Dajme veciam druhú šancu

Šetrime životné prostredie

Šetrime peniaze

Získajme radosť za málo peňazí

Navzájom si pomôžme

Pravidelne pripadá na 22. apríl medzinárodný Deň Zeme, kedy sa ľudia z celého sveta zapájajú do rôznych aktivít v oblasti ekológie. Tento pondelok to bude už jeho 54. ročník, pričom po prvýkrát sa organizoval v roku 1970 v Spojených štátoch amerických a postupne sa rozšíril do celého sveta. Každý rok má Deň Zeme špecifické motto. Pre rok 2024 je to „60-percentné zníženie produkcie plastov do roku 2040“.

Prečo to spomínam ? Pretože jedným z nástrojov, ktorý by pomohol dosiahnuť tento cieľ je aj vytvorenie tzv. Re-USE centra. Banská Bystrica je mestom, kde aj v súčasnej dobe absentuje organizovaná forma opätovného využitia starých vecí. Uvedená myšlienka je v praxi realizovaná prostredníctvom centier opätovného použitia alebo tzv. Re-USE centier. Koncept Re-USE centier je založený na princípe odovzdania nepotrebných, ale zároveň funkčných vecí a ich následného posunutia, či predaja, za nízke ceny novým majiteľom. Pod pojmom „veci“ si môžeme predstaviť predmety ako oblečenie, obuv, hračky, potreby do domácnosti, nábytok, elektroniku a mnohé iné veci využívané v každodennom živote, ktoré nie sú nadmerne používané alebo znehodnotené.

Mesto Banská Bystrica má potenciál na zriadenie Re-USE centra, pričom našou víziou je spustenie projektu bez veľkých investícií. Samotná prevádzka zastrešená mestom Banská Bystrica by mohla byť realizovaná napríklad v spolupráci s príspevkovou organizáciou ZAaRES, či so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá je partnerom pre odpadové hospodárstvo. Priestor bývalého ZAaRES-u alebo aj „nového“ ZAaRES-u je miestom, kde by mohlo byť Re-USE centrum zriadené. Spoločnosť Marius Pedersen a jej zberné dvory sú jedným z možných zdrojov vecí, ktoré by mohli byť opätovne využité, ergo nemusia skončiť v odpade. Spoluprácu v tejto oblasti spočívajúcu v odovzdávaní nepotrebných vecí je možné rozvíjať s B2B sektorom, ako sú napríklad banky, veľké korporácie, ale aj so Správou majetku Slovenskej republiky.

Existencia Re-USE centra v regióne okrem svojej primárnej funkcie, ktorou je predchádzanie vzniku odpadu opätovným využívaním vecí so sebou prináša ďalšie benefity.

REUSE centrum Ostrava

Obyvatelia mesta by získali ďalšiu, resp. novú možnosť ako predchádzať vzniku odpadu a participovať tak na zlepšení stavu životného prostredia v meste. V praxi sú napríklad pomerne bežné rekonštrukcie budov rôzneho druhu, s ktorými sa spája vznik pomerne veľkého objemu odpadu. Inšpiráciou môže byť príklad z Bratislavy, kde boli opätovne využité staré nepotrebné lampy z obchodného centra v kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka.

Dôležitou stránkou Re-USE centra je aj posilnenie v oblasti sociálnej politiky, resp. solidárny rozmer projektu. Vytvorením spolupráce medzi kompetentným oddelením mesta a pomáhajúcimi organizáciami je možné identifikovať ľudí v núdzi a následne im umožniť prostredníctvom Re-use centra prístup k veciam potrebným pre život (napr. nábytku). Okrem toho môže Re-USE centrum poskytnúť pracovnú príležitosť ľuďom, ktorí sú znevýhodnení, či už zdravotne alebo sociálne a teda môže vzniknúť prepojenosť na Medzitrh práce. Podnetným príkladom je nadviazanie spolupráce s firmami
zo súkromného sektora, ktorá prebiehala opäť v centre Nová Cvernovka v Bratislave formou materiálnej výpomoci. Spoločnosti Hornbach a Obi tu pomohli s vybavením dielne, v ktorej sa zamestnali ľudia bez domova.

Nezanedbateľný je taktiež ekonomický aspekt spočívajúci v tvorbe zisku. Koncept Re-use centra je postavený na predaji vecí za cenu, ktorá je v porovnaní s originálnou cenou oveľa nižšia. Získané financie z predaja sa môžu použiť na chod centra, rozvoj mesta alebo organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí v spolupráci s rôznymi iniciatívami. V mestách Bratislava a Brno bol napríklad generovaný zisk použitý na kúpu kvetín a stromov, ktoré sa v nich následne vysadili.

Ďalšou možnosťou je podpora rozvoja vzdelávacích aktivít ekológie a odpadového hospodárstva. Spoluprácou so školami by bolo možné na jednej strane rozvíjať efektívnu propagáciu konceptu udržateľnosti a na druhej strane pokúsiť sa o zapojenie študentov priamo do aktivít Re-use centra.
Do úvahy prichádza napríklad spolupráca s elektrotechnickými či umeleckými školami. Perspektívnou sa javí aj spolupráca so seniormi, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z rôznych oblastí, sú zruční a môžu svoje vedomosti odovzdať ďalej aj s pomocou takéhoto centra.

Re-USE centrum predstavuje zodpovedný a ekologický prístup modernej spoločnosti k nakladaniu s vecami, ktoré by sa za iných okolností stali odpadom. Mesto Banská Bystrica by sa jeho zriadením dostalo do spoločnosti miest akými sú Bratislava, Trnava, Praha, Brno, Viedeň a ďalšie iné, kde tieto centrá prevádzkujú, čím sa potvrdila životaschopnosť a opodstatnenie tohto konceptu v praxi.

KOLO Bratislava

Autor blogu:

Matúš Molitoris

Geograf, historik, hudobník, športovec, poslanec mestského zastupiteľstva za Rudlovú a Sásovu, ale hlavne Banskobystričan s nezlomným presvedčením, že pre ľudí pevných predsavzatí, niet nemožností.