Postupné znižovanie zadlžovania banskobystrickej samosprávy sa končí. Primátor a mestský úrad spolu s poslancami pripravili materiál zhrňujúci desiatky plánovaných investičných akcií, ktoré budú realizované v nasledujúcich troch rokoch. Na ich pokrytie si mesto vezme úvery v celkovej výške cez 13-miliónov eur.

Rekordné zadĺženie má mestu priniesť vyriešenie množstva dlhodobých problémov, ale aj úplne nové investičné akcie, ktoré majú zlepšiť život Banskobystričanov. Mesto sa do ich riešenia púšťa v neistých časoch, kedy v dôsledku krízy spôsobenej celosvetovou pandémiou koronavírusu, klesajú daňové príjmy.

Inštitút INEKO hodnotil finančné zdravie mesta najhoršie v roku 2011, následne sa finančná kondícia mesta postupne zlepšovala. Primátor Nosko sa v tomto roku pochválil znížením dlhov samosprávy až ku hodnote najnižšieho zadĺženia spomedzi krajských miest. Ku koncu minulého roka predstavoval dlh mesta, sústredený najmä v bankových úveroch, niečo cez 6-miliónov eur. Mesto v tomto roku pracuje s celkovým rozpočtom takmer 90-miliónov eur.

Mesto teraz súhrnne plánuje prijať úvery v celkovej sume cez 13-miliónov eur. Vedenie mesta spolu s mestskými poslancami jednotlivé projekty vyberali dlhší čas a výsledný návrh je výsledkom kompromisu naprieč politickým spektrom. Poslanci sa dohodli, že jednotlivé investičné zámery ešte následne budú schvaľovať individuálne. Na základe rozhodnutia poslancov mesto prijme hneď štvoricu úverov.

Na financovanie investičných akcií to bude úver vo výške 6,01 milióna eur. Na financovanie projektov podporených z eurofondov a štátneho rozpočtu to bude ďalší úver vo výške 5,64 milióna eur. Z tejto sumy však mesto počíta s čiastočnou spätnou refundáciou.

Ďalší úver vo výške 1,25 milióna eur bude prijatý za účelom nadobudnutia nehnuteľností. Tieto tri úvery mesto prijme od ČSOB pri desať rokov fixovanej úrokovej sadzbe 0,26% p.a. Ešte výhodnejšie, pri úrokovej sadzbe 0,15% p.a., prijme samospráva štvrtý úver od Slovenskej sporiteľne vo výške do 220-tisíc eur za účelom spolufinancovania výstavby nájomných bytov na Ďumbierskej ulici.

Riešenie havarijných stavov i rozvojové projekty

Celkový úverový rámec cez 13-miliónov eur predstavuje maximálne možné čerpanie v rámci schválených úverových zmlúv. Jednotlivé projekty rozplánované na roky 2021 až 2023, napokon ešte budú schvaľované zastupiteľstvom následne i samostatne.

Otáznym je napríklad nadobudnutie domu kultúry, na ktoré má smerovať 1-milión eur. Aj keď sa v tomto prípade hovorí o sume na nadobudnutie nehnuteľnosti, tá by určite nestačila. V tomto prípade chce však mesto spolupracovať s BBSK a pripraviť zámer na jeho budúce využitie a prípadné získanie do vlastníctva.

Medzi najdrahšie investície mesta, ktoré majú byť financované z úverových zdrojov, patrí napríklad rekonštrukcia mosta v havarijnom stave na Mládežníckej ulici, výstavba parkoviska na Tatranskej ulici v Sásovej i Poľnej ulici na Fončorde, ale napríklad aj výstavba okružnej križovatky pri mestskom parku.

Samospráva plánuje tiež plošné rekonštrukcie časti Hornej ulice, Partizánskej cesty, Hutnej či Javorníckej ulice. Z úverových zdrojov má byť financovaná napríklad aj obnova schodiska a rampy v objekte služieb na Rudohorskej ulici. V roku 2023 potom mesto predbežne počíta aj s investíciou do výstavby podchodu pre chodcov a cyklistov na Huštáku.

V rámci projektov spolufinancovaných z eurofondov a štátneho rozpočtu, sa počíta s realizáciou projektu bezpečnosti cestujúcich vo verejnej osobnej doprave, výstavbou viacerých cyklotrás, ale aj už avizovanými obnovami vnútroblokov Na Sitnianskej a Tulskej ulici či vybudovaní parku pri malej železničnej stanici.

Úverové zdroje majú slúžiť aj na nadobudnutie objektu Medeného hámra či budovanie parkovacích plôch pri stavbe nových polopodzemných kontajnerov. Mesto tiež z úverových zdrojov plánuje spolufinancovanie projektu nájomných bytov na Ďumbierskej ulici, ktoré budú financované aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kompletný zoznam plánovaných investičných projektov mesta nájdete tu.