Krátko pred voľbami navrhuje mestský úrad dosluhujúcemu zastupiteľstvu schváliť zmenu volebných obvodov v meste. Vo viacerých častiach mesta by počet poslancov ubudol, v niektorých pribudlo. Či ale na tieto zmeny pred voľbami existuje politická vôľa, ukážu až najbližšie týždne.

voľbyVýraznej zmeny sa má podľa textovej časti poslancom predkladaného materiálu dočkať dlhodobo kritizovaný a na prvý pohľad nelogický volebný obvod spájajúci Podlavice so Skubínom a Jakubom, Kostiviarskou a Uľankou. Práve posledné tri menované by mali byť po novom súčasťou volebného obvodu pre centrum mesta. Podlavice a Skubín by ďalej zastupovali už len dvaja poslanci, centrum šiesti. K tomuto obvodu má totiž pribudnúť aj Karlovo a najmä Uhlisko, ktoré dosiaľ patrilo k obvodu číslo 3 zahŕňajúceho aj Šalkovú.

Okrem centra mesta má pribudnúť mandát i počet obyvateľov tiež volebnému obvodu Radvane č. 5, kam sa má pričleniť Pršianska terasa a Podháj. Tie dosiaľ patrili k južnému volebnému obvodu Kremničky, Iliaša a Rakytoviec.

Naopak menej poslancov by malo zastupovať najväčšie obvody Sásovej a Fončordy, keďže tu počet obyvateľov za posledné štyri roky poklesol zhruba o tisíc. Obom obvodom by malo ubudnúť po jednom poslancovi. Jeden poslanec ubudne podľa návrhu aj v už spomínanom okresanom obvode Podlavíc a Skubína.

Je ale otázne, či sa súčasní poslanci mesta s návrhom stotožnia a na svojom najbližšom rokovaní ho v tejto podobe schvália. Návrh totiž škrtá počet poslancov v tých obvodoch, kde v posledných voľbách jednoznačne dominoval väčšinový poslanecký klub Smer-SD.

Rozdelenie volebných obvodov podľa mandátov

Volebný obvod | aktuálny návrh | doterajší počet poslancov | aktuálny počet obyvateľov

VO1 – Centrum – 6 mandátov | doteraz 4 (16 396 obyvateľov*);
VO2 – Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska, Uľanka – 2 mandáty | doteraz 3 (5 677 ob.*);
VO3 – Šalková, Senica, Majer – 2 mandáty | doteraz 2 (2 124 ob.);
VO4 – Iliaš, Kremnička, Rakytovce – 2 mandáty | doteraz 2 (1 576 ob.);
VO5 – Radvaň – 4 mandáty | doteraz 3 (10 570 ob.);
VO6 – Fončorda – 7 mandátov | doteraz 8 (18 535 ob.);
VO7 – Sásová, Rudlová – 8 mandátov | doteraz 9 (22 822 ob.).


* – Pri VO1 sú podľa návrhu pripočítaní aj občania s bez konkrétneho trvalého pobytu a tiež Uhlisko odpočítané z VO3 a Jakub, Kostiviarska a Uľanka, ktoré sú už zároveň odpočítané pri VO2.

Aj po navrhovanej úprave zostáva najväčší nepomer prepočtu obyvateľov na jedného poslanca v najmenších volebných obvodoch (VO3 a VO4), ktoré by mal podľa prepočtu zastupovať len jeden poslanec, no v planom rozdelení i novom návrhu sú to stále dvaja poslanci. Konkrétne v obvode Iliaš, Kráľová, Kremnička a Rakytovce tak prepočtom pripadá jeden poslanec na 788 obyvateľov. V Sásovej a Rudlovej je to až 2 853 obyvateľov na jedného poslanca.

mestske zastupitelstvoPriamo úmerne sa tak môže vypočítať i náročnosť možného zvolenia do funkcie. Vo voľbách v roku 2010 potreboval posledný zvolený poslanec za Sásovú (Martin Turčan) 1093 hlasov, na Fončorde to bolo až 1 288 hlasov (Ladislav Slobodník), resp. náhradník za zvoleného primátora 1 287 (Pavol Legíň). V mestskom zastupiteľstve ale sedí rovnako poslanec, ktorý získal len 301 hlasov (Igor Kašper) a to práve vo zvýhodnenom malom obvode číslo 4. Najviac hlasov vo voľbách do mestského zastupiteľstva vtedy získal na Fončorde Peter Gogola (2 823), ktorý sa zároveň úspešne uchádzal o primátorské kreslo.

Zvýhodnenia malých spojených obvodov vyplývajú zo zákonných noriem, ktoré určujú, že volebné obvody by nemali presahovať hranice prirodzených mestských častí. Pokiaľ sa tak stane, a spoja sa viaceré mestské časti, musí mať takýto volebný obvod, bez ohľadu na počet obyvateľov, minimálne dva poslanecké mandáty. Banskobystrické mestské zastupiteľstvo má mať aj podľa nového návrhu počet poslancov na zákonom stanovenej hornej hranici – 31 poslancov.

Návrh úpravy volebných obvodov pritom prichádza pred mestských poslancov v najneskoršom možnom termíne, keďže záväzný materiál musí zastupiteľstvo odsúhlasiť a zverejniť najneskôr 65 dní pred termínom konania volieb. Súčasní poslanci sa predposledný raz stretnú 9. septembra. Voľby sa uskutočnia v polovici novembra.