Na základe odborných odporúčaní statika pristúpilo mesto Banská Bystrica ešte v júni tohto roka k obmedzeniu dopravy na dvoch starších mostoch na Mládežníckej ulici na Fončorde.

Cieľom tohto kroku bolo odľahčiť ich od náporu automobilov do doby, kým nedôjde k potrebnej rekonštrukcii. Počas najbližších dní zrealizuje riešiteľský tím zo Žilinskej univerzity v Žiline podrobnú diagnostiku oboch mostových konštrukcií.

Po diagnostike cca 10 km banskobystrických ciest spolupráca medzi samosprávou a Žilinskou univerzitou v Žiline pokračuje. Odborný riešiteľský tím sa dnes zameral na prvé dva mostné objekty na Mládežníckej ulici, ktoré sú v správe mesta a ich stav bol vyhodnotený ako nevyhovujúci.

„Banská Bystrica je jedna z prvých slovenských samospráv, ktoré podnikli potrebné kroky a ako správca miestnych komunikácií sme pred šiestimi rokmi začali zakladať mostové zošity, ktoré by mal mať každý most. Ich súčasťou sú aj technické prehliadky, ktorých závery nám dávajú návod, čo s mostami robiť z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. Takto sme na konci minulého roka zhodnotili aj dva mosty na Fončorde, na základe čoho bolo potrebné prijať okamžité opatrenia,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, MsÚ BB.

Dopravné obmedzenia sa od júna týkajú mosta na jednej z hlavných tepien nad otočkou vozidiel MHD Mládežnícka (cca 66 metrov) a mosta v smere z otočky MHD na napojenie s Poľnou ulicou (cca 14 metrov). Úplne vylúčená je na nich doprava pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony, okrem vozidiel mestskej hromadnej dopravy.  Na dlhšom z mostov musia vodiči osobných automobilov dodržiavať 20-metrové rozostupy. Samospráva však podniká aj ďalšie potrebné kroky.

„Na základe zmluvy o spolupráci sme Žilinskú univerzitu v Žiline vyzvali, aby ich riešiteľský tím vykonal podrobnú diagnostiku a doplnil potrebné charakteristiky, ktoré budeme môcť následne odovzdať projektantom ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie. Tí tak budú vedieť určiť najvhodnejšie riešenie z technického i finančného hľadiska,“ hovor prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Mostové zošity obsahujú informácie o mostoch, no ako podklad pre rekonštrukciu, najmä pre statický výpočet a analýzu, nestačia.

„Potrebné sú dáta o vlastnostiach ako je napr. kvalita betónu či výstuže. Náš tím sa väčšinou zameriava na nedeštruktívne metódy, pri ktorých je počet meracích a odberných miest  pomerne veľký, a to dopĺňame deštruktívnymi skúškami na určitých vytypovaných miestnych konštrukciách tak, aby výsledkom diagnostiky boli informácie, na základe ktorých projektant vie do svojich analýz skutočne zakomponovať konkrétne materiálové charakteristiky, nie predpovede. Počas dnešného dňa budeme realizovať práce v teréne, a následne budeme pokračovať v laboratóriách, kde sa budú dodatočne testovať odobraté vzorky,“ hovorí  Jaroslav Odrobiňák, vedúci Katedry stavebných konštrukcií a mostov  na stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Nasledovať bude spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov, a tiež vypracovanie záverečnej správy z diagnostiky, ktorá bude mestu predložená najneskôr do polovice decembra 2020.

„Sme si vedomí toho, že mosty na Mládežníckej ulici si vyžadujú opravu a počítame s tým  aj pri príprave investičných priorít na budúci rok. Predpokladáme, že po ukončení diagnostiky sa nám počas jarných mesiacov podarí pripraviť projektovú dokumentáciu tak, aby sme mohli čo najskôr pristúpiť k obnove,“ uzatvára Jakub Gajdošík.

Na území Banskej Bystrice sa nachádza 42 mostov a 16 lávok, ktoré postupne prechádzajú odbornými prehliadkami. Takmer 70 percent z nich má už spracovaný svoj „zdravotný záznam“. Dokumentácia, ktorá na mestskom úrade dlhé roky absentovala, obsahuje informácie odborníka – mostára, ktorý popisuje jednotlivé prvky mosta, konštatuje stav konštrukcií a v prípade starších mostových objektov navrhuje potrebné opatrenia. Od roku 2014 vynaložila samospráva na vypracovanie mostových dokumentácií približne 74 000 eur.