Banskobystrické Mestské zastupiteľstvo svoj program z minulého utorka nedokončilo, a tak si poslanci schválili prerušenie zasadnutia a jeho pokračovanie na posledný septembrový utorok. Na programe tak zostalo len vyše desať bodov, o tých zaujímavejších sme vás informovali v našom včerajšom článku…

Viac z priebehu prvého dňa rokovania siedmeho zasadnutia z 20. septembra nájdete tu…

—————————————————————————————————————————————

Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

10.46 – Dvojfázové septembrové zasadnutie MsZ je za nami. V októbri sa poslanci na zasadnutí nestretnú, to najbližšie ich čaká 8. novembra.

10.45 – Primátor Peter Gogola ukončil 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

10.40 – Schválený Chladného návrh i návrhy od Tomáša Novanského.

10.39 – Schvaľovanie návrhov z diskusie. Tabuľa hanby podľa návrhu poslanca Pirošíka schválená nebola. Rovnako ani vypracovanie návrhu projektu participácie občanov na budovaní stojísk nádob komunálneho odpadu.

10.32 – Tomáš Novanský žiada, aby MsZ úradu uložilo vykonať pasportizáciu billboardov v meste.

10.31 – Marcel Pecník žiada, aby sa na budúcom zasadnutí formou informatívnej správy zhodnotili uplynulé Dni mesta a Radvanský jarmok v súvislosti s tým, že Radvanský jarmok by mal byť z iniciatívy p. Baranovej – aktuálne poverenej vedením PKO, zapísaný ako kultúrne dedičstvo.

10.24 – Zaujímavá a vtipná diskusia v súvislosti s tým, že Rybár odkázal poslancov na riešenie komunikácie s úradom cez Klientské centrum. Odpovedal na podnet Jána Chladného, že sa stretol s tým, že úradníci by priamo s poslancami nemali komunikovať. S Rybárom nesúhlasí ani Pavol Katreniak a Jakub Gajdošík sa vtipne pýta, či zákaz platí len v pracovnej dobe.

10.20 – Ján Chladný dáva návrh aby boli odmeňovaní aj členovia komisií MsZ – neposlanci. V iných mestách to funguje, a tak navrhuje aby boli členovia komisií – neposlanci odmeňovaní sumou 35 eur za každú účasť.

10.17 –  Poslanec Tomáš Novanský navrhol pripraviť návrh VZN o terasách v centrálnej mestskej zóne do konca roka.

10.15 – Rovnako Pirošík navrhuje, aby sa na príklade parkovacích miest vytvoril projekt budovania stojísk pre nádoby komunálneho odpadu s finančnou participáciou občanov. V rámci faktickej poznámky Jakub Gajdošík upozorňuje, že to v tomto prípade nie je také jednoduché, ako pri parkovacích miestach pre konkrétnych ľudí, keďže odpadové nádoby musia slúžiť všetkým a nielen niektorým občanom, ktorí by sa na vytváraní takýchto stojísk podieľali.

10.12 – Vladimír Pirošík navrhuje aj v Banskej Bystrici zriadiť tabuľu hanby, napríklad pre prevádzkovateľov podnikov, ktorí porušujú verejný poriadok formou nočného kľudu. Navrhuje, aby úrad zabezpečil počnúc 1. novembrom na internetovej stránke mesta uverejňovanie organizátorov podujatí a prevádzkovateľov podnikov, ktorí objektívne porušia predpisy.

10.10 – Začala sa diskusia.

10.09 – Igor Kašper žiada príslušný úrad o riešenie vážnej situácie na ceste od Sládkovičovej ulice na Pršiansku terasu, kde sa už podľa neho pomaly pripravuje aj petícia občanov. „Neexistujú tam chodníky, žiadne verejné osvetlenie, je to tam naozaj veľmi zlé. V tejto lokalite sa navyše stále rozširuje výstavba,“ povedal Kašper.

10.07 – Ján Chladný žiada o predloženie zoznamu pracovníkov MsÚ. Podľa neho sa počet pracovníkov neznížil, ale naopak zvýšil.

10.05 – Ľudmila Priehodová sa pýta na dôvod včerajšieho zamorenia ovzdušia na sídlisku Radvaň a v tejto súvislosti kladie aj otázku, ako je zabezpečená bývalá skládka na Horných Pršanoch.

10.04 – Na poslanca Milana Lichého sa obrátili obyvatelia Rakytoviec, kde sa pri vznikajúcej novej obytnej zóne objavila zapáchajúca skládka odpadu a Milan Lichý teda žiada o preverenie tejto skládky. Odpovedá mu kolega Milan Smädo, ktorý upresňuje, že už bola vykonaná kontrola Inšpekcie životného prostredia a čaká sa na jej výsledok.

10.02 – Ideme na aktuálne interpelácie. Väčšinou ich poslanci úradu predkladajú písomne. Niektoré konkrétne si aj vypočujeme.

10.00 – MsZ ukladá na základe návrhu Milana Lichého právne preveriť dodržiavanie zmluvy s prevádzkovateľom skládky odpadov Šalková-Škradno v súvislosti s možným odstúpením od tejto zmluvy vzhľadom na nevýhodné podmienky pre mesto.

9.58 – Na programe zasadnutia vybavovanie interpelácií poslancov z minulého zasadnutia. Na ich otázky a návrhy odpovedali kompetentní takto…

9.56 – Poslanci vzali na vedomie správy o činnosti primátora i viceprimátorky.

9.54 – S dlhším vystúpením Ján Chladný, upozornil, že nikde v súpise práce primátora nenašiel rokovania o rekonštrukcii banskobystrických škôl a podotkol, že za zvýšenie platu primátora bude vtedy, keď bude mať Banská Bystrica zrekonštruované školy z európskych peňazí. Podľa neho je rokovanie s kompetentnými úradmi priama kompetencia primátora. Opäť, ako už aj v minulosti, zopakoval svoje vyhlásenie, že primátor Gogola má zlých poradcov: „Mali by ste vziať vlastný rozum do hrsti a odviazať sa od ľudí, ktorí vás podporovali v kampani,“ povedal Chladný.

9.51 – Ľudmila Priehodová to považuje za prínos transparentnosti mesta. Navrhla, aby MsZ uložilo aj štatutárom obchodných spoločností zriadených mestom predkladať správu o svojej činnosti. Poslanci jej podnet neschválili.

9.49 – Primátor podáva správu o svojej činnosti za posledné obdobie. O chvíľu to čaká aj viceprimátorku – súpis ich práce nájdete tu… Okrem toho ešte minulý utorok napríklad napísal list prezidentovi republiky, aby zvážil svoj podpis pod zákon, ktorým sa určuje sídlo nového finančného úradu v Bratislave.

9.45 – V tejto chvíli si plénum vypočuje aj správu o činnosti kontrolóra za predchádzajúce obdobie.

9.43 – Pokračujeme v správach hlavného kontrolóra týkajúcich sa zmlúv uzavretých na základe uznesení zastupiteľstva a ďalej kontrolou niektorých účtovných záležitostí úradu.

9.40 – Poslanci prijali uznesenia na nápravu tohto stavu PKO.

9.39 – Vyberme len niekoľko porušení v PKO. K porušeniam došlo pri dodržiavaní zákona o účtovníctve, nevykonávala sa priebežná finančná kontrola, prenájmy priestorov sa robili bez uzavretia zmlúv, nevymáhali sa pohľadávky po lehote splatnosti. PKO malo vykonávať podnikateľskú činnosť bez živnostenského oprávnenia. Nenahlasovalo zmeny na kataster. Ale diali sa aj už dávnejšie spomenuté neoprávnené stavebné zásahy v budove Europa Culture Center bez súhlasu majiteľa budovy… Pokračovať asi netreba… O niektorých bodoch sme vás informovali ešte vlani…

9.35 – Dostávame sa ku správe kontrolóra týkajúcej sa Parku kultúry a oddychu. „Vykonať kontrolu tejto organizácie bolo značne náročné. V jej činnosti dochádzalo k nedodržiavaniu zákonných ustanovení a porušovaniu legislatívy. Je predpoklad, že niektoré zistenia bude potrebné riešiť v súčinnosti s mestom prípadne právnou cestou,“ uviedol túto správu hlavný kontrolór Juraj Odor.

9.31 – Poslankyňa Priehodová dáva aj návrh, aby mesto vyčlenilo potrebné prostriedky na vyhľadávaciu štúdiu umiestnenia novej spaľovne nebezpečných odpadov. Primátor Gogola doplnil, aby bolo zadefinované, že sa jedná len o spaľovňu banskobystrického odpadu.

9.25 – Ľudmila Priehodová upozorňuje na ďalší neúplne splnený bod, kedy ešte v roku 2009 zastupiteľstvo úradu uložilo vypracovať štúdiu na nové umiestnenie spaľovne na území mesta. S odpoveďou, že s ním v areáli bývalej cementárne počíta nový územný plán nie je spokojná.

9.21 – Dostávame sa k bodu, v ktorom poslanci kontrolujú plnenie svojich uznesení za 1. polrok. Milan Lichý napríklad upozorňuje, že zastupiteľstvo uložilo úradu vykonávať zmeny a doplnky v pripravovanom územnom pláne len pre verejnoprospešné stavby, ale podľa neho sa tak dialo aj pre viacero súkromných objektov.

9.16 – Poslanci sa najskôr vrátili k jednému stiahnutému bodu z prvého rokovacieho dňa týkajúceho sa zmien a doplnkov územného plánu na Murgašovej ulici. V rozprave vystúpila Ľudmila Priehodová s tým, že za návrh hlasovať nemôže, pretože centrálna mestská zóna sa nám súkromnými aktivitami neustále zahusťuje, lebo ako urbanistka nesúhlasí s tým, že sa bývanie natláča do areálov školy.

9.14 – Pripomeňme, že proti prerušeniu zastupiteľstva boli minulý týždeň poslanci klubu Banskobystrická alternatíva. S organizáciou každého zasadnutia totiž súvisia viaceré nevyhnutné náklady. Poslanci minule končili až okolo štvrť na šesť a do konca zostala už len asi desiatka bodov a teda zhruba necelé dve hodiny rokovania.

9.09 – V Návrhovej komisii namiesto Pavla Bielika (odsúhlaseného v prvom rokovacom dni 7. zasadnutia) pre dnešok Igor Kašper, inak v nej naďalej ostáva Tomáš Novanský a Milan Lichý.

9.08 – Prítomných je 18 poslancov (z celkového počtu 31). Ospravedlnení sú pre dnešok Pavol Bielik, Peter Bielik, Martin Turčan, Jaroslav Kuracina, Peter Mečiar, Ladislav Topoľský, Ladislav Slobodník, Ľubica Laššáková, Pavol Legíň a začiatku zastupiteľstva sa nezúčastňuje ani Marián Hlaváč. Okrem ospravedlnených v pléne nevidíme napríklad ani Martu Gajdošíkovú. Pavol Katreniak dobehol práve v týchto chvíľach.

9.07 – Príjemné dobré ráno z banskobystrického Mestského úradu. Poslancom MsZ zostalo z programu siedmeho zasadnutia ešte niečo vyše desiatich bodov, ktoré by mali byť hotové približne do dvoch hodín.