti MsR 09.50-10.00

Predkladá: spravodajca MsR

 

6. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2021, 10.00-10.10

návrh činnosti na rok 2022

Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen

 

7. Kontrola plnenia uznesení MsZ 10.10-10.20

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

8. a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2021 10.20-10.50 /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja

mesta Zvolen za rok 2021/

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu 10.50-11.00

Mesta Zvolen za rok 2021

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

9. III. zmena rozpočtu Mesta Zvolen 11.00-11.15

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

 

10. Nakladanie s majetkom Mesta 11.15-11.30

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

11. Vyhodnotenie zimnej údržby 2021/2022 na území mesta Zvolen 11.30-11.40

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

12. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2021 11.40-11.40 Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník Ms

 

13. Rôzne 11.40-11.45

14. Interpelácie a diskusia 11.45-12.00

 

15. Z á v e r 12.00-12.05

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.