Mesto Banská Bystrica dlhodobo nemá svoj kultúrny stánok. Túto situáciu by mohla zmeniť rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Robotníckeho domu.

V júli 2012 dostalo mesto Banská Bystrica grant vo výške 50 000 €, na obnovu a rekonštrukciu Robotníckeho domu od Ministerstva kultúry SR. Tieto prostriedky sa však mesto rozhodlo nevyužiť z dôvodu ceny celkovej rekonštrukcie objektu, ktorá sa odhaduje na 2,5 milióna Eur. Miera spoluúčasti by bola pre mesto príliš vysoká a navyše by sa ďalej nemohlo uchádzať  o granty väčšieho rozmeru.

robotnicky dom banska bystrica, foto - filip rohacek bbonline.sk REGIONAL MEDIABanská Bystrica sa teraz bude uchádzať o prostriedky na rekonštrukciu Robotníckeho domu z eurofondov v programe „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok z Regionálneho operačného programu“.

Celkové výdavky na obnovu a rekonštrukciu sú vyčíslené sumou najviac 2 490 000 Eur, pričom spoluúčasť mesta na financovaní je 5%. Finančná spoluúčasť mesta vo výške 5% bude realizovaná v dvoch rozpočtových rokoch, a to v predpokladanej výške 124 500 Eur. Podporu projektu a spoluúčasť musia ešte schváliť mestskí poslanci. Rekonštrukcia by sa potom musela stihnúť do 31.10.2015.

Z Robotníckeho domu, sa v prípade získania prostriedkov, stane kultúrny dom. Mesto chce na prvom podlaží zachovať veľkú sálu s javiskom, ktoré je technickou pamiatkou. Tu sa budú uskutočňovať aktivity spojené s kultúrnym domom, avšak mesto chce rozšíriť využitie tejto kultúrnej pamiatky o dve činnosti. Vyplýva to aj z podmienok grantového programu.

Na druhom nadzemnom podlaží bude priestor slúžiaci pre účely múzea. Priestor umožňuje vytvoriť nové funkčné využitie pre dve sály, kde bude možné vytvárať stále expozície a v jednej zo sál aj digitálnu prezentáciu histórie a súčasnosti mesta. Tretie podlažie bude slúžiť pre administratívu, výskumné pracovisko digitalizácie pamäťových fondov, príručný archív ale aj múzeum. V areáli Robotníckeho domu budú riešené sadové a parkové úpravy dvora voľne prístupné pre návštevníkov.