Mesto Banská Bystrica vyhlásilo 3. decembra verejnú súťaž na návrhy prvého cyklostanoviska, ktoré má vyrásť v lokalite Hušták na Námestí Hurbana Vajanského. Budovanie takýchto objektov vychádza z prijatého Generelu nemotorovej dopravy.

Prístrešok pre stojany na bicykle obsahujúci tiež stôl, lavičky či infopanel. Také bolo zadanie pre nové cyklostanovište vo verejnej súťaži, z ktorej vzišlo osem súťažných a zatiaľ anonymných návrhov. Od 18. do 31. januára sa k nim v ankete môže vyjadrovať široká verejnosť. Návrhy sú vystavené v priestoroch Radnice na Námestí SNP a tiež vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici. Na týchto miestach sa môže verejnosť zapojiť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie prebieha rovnako na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk. Po verejnom hlasovaní bude nasledovať aj vyjadrenie odbornej poroty. Víťazným návrhom sa stane ten, ktorý po celkovom súčte bodov od všetkých členov poroty a verejnosti dosiahne najviac bodov.

Meno víťaza sa Banskobystričania dozvedia 11. februára. Autor víťazného návrhu získa odmenu vo výške 1200 eur. Vybraný návrh bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie nielen pre vybudovanie pilotného cyklostanoviska, ale zároveň tiež typovým projektom pre ďalšie takéto objekty v meste. Projekt je realizovaný v rámci programu SPPoločne v kategórii SPPoločne pre domovinu za oblasť stred z nadačného fondu SPP.