1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 8

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Úverová politika Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2022 – 2024

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Koncepcia kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2020 – 2033 – dopracovanie v zmysle uznesenia č. 647 z 8. 12. 2020 – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Akčný plán na rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Voľby prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2022 – 2026

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Vyhodnotenie projektu KapaCITY – podpora integrácie cudzincov, Novobystričanov, v meste Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

17. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

18. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 24/2014

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Návrh na odvolanie člena Komisie MsZ pre životné prostredie

Predkladá: Mgr. Matúš Molitoris, predseda Komisie MsZ pre ŽP

20. Návrh na odvolanie člena Komisie MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru

Predkladá: Ing. arch. Hana Kasová, predsedníčka Komisie MsZ pre výstavu a technickú infraštruktúru

21. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2021 – kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti postupu spoločnosti BPM, s.r.o. (resp. nástupníckej spoločnosti MBB, a.s.) pri prevode vlastníctva bytov v bytovom dome Severná ulica 5, ktoré boli pôvodne určené ako nájomné byty pre mladé rodiny

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 15/2021 – kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v Základnej škole Pieninská 27, Banská Bystrica za rok 2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

24. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 18/2021 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 8/2020 – plnenia zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o nájme vymedzených úsekov miestnych komunikácií (parkovacích miest) na dočasné parkovanie motorových vozidiel a prevádzke parkovacích miest č. 2026/2015/PS-UMK v roku 2019 uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou EEI, s.r.o.

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2022

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

26. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 02.11.2021 do 30.11.2021

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

27. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 2. novembra 2021

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

28. Interpelácie poslancov

29. D i s k u s i a

30. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.