[youtube B4kmBtLSrKo 680 390]

PROGRAM

30. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 26. mája 2021 (streda) o 09.00 hodine

 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 10.05.2021

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 

6. Majetkové záležitosti

6.1 Žiadosť spoločnosti DSK Real s.r.o. o predĺženie lehoty na výstavbu a kolaudáciu objektu bytového domu, Ul. ŠLN v Brezne

6.2 Žiadosť Ing. Daniela Pinku a Mgr. Kataríny Pinkovej o odkúpenie pozemku v Brezne, Rázusova ul.

6.3 Žiadosť LATERE, s.r.o. o odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Podkoreňová

6.4. Žiadosť Petra Hriňa o odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Rohozná – Kozlovo

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

6.5. Návrh poradovníka na byty

6.6. Odkúpenie pozemkov – parcela reg. C-KN č. 3858/17, C-KN č. 3858/18, C-KN č. 3858/154 a rozostavanej stavby na parcele C-KN č. 3858/18 nachádzajúcich sa v Brezne, časť Mazorníkovo, Ul. MPČĽ, v blízkosti bytového domu s. č. 2171

6.7. Žiadosť Babety Čunkovej, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku a stavby na Ulici Jarmočisko v Brezne

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2021/11318-01

Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

6.8. Žiadosť Milana Luptáka, bytom Valaská, o odkúpenie pozemku v lokalite Mlynná dolina

6.9. Žiadosť nájomcu nebytových priestorov v správe Technických služieb Mesta Brezna Ivany Luptákovej– HARMÓNIA- KOZMETICKÝ SALÓN o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov, z dôvodu povinnosti zatvorenia prevádzky, vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZSR v súvislosti s ochorením COVID-19

6.10. Žiadosti nájomcov nebytových priestorov v správe Technických služieb Mesta Brezna o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov, z dôvodu povinnosti zatvorenia prevádzok, vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZSR v súvislosti s ochorením COVID-19

6.11 Žiadosť nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Brezna – Ivany Žilinovej – Priadkovej, Oľgy Predajnianskej, Stanislavy Medveďovej – Relax a krása, Janky Puškovej – holičstvo Tomarijo, spoločnosti Body Evolutions. r. o., spoločnosti ADDY Slovakia s, r, o, a spoločnosti HLP grafik s. r. o. o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov, z dôvodu povinnosti zatvorenia prevádzky, vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZSR v súvislosti s ochorením COVID-19

6.12. Žiadosť spoločnosti BODY EVOLUTION s.r.o., IČO: 47602406, so sídlom : 9. mája 56, 977 03 Brezno, spoločnosti Prestige Fashion, s. r. o., IČO : 47879980, so sídlom : Máj. povst. česk. ľudu 2174/38, 977 03 Brezno, Ivany Auxtovej – PISCES, IČO: 41618955, so sídlom: Mlynská 1226/27, Čierny Balog 976 52 o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov, z dôvodu povinnosti zatvorenia prevádzky, vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZSR v súvislosti s ochorením COVID-19

6.13 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 31/2021

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

6.14. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 187/2020 zo dňa 04.11.2020

6.15. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 215/2019 zo dňa 11.12.2019

6.16. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 144/2020 zo dňa 16.09.2020 a schválenie uzatvorenia zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 29 nachádzajúceho sa na 3 p. v bytovom dome súpisné číslo : 1789, na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, zapísaného v prospech Jozefa Belka, trvale bytom Veľké pole 5, 966 74 Veľké Pole

6.17. Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa pri futbalovom štadióne v Brezne, od predávajúceho – Mako plus, s.r.o., IČO : 47 188 103, so sídlom: 9. mája 2142/21, 977 03 Brezno

6.18 Žiadosť Ivana Zemka, bytom: Vajnorská 16, 831 04 Bratislava, o odkúpenie pozemku v lokalite Predné Halny a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 152/2020 zo dňa 16.09. 2020

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2021/111318-01

Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

 

7. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2020

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

8. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

9. Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

10. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.03.2021 do 30.04.2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

11. Správy hlavnej kontrolórky

11.1 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

11.2 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za roky 2018 až 2020 v Základnej škole s materskou školou MPČĽ

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

11.3 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

12. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno

za rok 2020

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

13. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok

2020

Predkladá: Ing. František Budovec, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG

Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG

 

 

14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok 2020

Predkladá: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

 

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2021/11318-01

Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2020

Predkladá: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

Spracoval: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

 

 

16. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno za rok 2020

Predkladá: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

Spracoval: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

 

 

17. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2020

Predkladá: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

Spracoval: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

 

 

18. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o. za rok 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov n.o.

 

 

19. Rôzne

19.1 Voľba členov Správnej rady neziskovej organizácie Brezno pre občanov, n.o.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov, n.o

 

19.2. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Regenerácia vnútrobloku Brezno Mazorníkovo – 9. mája (stred)“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

 

19.3 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Regenerácia vnútrobloku Brezno Mazorníkovo – MPČĽ“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

 

19.4 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Regenerácia vnútrobloku Brezno, ŠLN“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

 

19.5 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2021/11318-01

Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 5

 

19.6 Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II.

polroku 2021 a návrh rámcového programu zasadnutí

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

19.7. Informácia predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o podaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancami MsZ za rok 2020

Predkladá: Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

19.8 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o

činnosti komisií

 

20. Výstavba bytového domu s 96 nájomnými bytmi na ul. MPČĽ

20.1 Zrušenie uznesení MsZ č. 33/2020 a 35/2020 zo dňa 26.02.2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený Ing. Ivanom Kamenským, vedúcim odboru

20.2 Správa o výsledku kontroly dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov

financovania – úveru zo ŠFRB

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

20.3 Návrh na prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

20.4 Rozpočet mesta Brezna na rok 2021 – návrh na III. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

20.5 Podanie žiadostí o podporu vo forme dotácie a úveru na výstavbu bytového domu s 96 nájomnými bytmi bežného štandardu na ul. MPČĽ a technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený Ing. Ivanom Kamenským, vedúcim odboru

 

21. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

22. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

23. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.