1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

5. Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

2

 

 

6. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2019 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020 o ustanovení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 5 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č……/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č.5 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3

 

16. Návrh na vyňatie pamätihodností mesta zo Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

17. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici“ Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

18. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2020 k 31. 12. 2019 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

19. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2019 Predkladá: PhDr. Ivan Holík, náčelník MsP

 

20. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2020 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

21. Voľba člena – neposlanca v Komisii MsZ pre modernú samosprávu Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

22. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 2/2020 – kontrolu plnenia zmluvných vzťahov v roku 2019, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 484/2005/RDKS v zmysle platných dodatkov, uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou PROGRES – HL, s.r.o. Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

23. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 4/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2018 kontroly poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica Dopravnému podniku mesta Banská Bystrica, a.s. Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

4

 

24. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 7/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 – kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve Základnej umeleckej školy J. Cikkera k 31. 12. 2018 Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

25. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 9/2020 – kontrolu zákonnosti postupu Mesta B. Bystrica pri verejnom obstarávaní v súvislosti so zadávaním zákazky na predmet „Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business“, vyhlásenej dňa 18.11. 2019 pod identifikátorom č. Z201935359, OF-205692 Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

26. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 10/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 – vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrťroku 2018 Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

27. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 11/2020 – kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole, Spojová 14 , Banská Bystrica k 31. 12. 2019 Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

28. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2020 Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

29. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 28.04.2020 do 16.06.2020 Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

30. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 28. apríla 2020 Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5

 

 

31. Interpelácie poslancov

 

32. D i s k u s i a

 

33. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.