1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na schválenie daru pre Jihomoravský kraj

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Banská Bystrica za rok 2020

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora

14. Návrh koncepcie rozvoja Mesta Banská Bystrica v oblasti elektrickej energie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Harmonogram prípravy jednotlivých projektov v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

17. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Návrh na zmenu zloženia Komisie MsZ pre mestské časti a vo Výbore v mestských častiach, VO č. 4

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko za rok 2020 a v roku 2021

Predkladá: Ing. Jiří Pěč, PhD., riaditeľ OOCR Stredné Slovensko

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2021 – vedenia pokladnice a nakladania s pokladničnou hotovosťou v 3. štvrťroku 2020 v Základnej škole

Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 12/2021 – inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole s materskou školou,

Radvanská 1, Banská Bystrica k 31. 12. 2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

22. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 22. 06. 2021 do 14. 09. 2021

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ z mimoriadneho zasadnutia MsZ dňa 13. augusta 2021

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

24. Interpelácie poslancov

25. D i s k u s i a

26. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.