Odložené 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktoré pred poslancov postavilo aj problematiku tohtoročného rozpočtu prebiehalo v utorok v priestoroch veľkej sály MsÚ.

Zasadnutie zastupiteľstva ste mohli sledovať aj v live video prenose na infonet.tv.

09.08 h – Primátor mesta Peter Gogola po požiadavke na vypnutie mobilných telefónov otvoril 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Ospravedlneným je len poslanec Peter Mečiar a Peter Hudec. Zvyšok pléna je prítomný, respektíve začiatok zasadnutia nestihne ani poslanec Peter Bielik.

09.09 h – Poslanci zvolili členov návrhovej komisie dnešného zasadnutia.

09.12 h – Poslankyňa Lucia Skokanová (BBA) navrhla vypustiť bod o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica. (O možných dopadoch sme vás informovali aj v našom komentári…). Jej návrh nebol schválený.

09.13 h – Viceprimátorka Katarína Čižmárová navrhla vyradiť bod o doplnení členov komisií o neposlancov, keďže komisie nedodali kompletný zoznam návrhov na členov-neposlancov.

09.17 h – Vedúca ekonomického odboru MsÚ Ing. Beata Farkašová predniesla tohtoročný rozpočet. O základných bodoch rozpočtu sme vás informovali v našom staršom článku…

09.20 h – Poslanec Tomáš Novanský (SMER – SD, SNS, ĽS-HZDS), ako predseda komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť, informoval o vyváženosti rozpočtu a svojej spokojnosti s predkladaným návrhom primátora. Nejde o žiadne prekvapenie, všetky ústupky voči požiadavkám poslancov sú už v predkladanom návrhu zahrnuté.

09.25 h – S dlhým príspevkom v rozprave k rozpočtu vystupuje poslanec Pavol Katreniak (BBA). Kritizuje najmä minulé volebné obdobie a bývalé vedenie mesta. Peniaze minuté na mestskú plaváreň a podobne.

09.29 h – Jakub Gajdošík (SMER – SD, SNS, ĽS-HZDS) ocenil konštruktívnu diskusiu k rozpočtu a zhrnul, že v rámci posledného obdobia boli do návrhu rozpočtu zapracované pripomienky. Podľa neho však nie je v rozpočte dosť financií pre mestské časti. Navrhol o  140 tisíc eur znížiť položku administratíva a tieto presunúť na opravy komunikácií a drobné investičné akcie, pričom každý volebný obvod by tak dostal po 20 tisíc eur a o ich priamom využití by sa rozhodlo priamo na komisiách mestských častí. Poslanci zmenu návrhu rozpočtu schválili.

09.35 h – Poslanec Ján Chladný (SDKÚ-DS), ako bývalý vedúci odboru školstva a športu na MsÚ, podáva vysvetlenia a poukazuje na niekoľko nedostatkov návrhov týkajúcich sa financovania školstva. Poukázal navyše na fakt, že v rozpočte nenašiel položky slúžiace na spolufinancovanie už dávno ohlásenej rekonštrukcie viacerých základných škôl v meste. Ing. Beata Farkašová zhrnula, že rekonštrukcie škôl sú stále len v schvaľovacom procese a tieto položky budú do rozpočtu zahrnuté okamžite, ako budú všetky procesy ukončené.

09.35 h – Chladný podotkol, že peniaze na školy má mesto už dávno má schválené, čo je v rozpore s tvrdením Farkašovej. Podľa neho bolo mesto v rovnakom balíku, ako Selce, kde ním vedená škola už aj ukončila rekonštrukciu.

09.43 h – Ľubica Laššáková, predsedníčka komisie pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch, požiadala vyčleniť pre svoju komisiu finančné prostriedky pre podporu malých podnikateľov v cestovnom ruchu. Vyzdvihla 33 tisíc eur vyčlenených na štúdiu cestovného ruchu v meste. Jej návrh poslanci prijali.

09.46 h – Zhrňme, že rozpočet aktuálne preberaný mestskými poslancami škrtá takmer všade. Pre zaujímavosť si uveďme príklad Dní mesta a Radvanského jarmoku, na ktorý dá mesto v nasledujúcich rokoch každoročne o vyše dvadsať tisíc eur menej, ako v uplynulom roku. Na oslavy bude určených z mestského len 70,5 tisíc eur.

09.51 h – Ladislav Topoľský (SMER – SD, SNS, ĽS-HZDS), navrhol zapracovať investíciu na jeden školský športový areál vo výške 100 tisíc eur. Vo svojom príspevku zhrnul, že školstvo je v našom meste dlhodobo zanedbávané a vyžadovalo by si aj samostatné mimoriadne zastupiteľstvo.

09.54 h – Poslanec Marcel Pecník (SMER – SD, SNS, ĽS-HZDS) navrhol znížiť prostriedky naopravu kultúrnych pamiatok a navrhol zvýšiť prostriedky na aktívny marketing v oblasti kultúry, tvorbu propagačných materiálov o kultúrnych pamiatkach mesta a pod. Aj tento návrh poslanci schválili.

09.56 h – Občianska rada Sásová potreuje 20 tisíc eur na dobudovanie známeho ihriska pod oporným múrom. Poslanec Milan Lichý navrhol príspevok v tejto výške pre Sásovské ihrisko vyčleniť z fondov minulých rokov.

10.00 h – Milan Smädo, predseda klubu nezávislých, vyjadril už tradične nespokojnosť s financiami pre mestské časti, ale vyjadril vieru, že zastupiteľstvo sa priebežne počas roka k rozpočtu bude vracať. Horlivejšie sa vyjadril k doprave, na ktorej sa podľa neho strácajú veľké peniaze.

10.04 h – Poslanec za BBA – Vladimír Pirošík vyjadril nespokojnosť s navrhnutým rozpočtom, pretože podľa neho môže byť rozpočet vždy lepší. Podľa neho bolo za “takzvaný rozvoj” prejedených množstvo prostriedkov nazbieraných za predošlé roky.

10.08 h – Pirošík ešte navrhol presunúť 6 tisíc eur z výdavkoch určených na koncepciu školstva navrhol presunúť časť prostriedkov na podporu  talentovaných študentov – štipendijný fond Andreja Hanzlíka. Na ten pôvodný rozpočet myslel len jednou tisíckou. Pirošíkov návrh zastupiteľstvo neschválilo.

10.14 h – Predseda klubu (SMER – SD, SNS, ĽS-HZDS) Ladislav Topoľský navrhol zlúčenie svojho návrhu vyčlenenia 100 tisíc eur na školské ihriská s návrhom Milana Lichého na ihrisko v Sásovej. Navrhol účelovo z daných 100 tisíc vyčleniť 20 tisíc na sásovské ihrisko. Návrh poslanci schválili.

10.18 h – Nezávislý poslanec Jaroslav Kuracina navrhol škrtnúť z položky právnych služieb a pridať na detské ihriská a pieskoviská v mestskej časti Šalková a Senica. Ing. Farkašová ale upozornila, že mesto práve v tomto roku predpokladá vyúčtovanie právneho zastúpenia vo viacerých súdnych sporoch z minulosti. Návrh poslanci neschválili.

10.19 h – Ideme na schvaľovanie jednotlivých návrhov. O výsledku vás budeme informovať pri jednotlivých popisoch návrhov vyššie.

10.26 h – Nakoniec menšie nedorozumenie medzi návrhmi Ladislava Topoľského a Milana Lichého ohľadom športových ihrísk. Primátor ohlásil “time-out”. Poslanci si návrhy vyjasňujú medzi sebou osobne, keďže faktickými poznámkami to už nie je možné.

10.29 h – Páni poslanci sa pochopili. Dvadsaťdeväť zastupiteľov návrh na vyčlenenie 100 tisíc eur, na športové, školské ihriská, z toho účelovo 20 tisíc eur na ihrisko v Sásovej, schválilo.

10.33 h – Schvaľuje sa rozpočet ako celok. Píše sa 29. marec 2011 a mesto sa zrejme konečne dočká svojho tohtoročného rozpočtu.

10.35 h – Návrh rozpočtu bol prijatý. 28 poslancov bolo za, 1 poslanec sa zdržal.

10.51 h – Vo svojich tlačových vyhláseniach počas krátkej prestávky tak primátor Gogola, ako aj zástupcovia opozície vyzdvihli vzájomný konsenzus na rozpočte a spokojnosť s faktom, že mesto už ďalej nebude v rozpočtovom provizóriu.

Opozícia však vyzdvihla fakt, že dokázala presadiť prostriedky pre mestské časti, o ktorých budú rozhodovať jednotliví poslanci v komisiách častí. V pôvodnom rozpočte totiž jednotlivé obvody nemali prostriedky k dispozícii. Predseda opozičného klubu Ladislav Topoľský zhrnul aj svoj návrh na školské ihriská, kde podľa neho všetky v meste potrebujú svoju revitalizáciu a je dobré, že sa s nimi bude môcť postupne začať.

11.06 h – Po prestávke pokračujeme v tradičnom stereotype MsZ. Schvaľujú sa odpredaje a spôsoby odpredaja drobných mestských pozemkov.

11.23 h – Nakladanie s majetkom mesta je za nami. Na rade je bod č. 6 VZN o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach. Ide o zosúladenie štátnej legislatívy s mestskými nariadeniami. Poplatky rodičom sa zvýšia.

11.28 h – Poslankyňa Laššáková (SMER – SD, SNS, ĽS-HZDS) chce zapracovať do návrhu niekoľko návrhov rodičov detí z mestských jaslí, jedná sa najmä o ich požiadavku o preverenie reálnych nákladov na jedno dieťa.

11.34 h – Poplatky z mestských jasliach sa zmenia, poslanci tento návrh VZN schválili.

11.35 h – Na programe mestských zastupiteľov je Informatívna správa Koncepcia školstva – vyhodnotenie plnenia úloh v roku 2010. Koncepciu prijalo MsZ v minulom roku.

11.40 h – Plnenie koncepcie kritizuje poslanec Vladimír Pirošík (BBA). Poukazuje aj na nesúlad medzi schváleným rozpočtom a VZN o školských dotáciách, ktoré sa o niekoľko minút dostane do pléna. Navrhuje, aby prednosta MsU opätovne vypracoval a predložil návrh dotácií, či rekonštrukcií škôl a podobne.

11.50 h – Diskusia sa nečakane naťahuje. Zapojil sa už aj poslanec Lichý, aktuálne pokračuje poslanec Topoľský. Hovorí sa najmä o vypracovaní nových kritérií pre poskytovanie financií do školstva.

12.00 h – Dôležité upresnenia priniesol do diskusie poslanec Ján Chladný (SDKÚ-DS), ktorý vysvetlil, že niektoré školy z normatívnych príspevkov ťahajú tie menšie, ktoré si na seba nezarobia. Školy tak k sebe musia byť solidárne. Pripomenul však chybu z minulosti, ku ktorej sa neskôr pridal nezávislý poslanec Pavol Bielik, že presun školy Slovenského slobodného vysielača do budovy bývalej Obchodnej akadémie na Skuteckého ulici bol chybou. Škola sa podľa nich v minulosti mala presunúť do budovy ZŠ na Bakossovej ulici. Dnes by podľa nich školy spolu v jednej budove mohli ekonomicky fungovať.

12.04 h – Vypracujú sa nové pravidlá a správu poslanci vzali na vedomie.

12.05 h – Poslanci idú na VZN o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

12.07 h – Poslanec Topoľský navrhuje zrušiť doplácanie rodičov za ďalšie krúžky detí v mestskom Centre voľného času, ako aj poplatky za súrodencov. Nárh poslanci prijali, čo znamená, že rodičia budú v mestskom CVČ doplácať dieťaťu len za jeden krúžok a na ďalšie už platiť nebudú a rovnako ani ak sa na činnosť prihlási aj súrodenec alebo zákonný zástupca dieťaťa. Celé VZN následne poslanci prijali.

12.12 h – Väčšia diskusia sa očakáva ohľadne ďalšieho bodu – VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica. Na úvod sa poslankyňa Skokanová (BBA) pokúsila tento bod odsunúť z dnešného rokovania.

12.13 h – Poslanec Lichý podotkol, že vzhľadom na už schválený rozpočet možno už len pracovať so sumou. Navrhuje preto, aby bolo vypracované VZN s možnou účinnosťou od 1.1.2012, ktoré by malo obsahovať v prvom rade fakt, že mesto použije celú štátnu dotáciu na prerozdelenie školám. No tento pozmeňujúci návrh prijatý nebol.

12.16 h – Celý návrh VZN poslanci schválili. Za bolo 21 poslancov a tak vzniká viacerým školským zariadeniam vážny prevádzkový problém.

12.18 h – Mesto schválilo Zriaďovaciu listina Základnej školy, Gaštanová 12, Banská Bystrica – zosúladenie názvu školy  s prepožičaným názvom školy Ministerstvom školstva SR. Podlavická škola pri tom svoj názov – Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, oficiálne využíva už od roku 2004. Až teraz bol však názov zosúladený so zriaďovacou listinou.

12.22 h – Poslanci schválili dotáciu vo výške 3 000 eur na vydávanie časopisu o histórii mesta Permon, ďalej dotáciu vo výške 2 000 eur na tohtoročný street festival Yní víkend a o. z. Harry Teater vytvorí interaktívnu rozprávku Medené mesto za 2500 eur.

12.26 h – Poslanci schválili VZN o zmenách a podmienkach držania psov na území mesta.

13.08 h – Po prestávke pokračujeme úpravou miest sobášenia. V Thurzovom dome sa už sobášiť nebude, oficiálne sa opäť pridáva budova Radnice. Poplatky za sobáše sa zdvihnú z 33,33 eur na 50 eur. Za sobáš mimo Radnice alebo veľkej siene MsÚ bude osobitý poplatok vo výške 50 eur avšak aj štátom daný správny poplatok 66 eur. Poslanec Pirošík síce navrhol poplatky z pôvodných navrhovaných 50 eur znížiť na 34 eur, respektíve 33,50, ale poslanci jeho návrh neschválili. Pôvodné uznesenie ale áno.

13.19 h – Mestskí zastupitelia ďalej zrušili obchodnú spoločnosť KROH, s.r.o., ktorá dnes už nefunguje a kedysi mala slúžiť na zriadenie regionálnej skládky.

13.20 h – Nasleduje slovo pre verejnosť. Občan Milan Valašťan vystupuje s príspevkom ohľadom devastácie mestskej pamiatkovej rezervácie.

13.33 h – Nasleduje slovo pre Elenu Púchyovú z občianskeho združenia Náš domov Sásová a predsedníčku Občianskej rady Rudlová – Sásová, ktorých požiadavke bolo dnes v rámci zmien rozpočtu vyhovené. Požadovali prostriedky na dokončenie športového ihriska.

13.44 h – Známa tvár banskobystrickej plavárne Alžbeta Pažáková vystupuje s ďalším príspevkom, ktorá má na starosti výučbu plaveckej gramotnosti našich detí. Banská Bystrica je medzi slovenskými mestami raritou, keďže tak materské, ako aj základné školy majú u nás plavecké kurzy predpísané a zadarmo – financované len mestom.

14.36 h – Po veľkej obednej prestávke pokračuje zastupiteľstvo, s približne hodinovým sklzom oproti predpokladanému priebehu, zmenou územného plánu  zóny Pršianska terasa. Pôvodný plán počítal s penziónom v tejto oblasti, ten by však narúšal kolorit rodinnej výstavby v oblasti a tak zmena predpokladá s vyradením takéhoto objektu z územného plánu a jeho nahradením niekoľkými možnými rodinnými domami. Poslanec Igor Kašper, ktorý je poslancom aj za danú lokalitu, prezentoval názor, že sa jedná o dobrú zmenu pre tamojších občanov. Poslanci tento návrh schválili.

14.44 h – Slovo pre náčelníka Mestskej polície Ľubomíra Piterku, ktorý predkladá správu o činnosti MsP za rok 2010. Viac z tejto správy sme vám priniesli v nasledujúcom článku… V rozprave sa poslanec Pirošík (BBA) pýta náčelníka na dôvody sťažností občanov na činnosť mestskej polície. Podľa Piterku sa jednalo najmä o sťažnosti páchateľov.

14.51 h – Podľa poslanca Katreniaka (BBA) viacero činností mestská polícia zanedbáva. Podľa Piterku sa všetko rieši v rámci možností.

14.55 h – Poslanec Pirošík navrhuje, aby na Mestskej polícii vzniklo chránené pracovisko.

14:58 h – Nezávislý poslanec Pavol Bielik dáva do pléna, skôr na pobavenie, otázky, či môžu členovia Mestskej polície fajčiť na verejnom priestransve, mať ruku vo vrecku, zhovárať sa v hlúčikoch, zložiť si služobnú čiapku a podobne.

15.01 h – MsP bude od apríla evidovať priestupky podľa daného priestupku a MsP bude musieť preveriť možnosť vzniku chráneného pracoviska. Toto vyplynulo z následného rozhodnutia zastupiteľstva. Celú správu poslanci schválili.

15.03 h – Ďalší bod sa týka zosúladenia rozličných paragrafov ohľadom zasadnutí Mestskej rady. Týka sa to nedávno odsúhlaseného návrhu verejných zasadnutí mestskej rady. Občania totiž počas rozhodovania za súčasného stavu museli, ak rada nerozhodla inak, opustiť miestnosť. Tento rozpor zastupiteľstvo vypustilo.

15.09 h – Kontrolujú sa uznesenia MsÚ za druhý polrok 2010.

15.11 h – Pokračuje sa tradičnými správami hlavného kontrolóra – Ing. Juraja Odora. Všetky poslanci  zobrali na vedomie a schválili.

15.17 h – Obdobne prijali aj materiál o vykonaní revízie hlavného kontrolóra v rámci neinvestičného fondu Moje Mesto Banská Bystrica n.f.  “v likvidácii” za rok 2010.

15.25 h – Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o vybavovaní interpelácií z minulého zastupiteľstva. Poslanec chladný akurát podotkol, že odpoveď mestského úradníka na otázku občana sa zmenila na lustrovanie daného občana a nie konkrétnu odpoveď.

15.26 h – Ideme na aktuálne interpelácie. Poslanec Martin Turčan žiada vypracovať zoznam všetkých zamestnancov MsÚ. Diskusia vedie od mlák na uliciach, po úpravy územných plánov jednotlivých častí. O výsledkoch interpelácií vás budeme informovať konkrétne pred nasledujúcim zastupiteľstvom.

15.44 h – Diskusia.

15.45 h – Poslanec, inak lekár, Peter Bielik apeloval na primátora, aby do budúcnosti zmeny termínu konania zastupiteľstva oznamoval skôr, vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť poslancov. Primátor podľa neho oznámil zmenu konania len štyri dni pred pôvodným termínom konania.

15.49 h – Poslankyňa Ľudmila Priehodová navrhla napríklad presne zadefinovať a novým uznesením upraviť umiestňovanie billboardov a reklamných tabúľ. A zároveň navrhla prijať návrh, aby nesmeli byť členovia komisií pod vplyvom alkoholu.

15.51 h – Rovnako poslankyňa Priehodová navrhla, aby mesto prijalo uznesenie na podporu petície a celkovo odmietavé stanovisko k plánovanému zrušenie SPŠ Stavebnej na Skuteckého ulici. Primátor by mal následne konať kroky smerom k VÚC, aby k zrušeniu nedošlo.

16.12 h – Z diskusie vyplynulo viacero návrhov, o ktorých sa bude teraz hlasovať. Priehodovej spomenutý návrh, podľa ktorého sa majú pripraviť pravidlá umiestňovania billboardov a reklamných tabúľ bol prijatý. Poslanci však neprijali zapracovanie návrhu na zmenu a doplnenie poriadku mestských komisií o fakt, že členovia komisií nesmú byť počas zasadania pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Poslanci si tak zrejme chcú nechať na zasadnutiach komisií zadné vrátka…

16.13 h – Pozvánky na zasadnutia komisií sa však budú zverejňovať na stránke mesta.

16.15 h – Zastupitelia sa priklonili na stranu rodičov a zástupcov SPŠ Stavebnej a mesto je tak za zachovanie tejto školy.

16.19 h – Primátor mesta Peter Gogola ukončil 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, pričom k menimám poprial všetko najlepšie prednostovi Miroslavovi Rybárovi.