1. O t v o r e n i e 10.00-10.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 10.05-10.10

 

3. Novelizácia č. 4 VZN Mesta Zvolen č.197 o miestnych daniach a 10.10-10.20

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

4. a) VII. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2021 10.20-10.30

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

b) Navýšenie dotácie na rok 2021 10.30-10.40

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

5. Žiadosť krajského súdu o vyjadrenie Mestského zastupiteľstva k žalobe 10.40-10.50

( výkladové stanovisko k územnému plánu )

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

6. Podmienky koncesnej zmluvy na zákazku „Obnova a prevádzkovanie 10.50-11.00

kúpaliska Neresnica Zvolen“ a minimálny rozsah požadovaných prác na

rekonštrukciu a modernizáciu kúpaliska Neresnica

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

7. Novelizácia č. 4 VZN Mesta Zvolen č.139 o pešej zóne 11.00-11.10

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

8. Nakladanie s majetkom mesta 11.10-11.20

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

9. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 11.20-11.30

na zákazku : Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

10. Návrh na schválenie viazania finančných prostriedkov z prebytku 11.30-11.40

hospodárenia Mesta Zvolen za rok 2021 na financovanie naviac prác na

Rekonštrukciu školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 1 a Rekonštrukciu

školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 2

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

11. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 11.40-11.50

na zákazku : Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej

autobusovej doprave /MHD/ pre mesto Zvolen

Predkladá: Ing. Lupták, zástupca primátorky mesta Zvolen

 

12. Správa o výsledku ukončenej kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen 11.50-12.00

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

13. Rôzne 12.00-12.05

 

14. Interpelácie a diskusia 12.05-12.20

 

15. Z á v e r 12.20-12.25

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.