Po 28. raz v aktuálnom volebnom období sa zišlo Mestské zastupiteľstvo. Rozhodovalo má napríklad o schválení nového územného plánu mesta. Hovorilo sa aj o pláne rekonštrukcie základných škôl v meste.

mestske zastupitelstvoOkrem nového územného plánu sa ale v kuloároch deň vopred hovorilo najmä o možnej opätovnej racionalizácii siete mestských škôl. Tak ako vlani, aj tentokrát sú „na odstrel“ školy Jána Bakossa v centre mesta a takisto málotriedna základná škola v Šalkovej. Ak chcú poslanci v tomto volebnom období po Tatranskej a Okružnej škole vyradiť zo siete ďalšie školy, je najvyšší čas, aby sa celý proces mohol do septembra stihnúť. Na program rokovania sa dostáva aj návrh vedenia mesta na rekonštrukciu jednotlivých zvyšných základných škôl v meste. Poslanecká väčšina sa ale v minulosti vyjadrovala skôr v prospech komplexných rekonštrukcií vybraných škôl, na úkor čiastkových na všetkých školách. Mestské zastupiteľstvo má pred sebou dnes aj materiál ohľadom navýšenia rozpočtu v súvislosti s príjmom na úrovni zhruba 1,8 milióna eur od Ministerstva spravodlivosti. Prostriedky vysúdilo mesto po dlhoročnom spore, ktorý vznikol pri odkúpení pohľadávky bývalého Investičného útvaru mesta cyperskou spoločnosťou Tikka Investments Limited, zastúpenou skupinou Penta. Súdy vtedy chybne uznali, že mesto ako také, je ručiteľom a právnym nasledovateľom IÚM. Za chybu teraz musel platiť štát.

Video prenos ste mohli sledovať naživo na stránkach lokálnej televízie ESO.

——————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

15.42 – 28. zasadnutie MsZ v Banskej Bystrici je v tejto chvíli prerušené. Pokračovať bude o týždeň, v utorok 27. mája od 9.00 h.

15.40 – Primátor napokon vyhovuje a ďalší program 28. zasadnutia bude pokračovať 27. mája 2014. Dnešné rokovanie ešte nie je ukončené, poslanci sa potrebujú dohodnúť na čase ďalšieho stretnutia.

15.38 – Jakub Gajdošík (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) upozorňuje, že s ohľadom na nízky počet poslancov, ktorých počet by nemusel dosahovať troj-pätinovú väčšinu všetkých zvolených zástupcov, hrozí neschválenie viacerých bodov. Navrhuje, aby bolo dnešné rokovanie prerušené a pokračovalo v inom termíne.

15.36 – Rokovanie mestských poslancov pokračuje bodom o nakladaní s majetkom mesta – predajmi a prenájmami mestských pozemkov.

15.35 – Mestské zastupiteľstvo hlasmi 13 poslancov schválilo návrh na vyradenie ZŠ Jána Bakossa k 31.8.2014.

15.34 – Mestské zastupiteľstvo hlasmi 13 poslancov schválilo návrh na vyradenie ZŠ Hronská 47 v Šalkovej k 31.8.2014.

15.32 – Prechádza sa k hlasovaniu.

15.26 – Pred poslancov predstupujú riaditeľky oboch dotknutých škôl.

15.24 – „Ročne z Banskej Bystrice odchádza 2,5-tisíca mladých ľudí, a tak ak nebudeme inak uvažovať, môžeme pomaly zrušiť všetky školy. Tento prístup je nevhodný,“ povedala na margo predloženého materiálu Viera Dubačová (BBA), ktorá je členkou rady školy ZŠ Bakossova.

15.13 – „Nemôžem nikdy podporiť rušenie škôl v čase, kedy boli včera konané konkurzy na riaditeľov týchto škôl. Bol vykonaný aj zápis detí na tieto školy. Pýtam sa, či si ideme robiť srandu z detí, rodičov a učiteľov týchto škôl. Oni vedia, že sa uvažovalo o rušení týchto škôl, ale utíchlo to a školy si žijú svojim životom. Šalkovská základná škola s ohľadom na demografický vývoj od roku 2015/2016 nebude fungovať na základe nového zákona. Pýtam sa, či ideme odsúdenca na smrť sťať o týždeň skôr len aby sme ušetrili výdavky. Ja by som to nerobil,“ hovorí Marcel Pecník.

15.00 – „Je smiešne, keď máme jeden deň výberové konanie na riaditeľa, a na druhý deň rušíme školu. Je to scestné a arogantné,“ uviedol nezaradený poslanec Ján Chladný.

14.59 – Návrh na vyradenie ZŠ Jána Bakossa a návrh na vyradenie ZŠ Hronská zo siete škôl. „Tento návrh je podložený aj tým, že v tomto školskom roku sme zaznamenali pokles o 71 detí na verejných školách,“ uvádza vedúci školského úradu Tibor Maťaš. Hovorí, že kapacita ZŠ Bakossova je dlhodobo nenaplnená a ZŠ Hronská sídli v prenajatých priestoroch.

14.57 – „S ťažkým srdcom som tento bod zaraďoval do programu, ale keďže má priamu súvislosť s bodom, ktorý sme schvaľovali pred obedom, robím to s vedomím, že niekedy treba prijímať aj ťažké a nepopulárne opatrenia,“ hovorí primátor Peter Gogola.

14.55 – Poslanci sa vracajú na svoje miesta. Rokovanie bude pokračovať.

14.02 – Bola vyhlásená obedná prestávka. Po nej sa už bude pokračovať návrhom na racionalizáciu siete škôl.

14.00 – Komplexný návrh rekonštrukcie sedmičky banskobystrických základných škôl bol schválený.

13.58 – Viceprimátorka Katarína Čižmárová navrhla ukončiť rozpravu k bodu mimoriadnym hlasovaním. No napriek tomu, že jej návrh neprešiel, v diskusii sa už nikto neprihlásil a rozprava bola ukončená.

13.55 – Prednosta MsÚ Miroslav Rybár odpovedá na ďalšie otázky poslancov. Reč prišla aj na politické hry pri europrojektoch na štyroch banskobystrických školách, z ktorých sa zrealizovala len ZŠ Moskovská.

13.40 – „Je to jeden z prvých koncepčných krokov, ktoré sa týkajú školstva,“ hovorí Milan Lichý (BBA).

13.30 – „Patríme na Slovensku k tým mestám, ktoré majú veľa škôl, ale nemajú ich v poriadku. Budeme hlasovať za to,“ dodáva Ladislav Topoľský (predseda klubu Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS). Dodáva, že následne by malo mesto pokračovať v dokončení komplexných rekonštrukcií jednotlivých škôl.

13.24  – „Predložený materiál je kompromis,“ hovorí Pavol Katreniak.

13.22 – „Považujem ten materiál za dobrý ale n ie ideálny. Na školskej komisii sa riaditelia zhodli, že radšej niečo a hneď ako neskôr a nič. Aspoň takto, nech sa začne niečo diať. Osobne podporím tento projekt,“ hovorí Ján Šabo (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS). Hovorí, že materiál ale zabúda na škôlky.

13.20- „Som zvedavý z akých prostriedkov to budú školy platiť. Nie je možné ani z ušetrených prostriedkov platiť úver,“ hovorí Ján Chladný (nezaradený).

13.10 – Celkovo si projekt jednorazovo vyžiada 1,2 milióna eur. Presne 900-tisíc eur získalo mesto z predaja ZŠ Okružná a zvyšné peniaze by musela samospráva financovať z vlastných zdrojov a zdrojov havarijného fondu ZŠ Pieninská. Zvyšnú investíciu budú školy splácať z úspor, pričom spoločnosť STEFE má garantovať úspory na energetickej náročnosti v potrebnej výške.

13.08 – „Mrzí ma, že doteraz nik nemal odvahu a  nápad, ako pomôcť základným školám. Keby sa tak stalo, mohol byť kopec problémov vyriešených. Čo navrhujeme, je vizionárske riešenie. Má dva rozmery, hneď uvidíme obnovené objekty. Ale samotný osoh z úspory energií nastane až o desať rokov,“ hovorí Rybár.

13.05 – V rámci programu rokovania sa prechádza na bod o pláne rekonštrukcie základných škôl v meste. Prednosta MsÚ Miroslav Rybár ide prezentovať projekt, ktorý počíta so spoluprácou so spoločnosťou STEFE Banská Bystrica. Jedná sa o výmenu okien a zníženie energetickej náročnosti pri ZŠ Pieninská, Gaštanová, Golianova, Radvanská a Spojová. Pri budovách škôl ZŠ Sitnianska a ZŠ Trieda SNP, ktoré majú vlastné kotolne, by rekonštrukcia prebehla samostatne. Zmluvy s partnermi sú už pripravené a rekonštrukcia by mohla prebehnúť toto leto.

12.59 – Nasleduje slovo pre verejnosť.

12.58 – Prvýkrát od roku 1976 sa hlasuje o územnom pláne mesta. Za návrh s prijatými zmenami bolo 23 prítomných poslancov. Banská Bystrica má nový územný plán.

12.57 – Vypustenie novej plochy výstavby na Urpíne, ktoré navrhol Milan Lichý, nebolo schválené. Návrh Tomáša Novanského týkajúceho vypustenia plánovaného rozšírenia prepojenia cestných komunikácií v Rudlovej bolo schválené.

12.55 – Návrh na vypustenie priestoru pre novú výstavbu bytových jednotiek na THK, ktorý predložila Lucia Skokanová, bol prijatý.

12.53 – Schválené ale nebolo vypustenie plochy pre výstavbu hotela pri Múzeu SNP, ktoré navrhoval Pavol Katreniak. Naopak potvrdili návrh prehodnotiť zváženie umiestnenia spaľovne odpadov na území mesta. Návrh Marcela Pecníka ale uvádza, že týmto sa má Útvar hlavného architekta zaoberať až v rámci prvých zmien a doplnkov územného plánu.

12.52 – Poslanci schválili aj návrh Milana Smäda na vyňatie malých vodných elektrární v Iliaši a Vlkanovej z územného plánu.

12.51 – Začína sa hlasovať o územnom pláne. Najskôr návrh poslankyne Ľudmily Priehodovej o vyňatí polyfunkčného domu Tulipán v Radvani z územného plánu. Uznesenie bolo schválené.

12.50 – Poslanci sa opätovne schádzajú v sále a rokovanie pokračuje.

12.35 – Rozprava k schvaľovaniu nového územného plánu bola ukončená. Primátor vyhlásil krátku prestávku na poradu poslaneckých klubov.

12.31 – Pokračuje diskusia poslancov s riaditeľom ÚHA mesta Ľubomírom Kelemanom.

12.19 – Vedúci stavebného odboru mesta Stanislav Ferianc hovorí, že pri malej vodnej elektrárni Vlkanová je už vydané platné územné rozhodnutie.

12.16 – Tomáš Novanský (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) navrhuje vypustiť z návrhu územného plánu priestor Rudlovskej radiály, plánovanej komunikácie s ktorou tamojší obyvatelia nesúhlasia.

12.08 – Lucia Skokanová (BBA) návrh a vyradiť z návrhu územného plánu plánovanú výstavbu na ulici THK. Milan Lichý dopĺňa ďalší návrh ohľadom vyradenia plánu výstavby na Urpíne.

11.59 – „My sme tí, ktorí máme právo vyčleniť to, čo v územnom pláne chceme alebo nechceme. Nemôžeme ho meniť, ale vyňať pokojne môžeme,“ odpovedá Ľudmila Priehodová (BBA).

11.55 – „Proces bol uzavretý. Pýtam sa kolegov kde boli, keď bol tento proces ešte otvorený. Pýtam sa či nás niektorí investori nedajú na súd a nezastaví sa tento proces,“ hovorí Ladislav Slobodník (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS).

11.52 – Marcel Pecník (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) upozorňuje aj na priestor vyčlenený pre spaľovňu v oblasti Majera, s čím tam obyvatelia nesúhlasia.

11.49 – „Keď si pozriete v jednotlivých obvodoch stavby a projekty, ktoré sme v minulom i súčasnom období zrušili a dali im stop, všetky sú tam a dostali zelenú. To znamená, že všetci sme tu zbytoční,“ hovorí Ján Chladný (nezaradený).

11.41 – Pavol Katreniak (BBA) navrhuje vyňať z územného plánu mesta priestor, na ktorom sa hovorilo o výstavbe hotela pred Múzeom SNP. „V petícii sa vyjadrilo viac ako 4-tisíc občanov, ktorí boli proti výstavbe,“ hovorí.

11.38 – Poslanec Smädo predkladá návrh na vyňatie malých vodných elektrární Iliaš a Vlkanová z územného plánu mesta.

11.34 – Milan Smädo z klubu nezávislých poslancov vyzdvihuje riešenie podnetov, no dodáva: „To, čo sa nám nepodarilo vyriešiť, to boli malé vodné elektrárne v Iliaši a Vlkanovej. To je jediná pripomienka, ktorú máme, a musíme sa ňou dnes vážne zaoberať,“ hovorí. Výstavbou vodných elektrární podľa neho končí splav na Hrone, ale aj problémy, ktoré spôsobujú malé vodné elektrárne rybárom. Poukazuje aj na elektráreň v Šalkovej: „Vidíme, čo to prináša občanom Šalkovej. Podmočené domy a hluk.“ Hovorí, že výstavbou týchto elektrární dôjde k podmočeniu rozvojovej zóny.

11.33 – „Budem sa chovať tak, ako ste sa väčšina z vás chovali počas štyroch rokov. Budem sledovať len zámery svojho obvodu. Keď som zistil, že sa tam objavil polyfunkčný dom Tulipán, proti ktorému bolo v petícii osemsto obyvateľov, je tam elektráreň Iliaš, ja budem počúvať hlas ľudu a za tento územný plán nemôžem hlasovať,“ uviedol nezaradený poslanec Ján Chladný.

11.29 – „Územný plán sa dá buď schváliť alebo neschváliť,“ hovorí primátor Peter Gogola na margo návrhu nezaradeného poslanca Pavla Bielika, aby sa územný plán prerokoval na samostatnom zasadnutí.

11.28 – „Stiahnutie polyfunkčnej zóny tulipán z územného plánu,“ dáva jeden z pozmeňujúcich návrhov Priehodová.

11.18 – „Som rada, že ten desaťročný proces je na konci. Trochu ma mrzí, že sa do súťaže nezúčastnili odborníci z Banskej Bystrice, ale chápem ich nechuť naťahovať sa s ÚHA o podklady,“ hovorí Ľudmila Priehodová z Banskobystrickej alternatívy. „Ani v jednom z dvoch návrhov Aurex nepočítal s výstavbou na Urpíne, kalvárii, či pred Múzeom SNP. ÚHA sa natlačilo do prípravy a vytvorilo tretiu variantu a je to tu. Pokiaľ ÚHA neakceptuje požiadavky ľudí vyjadrené v petíciách, je to ignorácia. My sme tu preto, aby sme obhajovali záujmy ľudí, nie záujmy investorov, ktoré tlačia na vedenie mesta či ÚHA, dodáva a ďalej kritizuje Útvar hlavného architekta mesta za zásahy do územného plánu.

11.10 – Keleman prezentuje nový územný plán ako rozvojový. Počíta s tým, že mesto sa bude rozvíjať najmä na juh smerom na Zvolen a tiež smerom na východ ku Slovenskej Ľupči.

11.07 – Ako si za socializmu predstavovali architekti centrum Banskej Bystrice, si môžete pozrieť tu… Samozrejme, územný plán centrálnej mestskej zóny bol medzičasom už menený.

11.03 – Mesto Banská Bystrica dosiaľ vychádzalo z územného plánu z roku 1976, ktorý bol priebežne aktualizovaný. „Nový územný plán je nástrojom, ktorý vie riadiť rozvoj mesta. Práce na novom územnom pláne začali hneď na začiatku deväťdesiatych rokov,“ uvádza riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Ľubomír Keleman.

11.01 – Program rokovania začína schválením nového Územného plánu mesta Banská Bystrica a koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.

10.59 – Zastupiteľstvo neschválilo ani návrh Marcela Pecníka na odsunutie bodu o racionalizácii škôl. Dnes teda padne verdikt o školách na Bakossovej a Hronskej ulici.

10.57 – Poslanci neschválili návrh BBA na odsunutie prerokovania územného plánu.

10.53 – O rušení škôl na Bakossovej a Hronskej ulici sa hovorilo minulý rok. Mesto najskôr deklarovalo záujem nerušiť ďalšie školy, neskôr na základe analýzy úradu bol na stole návrh na ich zrušenie a napokon primátor neúspešne rokoval o ich prechode pod evanjelickú cirkev. Tá ale chcela získať budovu ZŠ Bakossova, s čím vedenie mesta a poslanci nesúhlasili. Viac o problematike tu…

10.51 – „Len teraz sa mi dostal do ruky materiál. Keďže toto nebolo ani na školskej komisii, žiadam tento materiál nezaradiť do bodu programu,“ reaguje na návrh zaradenia bodu o racionalizácii siete škôl Marcel Pecník (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS).

10.50 – „Nemám bod o racionalizácii škôl pred sebou. Ak sa jedná o rušenie škôl ZŠ Hronská a Bakossova, tak sa nechováme korektne. Včera boli vyberaní riaditelia týchto dvoch škôl. Nič netušia. Ak tieto školy teraz zrušíme, mesto sa chová arogantne voči svojim zamestnancom i obyvateľom,“ reaguje na vsunutý bod Milan Lichý (BBA).

10.46 – Pavol Katreniak z Banskobystrickej alternatívy navrhuje, v zmysle ich otvoreného listu, stiahnuť z rokovania prerokovanie územného plánu mesta.

10.45 – Najskôr by sa malo hovoriť o územnom pláne, potom o rekonštrukcii škôl a ešte pred obedom by sa poslanci mohli dostať aj k rušeniu škôl. Zmeny poradia navrhuje Ladislav Topoľský (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS)

10.42 – Primátor dopĺňa do programu očakávaný bod – Racionalizácia siete škôl a školských zariadení.

10.38 – „Ospravedlňujem sa verejnosti, niektoré dohody sa rodia len ťažko,“ hovorí primátor a definitívne otvára dnešné zasadnutie.

10.28 – Po vyše hodine od vyhlásenia „pätnásť minútovej“ prestávky sa väčšina poslancov MsZ vrátila do Veľkej siene MsÚ.

10.10 – Stále nič, rokovanie mestských poslancov ani po vyše hodine od plánovaného začiatku nezačalo. Poslanecké kluby rokujú za zatvorenými dverami.

09.38 – Ohlásený čas pokračovania rokovania už síce nastal, no v zasadacej miestnosti je stále ticho a väčšina poslancov sa ešte nevrátila.

msz-protest09.35 – V sále je prítomných niekoľko mladých ľudí s transparentom: „Nové stavby = práca pre nás,“ ktorým zrejme chcú vyjadriť podporu prijatia nového územného plánu mesta. Odklad tohto rozhodnutia žiadal poslanecký klub BBA.

09.23 – Primátor síce otvoril rokovanie, ale okamžite vyhlásil 15-minútovú prestávku na rokovanie poslaneckých klubov. Potvrdzuje to teda informácie „zo zákulisia“, o ktorých sme písali vyššie, že poslancov čaká vo volebnom roku zrejme veľké a nepopulárne rozhodnutie.

09.20 – Zasadnutiu zrejme predchádzalo rokovanie predsedov poslaneckých klubov s primátorom, pretože v týchto chvíľach sa spoločne dostavili do rokovacej miestnosti a zasadnutie môže začať.

09.13 – Primátor ani veľká časť poslancov stále nie je prítomná vo Veľkej sieni MsÚ v Banskej Bystrici.

09.03 – Prajeme dobré ráno pri sledovaní dnešného prenosu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.