V utorok sa vo Veľkej sieni Banskobystrického mestského úradu zišli mestskí poslanci.

mestske zastupitelstvoZastupiteľstvo malo potvrdiť výsledky súťaže na prenájom mestského informačného systému. Ešte predtým sa ale predpokladá diskusia k vyhláseniu súťaže na odpredaj pozemkov medzi ulicami THK a Šalgotarjánska, kde existuje zámer výstavby jednopodlažných garáží. Tento zámer už poslanci raz odsunuli, a dôvodom je nesúhlas časti obyvateľov s ďalším stavebným zahusťovaním lokality. Schváliť sa majú aj nové pravidlá pre letné terasy na Námestí SNP, v ktorých sa upravujú vlani prijaté pravidlá. Tie by sa v praxi mali prejaviť už v najbližších týždňoch.

Video prenos ste mohli sledovať naživo na stránkach lokálnej televízie ESO.

——————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

17.05 – Primátor Peter Gogola ukončil 27. zasadnutie MsZ.

16.58 – Diskusia končí. Začína sa schvaľovanie jednotlivých návrhov.

16.52 – „MsZ sa dištancuje od vyhlásení predsedu BBSK v mesačníku Náš kraj o oslobodení od Európskej únie a osláv 75. výročia slovenskej štátnosti,“ bude znieť uznesenie, ktoré navrhuje Ľudmila Priehodová (BBA) na margo aktuálne vydaného periodika vyššieho územného celku. „Vyjadrenie o tom, že príklad Mariána Kotlebu je úplne pomýlené,“ dodala. Súhlasí aj Ján Šabo (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS): „Občasník Náš kraj sa zoštíhlil na propagáciu strany, ktorého vedenie v súčasnosti sedí vo vedení kraja,“ povedal.

16.41 – Zároveň ďalšie otázky by mohli poslanecké kluby navrhnúť do konca týždňa. Primátor navrhuje, aby sa priamo v lokalite okrskov Šalgotarjánskej ulice a THK doplnila anketová otázka ohľadom výstavby garáží, ktoré boli predmetom dnešného rokovania.16.35 – „V súvislosti s minulotýždňovou diskusiou vznikol jeden nápad. Keď sa vytváral PHSR, anketa bola zverejnená v Radničných novinách a túto možnosť využilo 400 ľudí. Strategický dokument ideme prijímať na základe vyjadrení 400 ľudí, a to je málo,“ hovorí Vladimír Pirošík (BBA). „Môj návrh je, aby sme v súvislosti s najbližšími voľbami vytvorili priestor Banskobystričanom anketou sa vyjadriť. Nazval by som to mikroreferendum, ale toto bude len príležitosť vyjadriť sa ku kontroverzným témam,“ hovorí. Navrhuje tak oficiálnu anketa mesta v budovách, kde budú jednotlivé volebné okrsky. MsÚ by muselo zabezpečiť tlač anketových lístkov a volebné schránky. Pirošík navrhuje, aby sa Banskobystričania vyjadrili k vodnej elektrárne na Hrone, výstavbe hotela v areáli Múzea SNP a spaľovni na Graniari.

16.22 – Nasleduje diskusia. Primátor navrhuje schváliť nového zástupcu mesta do dozornej rady  teplárenskej spoločnosti STEFE Banská Bystrica.

16.15 – Pri správe o vybavovaní interpelácií poslancov z minulého zastupiteľstva Ján Chladný (nezaradený) kritizuje úroveň vypracovaných odpovedí a zároveň obviňuje školský úrad MsÚ zo zavádzania.

16.13 – Rokovanie sa blíži k záveru, v sále je už len 21 poslancov.

16.11 – Primátor predkladá správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie.

16.10 – Zastupiteľstvo prijíma správy hlavného kontrolóra.

16.06 – Novým prevádzkovateľom Mestského informačného systému bude spoločnosť VEGO MARKETING a mestskej pokladnici za to ročne pribudne vyše 100-tisíc eur. Doteraz mesto inkasovalo polovicu. Za bola väčšina zúčastnených poslancov, zdržali sa poslanci Topoľský, Chladný a Kašper.

16.04 – Reaguje Pavol Katreniak (BBA), ktorý bol členom súťažnej komisie, s tým, že podmienky súťaže neboli porušené.

15.58 – Ladislav Topoľský upozorňuje, že úrad posunul uzávierku podávania prihlášok, ktoré bolo v rozpore so zastupiteľstvom prijatými zásadami. Podľa zástupcov úradu bol termín pre podávanie návrhov posunutý kvôli Zákonu o obecnom zriadení.

15.56 – Dostávame sa ku schváleniu výsledkov súťaže na prenájom mestských stĺpov za reklamnými účelmi. Za Mestský informačný systém by malo mesto po novom inkasovať vyše 100-tisíc eur ročne.

15.54 – Zásady ako celok boli schválené.

15.49 – Poslanci napokon pred prevádzkou reštaurácie Zlatý bažant povolia umiestnenie terasy pri budove, bude však výrazne kratšia ako v predošlých rokoch. Nebude pokračovať až po zelený asfalt, ale bude musieť byť zachovaný aj peší koridor pred budovou.

15.42 – Pavol Bielik (nezávislý) žiada úrad o výklad materiálu, jeho prínosy a dopad pre Banskú Bystricu. „V ktorom meste žijete pán poslanec? Dva roky tu o tom rozprávame,“ reagoval primátor Peter Gogola.

15.32 – Úrad i poslanci pôvodne zvažovali vyjsť v ústrety prevádzke reštaurácie Zlatý bažant, ktorá mala dostať výnimku, ako jediná na Námestí SNP, v podobe možnosti pripojenia terasy k budove. Pamiatkový úrad to ale neodporučil, podobne ako na celom Námestí SNP. Tam bude musieť byť všade terasa umiestnená tri metre od budovy. Na Dolnej ulici už, vzhľadom na priestorové možnosti, budú môcť byť terasy bližšie k budove a na rozdiel od Námestia SNP tu budú môcť byť aj vyššie pódiá pre terasy. Schváliť ich ale bude musieť Krajský pamiatkový úrad.

15.31 – K schvaľovaniu sa dostávajú aj nové zásady zriaďovania letných terás v centre mesta. Materiál schválilo zastupiteľstvo už vlani, no po zapracovaní dodatočných požiadaviek prevádzkovateľov vznikol nový materiál, ktorý majú poslanci schváliť teraz.

15.29 – Po doťahovaní sa o cene ratraku je schválená nová zriaďovacia listina SŠaTZ mesta.

15.21 – Mení sa zriaďovacia listina Správy športových a telovýchovných zariadení v súvislosti s preradením zimného štadióna z majetku mesta do majetku Bytového podniku mesta.

15.19 – Schválená je aj zmena VZN o pravidlách času predaja v obchode a službách. Týkala sa námietok prokurátora, ktorým mesto čiastočne vyhovelo.

15.15 – Zmení sa správca mestskej tržnice, v tejto súvislosti musia poslanci zmeniť VZN o trhovom poriadku trhoviska na Námestí Štefana Moyzesa.

15.09 – Zasadnutie poslancov pokračuje nutnou zmenou VZN o nakladaní s odpadmi, kde sa špecifikuje zber použitých batérií.

15.04 – Nasleduje predloženie nového nariadenia mesta o dopravnom režime v pešej zóne.

15.00 – Mení sa územný plán centrálnej mestskej zóny na Železničiarskej ulici v centre mesta, ktorá sa nachádza pri Robotníckej ulici. Ide o riešenie parkovacích plôch pri obytných domoch.

14.54 – Poslanci musia teraz v rámci ďalšieho predloženého materiálu opraviť chybu úradníkov MsÚ, ktorý uviedli v návrhu rozpočtu v jednom z riadkov chybnú sumu, ktorá ale neovplyvňuje celkový rozpočet.

14.52 – Milan Lichý upozornil, že v minulosti už samospráva nerealizovala audit vykonanej rekonštrukcie kúpaliska. Viacerí poslanci upozorňujú na aktuálny nájomný vzťah. „Dajme týchto desať tisíc na stavebný audit, nech sa vyjadrí audítor, koľko tam nájomca reálne vynaložil,“ povedala Ľubica Laššáková. Nejde ale o návrh na uznesenie, primátor reaguje, že prostriedky využijú čo najefektívnejšie.

14.49 – Tomáš Novanský kritizuje vyčlenenie prostriedkov na analýzy rekonštrukcie plážového kúpaliska. „Neviem prečo sa tomu priečite. Ak si tú štúdiu sami nevieme zabezpečiť, zistiť výdatnosť vodného zdroja, tak sa k tomu nedopracujeme nikdy,“ reaguje primátor Peter Gogola.

14.45 – „V apríli musíme rešpektovať niečo. Ten úrad akoby nefungoval. Niekedy sa o zmluvách vedelo do detailov všetko. My tvoríme rozpočet štyri mesiace, sú debaty, diskusie a teraz my na toto prídeme. To je na zváženie na personálne veci na Mestskom úrade,“ hovorí Ján Chladný (nezaradený) na  margo dodatočného zistenia zmluvných záväzkov po schválení rozpočtu.

14.36 – Poslanci teraz budú hovoriť o primátorskej zmene rozpočtu. Primátor presunul prostriedky na nutné výdavky, s ktorým nepočítali škrty v rozpočte. Ide o výpovedné lehoty zmlúv pri vydávaní Radničných novín a podpore televízie Hronka. Ďalšou zmenou je presun prostriedkov na informatizačný projekt Mestskej polície a presun prostriedkov z kapitoly propagácie na analýzy rekonštrukcie plážového kúpaliska.

14.31 – V rámci ďalšej navrhnutej zmeny má mesto presunúť v rámci rozpočtu 10-tisíc eur na prevádzku cyklobusu v tejto sezóne.

14.26 – V rámci zmeny rozpočtu poslanci schválili, návrh poslanca Daniela Karasa (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS), aby využitie finančných prostriedkov z predaja ZŠ Okružná podliehalo schváleniu Mestského zastupiteľstva. Už zo staršieho uznesenia zastupiteľstva vyplýva, že tieto prostriedky môžu byť využité len na rekonštrukcie škôl.

14.20 – Rokovanie pokračuje. Poslanci schválili nové zásady rozpočtového hospodárenia.

13.39 – Vyhlásená obedná prestávka.

13.31 – Poslanec Ján Chladný (nezaradený) hovorí o neúprimnosti poslancov. Podľa neho, keď v sále sedeli protestujúci rozprávalo plénum inak: „Keď sú preč, rozprávame o niečom inom.,“ povedal.

13.24 – Diskutuje sa o celkovom stavebnom rozvoji mesta. Pri narážke na výstavbu Europy v minulosti zo strany Milana Lichého (BBA), odporúča Jakub Gajdošík (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) generačnú výmenu poslaneckého pléna a niektorým poslancom realizovať sa „na miestach ako je Vlkolínec alebo Múzeum liptovskej dediny“.

13.07 – Téma je nateraz pre nesúhlas poslancov rozhodnutá. „Nie je možné aby jedna skupina ľudí obrala tú druhú o možnosť riešenia ich problému,“ dodáva ale Ploth.

13.01 – Ďalšie vystúpenie k téme výstavby garáží na Šalgotarjánskej ulici a THK, poslancom sa prihovára Ladislav Ploth: „Bitka je vyhratá, ale boj pokračuje ďalej. Každý má právo na petíciu, ale páni poslanci ani jeden z vás nepovedal, ako sa bude riešiť kritická situácia s parkovaním na Šalgotarjánskej ulici. Parkovanie na Šalgotarjánskej aj na THK je nedostatočné,“ hovorí.

12.55 – Vystupuje Dušan Somora, ktorý predstavuje petíciu občanov proti výstavbe polyfunkčného domu Tulipán a po novom Altus na Námestí Ľudovíta Štúra. Petíciu podpísalo 887 obyvateľov.

12.50 – „Hlboko si vážim a rešpektujem vaše právo mať na vec vlastný názor. Je dobré, keď meste žijú ľudia, ktorí kriticky hodnotia ako veci fungujú a nefungujú. Dovolím si ale povedať, že vaše vystupovanie a skupiny názorovo spriaznených osôb nepokladám za korektné. Nepochopil som vašu motiváciu, ak ňou nie je exhibovanie a pokus o získavanie podpory pre blížiace sa komunálne voľby, pretože absentuje manažérsky prístup. Ja som zmluvu s EEI zdedil, našiel som si ju na stole. Vy hovoríte, že treba výber parkovného vrátiť mestu. Je to akoby ste prišli do obchodu, že chcete vrátiť topánky ktoré ste nosili dva roky, a chcete vrátiť peniaze,“ reaguje primátor Peter Gogola na vystúpenie Branislava Bosáka.

12.41 – „Nerozumiem prečo chcete plytvať našim časom na niečo čo už je uzavreté,“ reaguje prednosta MsÚ Miroslav Rybár na výčitku Pavla Katreniaka (BBA), ktorý rovnako ako Milan Lichý apeluje na vedenie mesta, aby vypracovalo analýzu systému parkovania.

12.36 – Milan Lichý (BBA) opakuje svoju rannú požiadavku, v ktorej trvá na splnení dávnejšieho uznesenia ohľadom vyhotovenia analýzy parkovania v meste.

12.33 – Podľa Bosáka vedenie mesta zavádza o výhodnosti zmluvy s EEI. Petíciu malo podpísať viac než 3-tisíc občanov. „Nepočkali ste na výsledok petície a ignorujete vôľu občanov mesta,“ hovorí Bosák.

12.30 – Vystupuje Branislav Bosák ohľadom petície obyvateľov „Parkovné patrí mestu“. Ten na úvod kladie otázku primátorovi, či už podpísal zmluvu o parkovaní so spoločnosťou EEI. Peter Gogola odpovedá, že zmluva je v súčasnosti ešte len v štádiu pripomienkovania. Ako sme už dnes o 9.19 h informovali, ďalšie zmeny v systéme parkovania, s ohľadom na schválenie priameho prenájmu parkovacích plôch, vedenie mesta už nepripúšťa.

12.25 – Ľubomír Wágner kritizuje odpadové hospodárstvo mesta, respektíve platenie zaň. „Ľudia platia za niečo, čo neprodukujú,“ hovorí k téme platenia za odpad.

12.20 – Na základe návrhu Jozefa Ivana predkladá Milan Smädo (nezávislý) návrh na uznesenie. Okrem pamätnej tabule má niesť mesto podtitul „Mesto olympijských víťazov“ a pribudnúť by mali aj uvítacie tabule v tomto duchu.

12.10 – Začína slovo pre verejnosť. Jozef Ivan hovorí o potrebe zriadenia pamätnej tabule pre banskobystrických olympijských víťazov.

12.09 – Fyzicky v sále zatiaľ len desať poslancov.

12.07 – Primátor vyzýva poslancov, aby sa vrátili do sály. Nasledovať má slovo pre verejnosť.

11.46 – Bod o nakladaní s majetkom mesta bol ukončený. Rokovanie bude pokračovať o 12.00 h slovom pre verejnosť.

11.25 – Pri jednom z ďalších bodov zastala diskusia v lokalite pri Matuškovej ulici nad katolíckym cintorínom v centre mesta.

11.09 – „Po procesnej a právnej stránke je celá vec jednoduchá,“ hovorí Vladimír Pirošík (BBA) a dáva o návrhu hlasovať. Hlasovanie končí jednoznačne. Väčšina poslancov proti, Martin Turčan, Igor Kašper, Katarína Čižmárová a Milan Smädo sa zdržali. Súťaž na odpredaj pozemkov na Šalgotarjánskej sa nevyhlási.

11.05 – Poslanci väčšinovej koalície sa vyhýbajú prerokovaniu bodu a hlasovaniu za alebo proti vyhláseniu súťaže k odpredaju pozemku. Snažia sa stále bod stiahnuť. „Stiahli ste to raz, navrhujete to stiahnuť druhýkrát, príde to tretíkrát? Odkladanie donekonečna je v Banskej Bystrici tradičné, ale nerieši problémy,“ hovorí nezaradený poslanec Martin Turčan.

11.00 – Pavol Bielik (nez.) poukazuje na problém mesta, kedy niektoré mestské časti prichádzajú častými odpredajmi o plochy, ktoré mali byť verejnými.

10.50 – „Boli nám zatajené určité skutočnosti. Bolo stretnutie s obyvateľmi, nie sú tam vysvetlené skutočnosti. Na stavebnej komisii sme ho schvaľovali z dôvodu, že bol v súlade s územným plánom,“ reaguje Daniel Karas. „Prečo sa toto stretnutie neuskutočnilo skôr, než ste 5. decembra zahlasovali za?,“ pýta sa prednosta MsÚ v reakcii na vystúpenie poslanca väčšinovej koalície.

10.46 – Vladimír Pirošík opätovne upozorňuje, že materiál nemožno stiahnuť na návrh poslanca, o čo sa poslanci snažili už pred niekoľkými desiatkami minút. Môže tak urobiť prednosta. Ten upozorňuje poslancov väčšinovej koalície, ktorí sú členmi stavebnej komisie a raz už za výstavbou garáží stáli, nech oni vysvetľujú obyvateľom prečo za návrh stáli: „Prečo dnes tvrdíte pravý opak?,“ pýta sa Miroslav Rybár.

10.44 – Dostávame sa teda k bodu o garážach na Šalgotarjánskej. Petíciu za výstavbu podpísalo 296 obyvateľov, petíciu proti zhruba 335 ľudí z priľahlých domov. Pripomíname, že zatiaľ sa má len vyhlásiť verejná obchodná súťaž na odpredaj dotknutých pozemkov.

10.37 – Ďalší obyvatelia sa z princípu zastávajú zelenej ploche a nechcú ďalšiu výstavbu na mieste, kde sa pravidelne hrávajú deti, v zime sánkujú. Niektorí by skôr privítali namiesto garáží štandardné bezplatné parkovacie plochy na tomto mieste.

10.30 – Rozprávame sa priamo s obyvateľmi THK, tí sa nechcú pozerať do garážového múru, hovoria aj o zvýšenej intenzite dopravy v lokalite pri materskej škole, ktorá je na konci ulice, kde by mali garáže vzniknúť.

10.23 – Potenciálny investor garáží na facebooku poukazuje na vhodnosť lokality z dôvodu problémov s parkovaním na Šalgotarjánskej ulici, ale aj na fakt, že už dnes parkovacia lokalita sa uzavrie a pre obyvateľov THK tak aj odhluční a vznikne i svetelná bariéra.

10.18 – V tejto chvíli majú poslanci len vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov pod potenciálnymi garážami. A získať by ich tak mohol aj iný záujemca, než potenciálny investor garáží. Až po ich získaní, by nasledovalo stavebné konanie. Návrh potenciálneho investora, na základe ktorého úrad navrhuje súťaž o odpredaji, počíta s výstavbou 52 garážových boxov.

vizualizacia3 garaze salgotarjanska thk
Vizualizácia zámeru – horný panelák na Šalgotarjánskej, medzi garáže a napravo paneláky na THK.

10.15 – Blíži sa teda preberanie bodu súvisiaceho so zámerom výstavby garáží na Šalgotarjánskej ulici na Fončorde. Ide o lokalitu pod ZŠ Spojová medzi ulicou Trieda Hradca Králové pri už existujúcich garážach. Obyvatelia Šalgotarjánskej v prevažnej miere vybudovanie nových parkovacích priestorov vítajú. Problém s výstavbou majú obyvatelia THK. Tým sa výstavbou čiastočne zmenší výhľad na kopec za domami, keď na jeho vrchu vzniknú nové garáže.

10.10 – Poslanci sa pomaly prechádzajú bodom o nakladaní s majetkom mesta. Do sály prišiel už aj primátor Gogola, ktorý preberá vedenie rokovania.

09.55 – Poslanci i úradníci sa zoznamujú s aplikáciou Google Street View, keď si potrebovali bližšie overiť umiestnenie časti pozemkov. „Milí kolegovia, pozeráte si doma materiály na CD? Keby ste pozerali, tak by sme tu pätnásť minút nemuseli pozerať, za čo zdvihneme ruku,“ reaguje Ľubica Laššáková (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS). Výzva na upresnenie lokality prišla z radov poslancov jej klubu.

09.41 – Rokuje sa o ďalších menších odpredajoch verejných priestranstiev a mestského majetku.

09.35 – Diskusia vedenia mesta, úradníkov, právnikov a tiež návrhovej komisie. Poslanec Karas, ktorý navrhol stiahnuť bod o predaji pozemkov pod garáže, totiž nie je predkladateľom materiálu a stiahnuť by ho mohol v tejto chvíli len predkladateľ. Rozhodovať o tomto bode sa preto bude až keď príde na rad.

09.30 – Poslanci zaradom podporujú stiahnutie bodu a ozýva sa potlesk zúčastnených, najmä starších, obyvateľov. S výstavbou prioritne nesúhlasia obyvatelia ulice THK. Tým by sa čiastočne zastaval kopec za ich domom, na ktorom ale ďalej takisto sú už umiestnené staršie garáže. Materiál ale poslanci stiahli už na februárovom zasadnutí.

09.28 – Prichádza bod o nakladaní s majetkom mesta a rokovanie sa dostáva k téme výstavby garáží medzi THK a Šalgotarjánskou ulicou. „Mesto nemá vysvetlené skutočnosti s obyvateľmi tejto lokality,“ hovorí Daniel Karas (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS). Poslanci naprieč politickým spektrom navyše upozorňujú, že nebol dodržaný postup predkladania materiálu, ktorý pôvodne nebol zaradený v programe. „Dostali sme petíciu aj za výstavbu aj proti výstavbe,“ reaguje prednosta MsÚ Miroslav Rybár.

09.22 – Na úvod sa mení zriaďovacia listina organizácie ZAaRES, ktorá by mala mať v činnosti po novom aj kultúrnu činnosť. Dôvodom je záujem mesta o rekonštrukciu Robotníckeho domu. Práve Záhradnícke a rekreačné služby mesta by ju, kvôli podmienkam výzvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, mali zastrešiť.

09.19 – Poslanec Milan Lichý (BBA) upozorňuje na tému parkovania. Aj keď poslanecká väčšina schválila priamy prenájom parkovacích plôch, ešte predtým žiadal o vypracovanie analýzy možností prevádzkovania parkovania. „Viem, že sme vo februári schválili, aby systém parkovania bol prevádzkovaný cez mesto poverením spoločnosti EEI, ale myslím si, že takýto komplexný materiál potrebujeme, aby sme zvážili možnosti parkovania,“ hovorí. Prednosta MsÚ Miroslav Rybár odpovedá: „Mám za to, že schválením bodu na minulom zasadnutí je táto téma na pätnásť rokov vyriešená.“

09.16 – Na návrh Jána Šaba (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) bol stiahnutý návrh na zmenu územného plánu centrálnej mestskej zóny v lokalite Hušták – Belveder, ktorá sa dotýka napríklad výstavby nových nájomných bytov, tých sa ale zmeny netýkali. Ako Šabo upozornil, zmena počíta s výstavbou možno až 15-podlažnej budovy.

09.15 – Tomáš Novanský (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) navrhol prerokovať primátorskú zmenu rozpočtu.

09.11 – Do sály prišli asi dve desiatky ľudí, ktorí nesúhlasia s plánovaným odpredajom pozemkov za účelom výstavby garáží medzi THK a Šalgotarjánskou ulicou.

09.08 – Primátor Peter Gogola sa ospravedlnil z úvodu rokovania, vo vedení rokovania ho tak zastupuje tak viceprimátorka.

09.05 – Viceprimátorka Katarína Čižmárová zvoláva poslancov k začiatku dnešného zasadnutia.