1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nové voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Určenie rozsahu výkonu funkcie a platu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.