Aký je počet príslušníkov Mestskej polície v Banskej Bystrici? Akým vybavením disponuje? Koľkokrát použili policajti zbraň, alebo koľko priestupkov zistili?

Aj na tieto otázky dáva odpovede Správa o činnosti Mestskej polície, ktorej predkladateľom bude 29. marca, na rokovaní Mestského zastupiteľstva jej náčelník Ľubomír Piterka. Takmer dvadsaťstranový materiál hodnotí prácu banskobystrickej mestskej polície za obdobie od 1. januára do 31. Decembra 2010.

Ochranu verejného poriadku vykonávalo v minulom roku 66 príslušníkov, pričom plánovaný počet v zmysle schválenej organizačnej štruktúry je až 93. V priebehu roka bolo do služby prijatých 7 policajtov a prepustených 6. Občania adresovali na príslušníkov len dvanásť sťažností, z ktorých ani jedna nebola vyhodnotená ako opodstatnená.

V uplynulom roku absolvovali členovia Mestskej polície 264 zákrokov. Zaujímavosťou je, že zbraň použili len pri jednom z nich. Pozitívnym hodnotením je aj nula v kolónke zranených, či usmrtených osôb, proti ktorým zásah smeroval. Rovnako nedošlo k ujme na zdraví ani v prípade nezúčastnených osôb a ani k škodám na majetku. Za 365 dní kalendárneho roka nezaevidovala obecná polícia ani jeden útok na svojho príslušníka.

Mestskí policajti predviedli vlani na útvar 13 osôb. Úspech zaznamenali pri nájdení 6 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. Bohužiaľ, ani raz sa nepodieľali na vypátraní strateného, či odcudzeného motorového vozidla, alebo veci.

Veľkú časť práce Mestskej polície v roku 2010 tvorilo zisťovanie a prejednávanie priestupkov. Z nich najväčšiu časť tvorili priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Od januára do konca decembra ich vlastnou činnosťou zistila 10 119. V 5971 prípadoch boli tieto priestupky prejednané v blokovom konaní.

Mestská polícia plnila svoje úlohy aj v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami. Tie sa týkali vyhláseného tretieho stupňa povodňovej aktivity na rieke Hron a potokoch Tajovka a Bystrica (3. júna a 16. augusta). Príslušníci obecnej polície monitorovali hladiny vodných tokov a poskytovali občanom aktuálne informácie.

Náčelník Ľubomír Piterka kládol dôraz na plnenie úloh pri porušovaní zákazu požitia alkoholu a iných návykových látok osobami maloletými (do 15 rokov) a osobami mladistvými (do 18 rokov). V podmienkach nášho mesta boli príslušníci Mestskej polície splnomocnení prejednávať správne delikty, ktorých sa dopustili zákonní zástupcovia maloletých. Vďaka tomuto oprávneniu boli uložené trom zákonným zástupcom, ktorých deti požili alkohol, uložené pokuty. Takýchto prípadov sa za rok 2010 zistilo osem, v prípade mladistvých sa toto číslo vyšplhalo až na 38. Z nich policajti dvadsiatim trom uložili pokarhanie.

Za zmienku stoja aj dva uskutočnené preventívne projekty s názvami „Mladí mladým: Prečo inak…?“ a „Bezpečne na ceste každý deň“. Tieto boli zameraná na žiakov a študentov, pričom odozvy boli veľmi pozitívne. Príslušníci sa rovnako zúčastňovali na rôznych školských a verejných podujatiach, kde predvádzali ukážky zo svojej praxe a materiálno-technického vybavenia. Mladí ľudia tak na vlastné oči mohli vidieť aj krátke guľové zbrane, ktorých má Mestská polícia podľa Správy o činnosti 74 kusov, či 12 osobných motorových vozidiel a štyri motocykle.