1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Sľub poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2

6. Návrh na použitie a zmenu účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do orgánov

samosprávy mesta na volebné obdobie 2018-2022

Predkladá: Daniel Karas, predseda Dočasnej komisie MsZ pre spracovanie návrhov VO

pre volebné obdobie 2018-2022

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018 – 2022

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

11. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 5 – informácia o priebehu

obstarávania

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 6 – informácia o začatí

obstarávania

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Návrh na začatie obstarávania Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská

Bystrica, Zmeny a doplnky – polyfunkčná zóna Slovenka 2 – I. etapa

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Urbanistická štúdia Rakytovce Smreková ul., Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia

realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Revitalizácia Mestského parku

v Banskej Bystrici – 1. etapa“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3

16. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2018, ktorým sa mení a dopĺňa

VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

v znení VZN č. 8/2015

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5,

Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl pri školách

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

a členov komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona

č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

za rok 2017

Predkladá: Matej Bučko, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri

výkone funkcií a prešetrovanie sťažností

21. KPSS – Akčný plán na rok 2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

22. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2017

Predkladá: Ing. Miroslav Bálint, náčelník MsP

23. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej

Bystrici na II. polrok 2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4

24. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 12/2017 – kontrola oprávnenosti

poskytnutia finančných prostriedkov na rok 2016 vo vybranom neštátnom školskom

zariadení – Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská Bystrica (IČO:45015325) –

z rozpočtu mesta Banská Bystrica a kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti

a efektívnosti ich použitia

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2018 – kontroly evidencie, výberu

a účtovania poplatkov za školský klub detí v Základnej škole Sitnianska 32, Banská

Bystrica v školskom roku 2016/2017

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2018 – kontroly poskytnutia

a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2017 z rozpočtu

Mesta Banská Bystrica – odd. odpadového hospodárstva a údržby verejnej zelene

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2018 – kontrola inventarizácie

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve Centra voľného času,

Havranské 9, Banská Bystrica k 31. 12. 2017

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

28. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok

2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

29. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie 24. 04. 2018

do 19. 06. 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

30. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 24. apríla 2018

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

5

31. Interpelácie poslancov

32. D i s k u s i a

33. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.