1.    O t v o r e n i e
  2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Návrh dohody o urovnaní medzi Mestom Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 a spoločnosťou MFK Zvolen, a.s. Neresnícka 1796/13, Zvolen 960 01, IČO: 51 115 972
  4. Nakladanie s majetkom Mesta
  5. Návrh na schválenie dodatkov ku kúpnym zmluvám v rámci projektu
  6. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku: Dodanie parkovacích automatov a s tým súvisiacich služieb
  7. Informácia o výsledku kontroly NKÚ Slovenskej republiky a o opatreniach prijatých Mestom Zvolen na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
  8. Informácia o zrušení Uznesenia MsZ č. 6/2021 zo dňa 1. februára 2021
  9. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen
  10. Z á v e r

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.