Diskusia o rozpočte sa nekonala. Primátor stiahol rozpočet z rokovania, aby splnil zákonné podmienky. Najväčšia debata sa tak rozprúdila v súvislosti s údržbou cestných komunikácií.

Jednou z najzaujímavejších informácií, ktoré zazneli na 18. zasadnutí mestského zastupiteľstva tak bolo odsúhlasenie prenájmu budovy Radvanského kaštieľa pre Akadémiu umení. Okrem toho poslanci schválili nový rokovací poriadok, VZN o dotáciách a personálne zmeny v mestskej rade a v komisiách MsZ. Taktiež sa rozhodlo o  nominantoch na Cenu mesta.

Priamy prenos bolo možné sledovať aj prostredníctvom regionálnej TV ESO tu.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

15:47 – Týmto sa rokovanie dostalo na koniec.

15:34 – Predsa len sa prihlásila viceprimátorka Čižmárová. Navrhla podporiť projekt talentovaných detí so spoluúčasťou mesta. Poslancom sa nepáči spôsob akým viceprimátorka návrh predložila. Nakoniec však projekt zastupiteľstvo podporilo.

15:33 – Diskutovať nikto nechce a zasadnutie sa chýli ku koncu.

15:26 – Interpelácie poslancov.

15:20 – Nasledujú informatívne správy o činnosti kontrolóra, primátora a viceprimátorky a o vybavovaní interpelácií poslancov.

15:10 – Pokračuje sa správami hlavného kontrolóra. Milan Lichý (BBA) aj Pavol Bielik (nezávislý) rozoberajú správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 14/2012 nakladania s majetkom obchodných spoločností Mesta Banská Bystrica týkajúceho sa areálu na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici. Malo dôjsť k porušeniu zákona, bližšie informácie však k tomuto materiálu nemáme, keďže bude zverejnený až potom, čo ho poslanci MsZ zoberú na vedomie.

15:06 – Neposlankyňa Beáta Hirt, blízka Banskobystrickej alternatíve, nastúpi za členku Komisie pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch. Ďalší neposlanec, Tomáš Sloboda, ktorý mal nastúpiť do Komisie pre územný rozvoj za Ľudmilu Priehodovú (BBA) schválený nebol.

15:05 – Marián Hlaváč (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) bude pôsobiť v Komisii pre územný rozvoj a Andrej Refka (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) v Komisii pre ochranu verejného záujmu.

15:04 – Novanského (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) v mestskej rade nahradí Ľubica Laššáková (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS).

15:02 – Tomáš Novanský odstupuje z funkcie člena mestskej rady a z dvoch komisií. Z komisií odstupuje aj Marta Gajdošíková a Ľudmila Priehodová.

15:01 – Do dopravnej komisie bol schválený Martin Turčan (SDKÚ-DS).

15:00 – Hlasovať sa bude o každom mene osobitne.

14:57 – Na rade sú personálne zmeny v mestskej rade a komisiách mestského zastupiteľstva. Igor Kašper (nezávislý) dal návrh, aby sa o jednotlivých zmenách hlasovalo osobitne.

14:55 – Momentálne sa preberá možnosť, že banskobystrická mestská polícia by pôsobila aj v menších okolitých obciach Kynceľová, Selce, Hrochoť, Špania Dolina. Poslanci schválili tento bod.

14:45 – Lichého návrh bol schválený, Priehodovej nie.

14:41 – Ľudmila Priehodová (BBA) žiada predložiť plán hlavných úloh na rok 2013 pre Úrad hlavného architekta (ÚHA) aj s finančným zabezpečením týchto úloh. Taktiež požaduje predloženie výročnej správy jeho činnosti. „ÚHA by sa mal pochváliť verejnosti svojou prácou,“ povedala Priehodová.

14:37 – „Čiastočne sa zdržalo v súvislosti s uznesením, ktoré predložil pán poslanec Lichý a ktoré sa týka zatraktívnenia Námestia SNP. Bolo by potrebné tieto dve VZN zosúladiť,“ odpovedá prednosta Miroslav Rybár.

14:33 – Na rade je kontrola plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2012. Lichý upozorňuje na predloženie VZN o letných terasách, ktoré požiadalo MsZ vypracovať ešte v októbri. Žiada prednostu, aby sa stihlo toto VZN schváliť do marca 2013, kvôli začiatku letnej sezóny.

14:26 – Rokovací poriadok neprejde bezo zmien. Pozmeňujúce návrhy predložili Michal Škantár (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS), Milan Lichý a Vladimír Pirošík (obaja BBA). Kým návrh Škantára a Pirošíka prešiel, Lichého „pozmeňovák“ nie.

14:18 – Poslanci schválili nominácie na Cenu mesta. „Cena mesta sa uberá trochu iným smerom, čo sa týka rozsahu aj spôsobu navhrovania a schvaľovania kandidátov. Pred piatimi rokmi, keď som tento inštitút navrhoval, išlo o to, aby to schvaľoval kolektívny orgán, a aby politické vplyvy do toho tak nezasahovali,“ povedal Milan Lichý (BBA).

14:13 – Do Združenia obcí mikroregión Kremnické vrchy bol za mesto nominovaný námestník mestského úradu pre rozvoj a výstavbu Ľubomír Ryša.

14:03 – Zmena zonálneho plánu na Huštáku a návrh na rozšírenie činnosti Spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych vecí prešli hladko.

13:52 – Opäť sa rokuje. Primátor oznámil, že po dohode s predsedami poslaneckých klubov sa rozhodol zvolať mimoriadne mestské zastupiteľstvo v utorok 5. marca o 12:00.

13:00 – Obedná prestávka.

12:59 – Slovo pre verejnosť skončilo. Na rade je schválenie názvov nových ulíc v priemyselnom parku. Pribudnú dve ulice – Technická a Priemyselná.

12:39 – Ďalšou diskutujúcou je Alžbeta Pažáková, ktorá vyučovala deti plávať. Mesto s ňou však rozviazalo zmluvu. Podľa nej však nejde iba o ňu a peniaze, problémom je, že učitelia nemajú kvalifikáciu na vyučovanie plávania.

12:32 – Ľubomír Kundrata ml. prezentuje návrh pomenovať pripravované cyklostanovisko na Huštáku po dlhoročných tréneroch cyklistiky v Banskej Bystrici Ľubomíra Kundratu st. a Mojmíra Lacka. Obidvaja tragicky zahynuli minulý rok na cestách.

12:29 – Nasleduje slovo pre verejnosť.

12:28 – „Lepšie udržiavané mesto som nenašiel,“ hovorí Igor Kašper (nezávislý). Ako príklad uvádza blízky Zvolen, kde po snehovej nádielke nebolo mnoho ciest vôbec odhrnutých.

12:26 – Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) upozorňuje na riziko, ktoré vyplýva z predkladaného rozpočtu, kde podľa neho chýba 300 až 400-tisíc eur na základnú údržbu.

12:17 – Vedúca odpovedá, že v prípade problematického úseku, na ktorý upozornil Kuracina, tak ten je v správe Regionálnej správy ciest. „Ktorý vodič má v telefóne číslo na Regionálnu správu ciest,“ reaguje Kuracina s tým, že vysvetlenie nepovažuje za akceptovateľné

12:15 – Jaroslav Kuracina (nezávislý) sa pýta Hláčikovej, kde je v rebríčku údržby mestská časť Šalková. Tá je podľa neho na poslednom mieste záujmu mesta.

12:13 – „Tak ako nezasadíte mrkvu na záhrade, nemôžeme do snehu a vody liať asfalt,“ hovorí Smädo na margo cestných výtlkov.

12:10 – V súvislosti s opravou ciest podotýka, že v rámci PPP projektu sa neriešili hlavné cestné ťahy a práve na ne momentálne mesto najviac trpí.

12:05 – Poslanec Milan Smädo (nezávislý) na úvod upozornil, že je v konflikte záujmov. Hovorí, že je hrdý na svojich zamestnancov, vzhľadom k extrémnemu počasiu, ktoré toto zimné obdobie vládne. Upozorňuje, že nemuseli povolať armádu a Banskobystričania sa mohli bez problémov dostať do práce. Pochvalu mal dostať aj od SAD Zvolen. Podľa neho za celý čas pracuje pre mesto čestne a s nízkymi cenami. Zároveň poukazuje na to, že rozpočet na zimnú údržbu prekročila aj Regionálna správa ciest.

12:01 – Turčan sa pýta kedy nastáva kalamitná situácia. Hláčiková mu odpovedá, že je to uvedené v pláne zimnej údržby a v podstate je to stav, kedy mesto nie je schopné zabezpečiť dopravnú obslužnosť vlastnými prostriedkami. Laššáková (SMER-SD) ju dopĺňa, že vyhlásenie kalamitného stavu podlieha špecifickým podmienkam, kedy musí zasadať krízový štáb obvodného úradu a nie je to „švanda“.

11:57 – Vladimír Pirošík (BBA) upozorňuje na to, že v prípade kalamitných situácií by mesto malo zvážiť oslovenie ozbrojených síl. Poukázal na vyhlásenie ministra, ktorý deklaroval pripravenosť armády pomôcť samosprávam.

11:53 – Vedúca podotýka, že v zmluve medzi MBB a mestom je zadefinované, že sa majú starať aj o parkovacie plochy v ich správe. Práve mestská spoločnosť prenajíma tieto plochy ďalej súkromnej spoločnosti EEI.

11:47 – Ku stavebnej údržbe Hláčiková podotýka, že enormné množstvo výtlkov spôsobuje extrémna zima. Tie, ktoré sú nebezpečné pre premávku sa snaží mesto dočasne opraviť. Oprava výtlkov si však vyžaduje vhodné klimatické podmienky.

11:44 – Vedúca hovorí, že mesto je na seba hrdé, že nemuselo použiť ďalšiu techniku a zvládlo snehovú nádielku pomocou svojich kapacít. Využitie ďalšej techniky je podľa nej možné, ale za cenu zvýšených nákladov.

11:42 – Odpovedá mu vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií Renáta Hláčiková. Podľa nej má mesto prostredníctvom dodávateľských služieb 18 mechanizmov, ktoré sú monitorované aj GPS. Zároveň však dodáva, že nie všetky vozidlá sú týmto zariadením vybavené.

11:37 – Nasleduje bod, ktorý navrhol Martin Turčan (SDKÚ-DS). Zaujíma ho počet techniky v teréne, ktorú má Banská Bystrica zazmluvnenú, taktiež či mesto uvažuje nad zavedením GPS  vo vozidlách. Taktiež sa pýta na možnosti využitia externých firiem v čase kalamitného obdobia. Otázky smerujú aj ku parkovaniu, ktoré prevádzkuje EEI a k čomu je zaviazaný, keďže podľa neho nie sú tieto plochy udržiavané.

11:35 – Plénum mestského zastupiteľstva schválilo aj VZN o úhradách za poplatky v školských jasliach, ktoré sa znížia, keďže sa pristúpilo k zrušeniu olovrantov.

11:29 – Prešlo aj VZN o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl, ktoré iba formálne upravovalo skutkový stav po zrušení ZŠ Tatranská a ZŠ Okružná v minulom roku. To isté sa týka aj VZN o školských obvodoch.

11:26 – Po prestávke sa pokračuje schvaľovaním VZN, ktoré upravuje podmienky poskytovania dotácií.

11:00 – Momentálne prebieha prestávka.

10:40 – Poslanci práve schválili prenájom Radvanského kaštieľa Akadémii umení za symbolickú sumu jedno euro ročne. Akadémia umení sa zaviazala do piatich rokov zrekonštruovať objekt. Akadémia by rada na tento účel čerpala prostriedky z nórskych fondov.

10:38 – Stále sa prejednáva nakladanie s majetkom mesta.

10:09 – Hlasovanie o prenájmoch a predajoch pokračuje hladko a nenastal zádrh v žiadnom z bodov.

9:48 – Milan Lichý (BBA) podal návrh na spresnenie článku 10, odseku 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, kedy by podľa neho malo byť jasnejšie zadefinované podmienky predaja priľahlých plôch pre dlhodobých užívateľov. Jeho návrh bol schválený.

9:30 – Z prenájmu a predaja mestského majetku by malo pritiecť do rozpočtu 182 319,75 eur.

9:28 – Program je schválený, nasleduje nakladenie s majetkom mesta.

9:25 – Martin Turčan (SDKÚ-DS) navrhol nový bod programu – stav komunikácií v meste a ich údržba. Poslanci tento bod schválili.

9:23 – Primátor Peter Gogola stiahol rozpočet na rok 2013. V zákulisí sa o tom hovorilo od včerajšieho večera, dôvodom je dodržanie zákonnej lehoty 15 dní, počas ktorých musí byť návrh zverejnený na úradnej tabuli.

9:21 – Návrhová komisia shválená v zložení Vladimír Pirošík, Andrej Refka a Ján Šabo.

9:18 – Primátor Peter Gogola otvoril rokovanie.

9:14 – Oficiálne sa malo začať o 9:00, väčšina poslancov je v sále, prezentovaných je zatiaľ osem zástupcov.

9:00 – Vítame vás pri priamom prenose z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva.