mestske zastupitelstvoUtorňajšie mestské zastupiteľstvo prinieslo zmenu volebných obvodov. Územným plánom mesta sa poslanci nezaoberali, stiahli ho z programu rokovania.

Banská Bystrica si bude v novembrových komunálnych voľbách vyberať poslancov zo štyroch volebných obvodov. Doteraz ich bolo sedem, najnovšie sa spája Radvaň s Fončordou a Kremničkou, kde sa bude voliť až dvanásť poslancov. Sásová-Rudlová bude mať desať mandátov. Volebný obvod Stred (Graniar, Centrum, Uhlisko, Šalková) si zvolí sedem zastupiteľov. Dva mandáty ostanú volebnému obvodu Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska.

Prerokovať sa malo aj prijatie Územného plánu mesta, hneď v úvode však zastupiteľstvo schválilo jeho stiahnutie z rokovania. Dôvodom sú najmä sporné body výstavby malej vodnej elektrárne na Hrone či výstavby na Urpíne.

V slove pre verejnosť sa riešila problematika Rudlovského potoka a rasizmu v Sásovej. Poslanci prijali k obidvom bodom uznesenia s návrhom riešení.

Na svoje si príde aj šport. Ten dostal financie nielen v rámci dotácií, ale boli im zvýšené finančné prostriedky v rámci výdavkovej časti rozpočtu.


Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

15:48 – Primátor Peter Gogola ukončuje diskusiu a takisto aj 30. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

15:48 – Milan Lichý žiada primátora, aby rokoval s majiteľom plážového kúpaliska o obnovení  možnosti plávania v jazere na plážovom kúpalisku. Uznesenie bolo schválené aj ostatnými poslancami.

15:39 – V rámci diskusie sa poslanci vrátili aj k Územnému plánu mesta Banská Bystrica. Napriek tomu, že poslanci odložili prerokovanie Územného plánu mesta, chcú zabezpečiť ďalší rozvoj mesta. V tej súvislosti Milan Smädo (nezávislý) a následne Ľudmila Priehodová (BBA) predložili uznesenia, ktoré by riešili súčasné „zaseknutie“ v schvaľovaní.

15:21 – Primátor prisľúbil, že v Radničných novinách pred voľbami sa v periodiku neobjaví.

15:19 – Jakub Gajdošík (SMER-SD) sa pýta primátora, či sa nechce pred voľbami vzdať mediálneho priestoru v mestskom periodiku Radničné noviny.

15:11 – Interpelácie sa skončili, nasleduje diskusia.

15:10 – Poslanec Vladimír Pirošík (BBA) žiada o dočasné prerušenie družobných vzťahov s ruským mestom Tula kvôli situácii na Ukrajine.

15:05 – Momentálne prebiehajú interpelácie poslancov. Väčšina poslancov podá interpelácie písomne.

14:50 – Poslanci momentálne berú na vedomie plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za prvý polrok a taktiež aj správy hlavného kontrolóra finančnej kontroly.

14:46 – Poslanci schválili dotáciu vo výške 21-tisíc eur pre mládežnícke basktbalové družstvo ŠKP BB a pre mládežnícké družstvo Basket BB 32-tisíc eur, ktoré majú slúžiť na propagáciu, prenájom telocviční či financovanie mládežníckych súťaží a pre Marathon BB vo výške 7-tisíc eur.

14:36 – Poslanci výročnú správu zobrali na vedomie.

14:34 – Poslanci pokračujú ďalším uznesením, výročnou správou mesta Banská Bystrica za rok 2013.

14:30 – Poslanci schválili žiadosť o doplnenie finančných prostriedkov vo výške 250-tisíc na opravu miestnych komunikácii.

14:28 – Poslanci schválili žiadosť o zvýšenie výdavkovej časti pre šport vo výške 160-tisíc eur. Do futbalového klubu Dukla Banská Bystrica poputuje 60-tisíc eur, 60-tisíc eur poputuje aj do hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica, a na basketbal poputuje dokopy 40-tisíc eur. Peniaze poputujú pre mládežnícke družstvá klubov.

14:25 – Poslanec Pavol Bielik (nezávislý) žiada o finančné prostriedky na výmenu vstupných dverí na ZŠ Bakossova vo výške 14 530 eur.

14:23 – Poslanec Jakub Gajdošík (SMER-SD) žiada o doplnenie finančných prostriedkov vo výške 250-tisíc na opravu miestnych komunikácii.

14:20 – Poslanec Milan Smädo (nezávislý) žiada o zvýšenie výdavkovej časti pre šport vo výške 160-tisíc eur.

14:18 – Ďalším bodom je návrh na zmenu programového rozpočtu.

14:15 – Pôvodne plánovanú polhodinovú prestávku si poslanci predĺžili o ďalšiu polhodinu. Zasadnutie pokračuje monitorovacou správou o plnení rozpočtu, ktorá bola poslancami schválená.

13:18 – Zasadnutie sa prerušilo obedňajšou prestávkou.

13:11 – Ďalším vystupujúcim je Martin Baník, ktorý má pripravenú analýzu ohľadom pôsobenia Petra Gogolu na poste primátora mesta Banská Bystrica.

13:03 – Občan Róbert Huran sa sťažuje ohľadom stavebných prác v okolí školy Moskovská 2.

12:55 – Poslanec Vladimír Pirošík (BBA) navrhol uznesenie, ktorým základným školám odporúča možnosť neformálneho vzdelávania o medzietnickej tolerancii, ktoré bolo poslancami následné schválené.

12:50 – Občanka Jolana Nátherová prezentuje výsledky vzdelávacích programov OZ Nádej deťom a ich skúsenosti s rasizmom. Žiadajú znížiť rasové napätie na základných školách na v Sásovej, Námestí SNP či Námestí Slobody. Ponúkajú riešenie formou prezentácii na školách.

12:46 – Poslanci schválili zabezpečenie a vyčistenie Rudlovského potoka do konca roku 2014. Financie pre túto opravu sa budú čerpať z rezervného fondu.

12:44 – Milan Lichý (BBA) navrhuje zabezpečenie a vyčistenie Rudlovského potoka do konca roku 2014.

12:36 – Ivan Holík z Mestského úradu tvrdí, že nie je jasné, či je mesto správcom Rudlovského potoka. V minulosti však už mesto do správy potoka investovalo.

12:34 –  Zosumarizujme si teda, ako budeme podľa predchvíľou schváleného návrhu voliť v novembrových voľbách:

1. Centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková – 7 poslancov
2. Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka – 2 poslanci
3. Sásová a Rudlová – 10 poslancov
4. Radvaň, Fončorda, Pršianska Terasa, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Iliaš – 12 poslancov.

12:27 – Nasleduje slovo pre verejnosť. Občan Surový prezentuje problém Rudlovského potoka a nutnosť jeho regulácie.

12:24 – Poslanci schváli štyri volebné obvody. Volebný obvod Fončorda- Radvaň bude mať dvanásť poslancov, Sásová – Rudlová desať poslancov, Centrum sedem poslancov a Podlavice – Jakub – Skubín – Kostiviarska dvoch poslancov.

12:20 – Ľudmila Priehodová (BBA) : „Radvaň je rozdelená podľa historických území, čo zapríčinilo, že dokonca jeden panelák patril pod dva volebné obvody. Volebné obvody by však mali byť rozdelené podľa terajších urbanistických celkov. Poslanci za Fončordu ani nevedeli, že pod nich patrí aj kus Radvane.“

12:05- Poslanec Milan Smädo (nezávislý) sa rozhorčuje nad nezmyselným rozdelením jednotlivých volebných obvodov.

11:57 – Poslanec Ján Chladný (nezávislý) je taktiež zástancom jedného volebného obvodu s 25. poslancami, ale zákon to neumožňuje, keďže jeden volebný obvod môže mať maximálne dvanásť mandátov.

11:53 – Poslanec Igor Kašper (nezávislý) navrhuje vyhlásiť samostatnú mestskú časť Pršianska terasa a Kráľová.

11:48 – Pavol Bielik (nezávislý): „Mesto Banská Bystrica nepotrebuje 31 poslancov.“ Je zástancom zníženia počtu poslancov na dvadsaťpäť.

11:40 – Poslanci rokujú o určení počtu poslancov a zmene volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica na volebné obdobie 2014 – 2018.

11:37 – Pätnásťminútová prestávka sa pretiahla. Pokračovanie zasadnutia začína až teraz.

10:50 – Zasadnutie sa prerušilo pätnásťminútovou prestávkou.

10:46 – Uznesenie primátora nebolo schválené.

10:45 – Igor Kašper (nezávislý) navrhol doplnenie finančnej analýzy a následne predloženie materiálu, čo bolo poslancami následne schválené.

10:40 – Poslanec Milan Lichý (BBA): „Zmluvu pokladám za nevýhodnú, a som rád, že sa mesto vracia k pôvodnému výberu parkovného.“

10:37 – Peter Gogola žiada od poslanca Ladislava Topoľského (SMER-SD) vysvetlenie výhod prenájmu parkovacích plôch pre spoločnosť EEI. Ladislav Topoľský je členom predstavenstva mestskej spoločnosti MBB, ktorá v minulosti uzatvorila zmluvu o výbere parkovného so spoločnosťou EEI.

10:31 – Poslanec Martin Turčan (nezaradený) a Pavol Katreniak (BBA) žiadajú od primátora podrobnejšiu analýzu tohto uznesenia.

10:29 – Primátor Peter Gogola predložil bod o zrušení nájme parkovacích plôch spoločnosti EEI.

10:19 – Uznesenie prenájmu pozemku v mestskej časti Rudlová bolo napriek nesúhlasu niektorých poslancov schválené.

10:17 – Poslanci sa pristavili pri uznesení nájme pozemku v mestskej časti Rudlová pre firmu NOX s.r.o., ktorá má v pláne na pozemku postaviť umývacie boxy.

10:04 – Poslanci momentálne rokujú o nájme pozemkov.

9:58 – Primátor Peter Gogola upozornil poslanca Petra Bielika ohľadom používania mobilného telefónu na zasadnutí.

9:50 – Poslanci zatiaľ schválili šesť odpredajov majetku z celkových dvanástich, ktoré majú na dnešnom zastupiteľstve prebrať.

9:27 – Poslanci prešli na bod programu nakladania s majetkom mesta.

9:25 – Poslanci schválili stiahnutie prerokovania nového územného plánu. Tento bod stiahli z rokovania už druhýkrát.

9:20 – Milan Smädo (nezávislý) navrhol stiahnutie bodu schvaľovania územného plánu.

9:15 – Primátor otvoril 30. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

9:09 – Poslanci sa pomaly schádzajú v rokovacej sále.