MsZBanskobystrickí mestskí poslanci sa v tieni výsledkov volieb do VÚC v utorok 12. novembra stretli, aby prerokovali niekoľko zaujímavých tém.

Hovorilo sa napríklad o šiestej zmene tohtoročného rozpočtu, prenájme amfiteátra či prevádzke mestského informačného systému. Poslanci mali pred sebou aj návrh na zvýšenie platu primátora, ktorý sa v zmysle zákona predkladá každoročne, či návrh na zápis ďalších pamätihodností mesta do ich reprezentatívneho zoznamu. Video prenos zo zasadnutia ste mohli sledovať na stránkach lokálnej televízie ESO, alebo v jej vysielaní v pozemnom digitálnom terestriálnom vysielaní na kanáli 27.

——————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

13.10 – Program 24. zasadnutia MsZ bol vyčerpaný, primátor ho ukončil.

13.07 – Poslanec Daniel Karas (Smer-SD) podľa vlastných slov zachytil výzvu spoločnosti TENISIA na navrátenie tenisových kurtov v parku. Navrhol teda uznesenie, aby mesto s touto spoločnosťou prerokovalo túto možnosť a následne kurty zaradilo do kompetencie Správy športových a telovýchovných zariadení mesta.

13.00 – Pavol Bielik (nez.) sa pýta aj na stav spracovania nového územného plánu. Riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Ľubomír Keleman odpovedá, že je vo finále a momentálne končí komunikácia s leteckým úradom, ktorý dáva posledné potrebné stanovisko. Ani v januári ale ešte pred poslancov tento materiál nepríde.

12.59 – Smädo podotýka, že v prípade neriešenia tejto situácie môže futbal v Banskej Bystrici zaniknúť, pre zlý stav súčasného štadióna a sprísňujúcu sa legislatívu.

12.56 – „Peniaze na odkúpenie štadióna v rozpočte nemáme a preto treba hľadať alternatívne riešenia. Záložný variant je stavba nového štadióna a je predmetom diskusií, kde by sa mohol nachádzať. Ak by sme odpredajom majetku správy športových zariadení vedeli získať 1,6 milióna, tak by štát vedel poskytnúť sumu 2,4 milióna a vedeli by sme mať štadión o kapacite päťtisíc divákov, ktorý by Banskej Bystrici postačoval,“ priblížil primátor Peter Gogola.

12.53 – Milan Smädo (nez.) žiada informácie ohľadom futbalového štadióna. V sieni je ale pomerne rušno, a tak poslanec Smädo požaduje upokojenie svojich kolegov.

12.45 – Podľa primátora Gogolu Kaník nedodržal prísľub, že ukončí svoju hudobnú produkciu do 15-tej hodiny. Krajská agentúra SDKÚ tak bude platiť mestu pokutu. „Prejav intolerancie vyhodnotili voliči,“ dodal Gogola.

12.42 – Michal Škantár (Smer-SD) sa vracia k schváleniu využitia verejného priestranstva Námestia SNP dvoma subjektmi v rovnakom čase. Reč je o minulej strede, kedy mali mítingy na námestí tak Vladimír Maňka ako aj Ľudovít Kaník. „Do budúcnosti môže vzniknúť problém, pretože podľa mňa ide o precedens,“ povedal Škantár.

12.39 – V diskusii Vladimír Pirošík (BBA) poukazuje na zánik informačného pultu mesta na železničnej stanici, kde síce vzniklo nové informačné centrum, ale chýbajú tam práve informácie o meste. „Železničná stanica je prvý dotyk turistov s mestom,“ uviedol.

12.30 – Po interpeláciách poslancov nasleduje diskusia.

12.24 – Primátor i viceprimátorka predkladajú správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie.

12.21 – Pokračuje sa správami hlavného kontrolóra.

12.03 – Nasleduje slovo pre verejnosť. Predseda rady študentov mesta Jaroslav Dodok hovorí o aktuálnej činnosti rady a zvyšovaní participácie mladých ľudí na živote v meste.

12.02 – Zastupiteľstvo teraz ku koncu roka odvolalo riaditeľku banskobystrického PKO, ktoré k tomuto dátumu zaniká. „Touto cestou ďakujem pani Suraovej za prácu, ktorú odviedla pre PKO a prajem jej veľa úspechov v ďalšom živote,“ povedal primátor Gogola.

12.00 – Primátorov plat zostane aj v budúcom roku na úrovni 3 068 eur.

11.59 – „Najpodstatnejšie z tejto debaty je to či sa niečo zmení v poslednom roku a či to v tomto meste bude alebo nebude fungovať. Nie to či niekto zarobí 3068 alebo 3082 eur,“ dodáva Jakub Gajdošík (Smer-SD) na margo obsahu diskusie, ktorá sa niesla okolo platu primátora.

11.58 – „Zastupiteľstvo schvaľuje plat v absolútnej výške. Navrhol som ponechať plat v doterajšej výške,“ vysvetľuje primátor. Na čo Chladný sťahuje svoj návrh.

11.56 – „Nie je nám jasné, čo je zmrazenie platu,“ hovorí Ján Chladný (nez.) po prestávke. Poslanci tak žiadajú vysvetlenie primátorovho návrhu.

11.40 – Hádky o drobných k primátorovmu platu sa na čas prerušujú. Ladislav Topoľský (predseda klubu Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) požiadal o prestávku na rokovanie zástupcov poslaneckých klubov.

11.36 – Podľa návrhu poslanca Chladného by primátor po novom poberal plat 3 082 eur, ale ešte predtým si samotný primátor navrhol zmrazenie platu na sume 3 068 eur. Návrhová komisia sa ešte hádala o forme predloženia primátorovho návrhu.

11.30 – Pavol Bielik (nez.) sa pridáva k Jánovi Chladnému a kritizuje komunikáciu poslancov s primátorom a úradom.

11.25 – Poslanec Ján Chladný (nez.) kritizuje primátora: „Po troch rokoch sme zatiaľ nevybudovali a neurobili nič. Hráme sa, hrabkáme, na úrade si každý robí čo chce pomaly, ale neurobili sme nič,“ hovorí. Navrhuje primátorovi znížiť koeficient z 1,25 násobku zákonného platu na 1,20 násobok. To by ale v praxi znamenalo mierne vyšší plat ako poberal primátor doteraz.

11.23 -Primátor si  navrhol zmrazenie platu na súčasnej výške.

11.22 – Prehodnocuje sa plat primátora. Podľa zákona musí zastupiteľstvo raz ročne prehodnotiť aj plat primátora. Návrh, ktorý ide do pléna predpokladá zvýšenie na 3210 eur mesačne. Doteraz poberal primátor 3068 eur mesačne.

11.20 – Poslanci schválili návrh na zmenu záväznej kapacity ZŠ J.G.T. na Gaštanovej ulici v Podlaviciach.

11.11 – Viceprimátorka Čižmárová upozorňuje prítomných poslancov, aby sa venovali rokovaniu. Momentálne už je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

11.00 – Rokovanie je teraz na chvíľu prerušené. V sále už nie je dostatočný počet poslancov a zastupiteľstvo v tejto chvíli nie je uznášaniaschopné.

10.58 – Náčelník Mestskej polície Miroslav Bálint vysvetľuje potrebnú zmenu organizačného poriadku MsP. Početnosť príslušníkov MsP zostáva rovnaký, pri počte 67 stálych zamestnancov a päť operátorov kamerového systému.

10.55 – Koncepcia kultúry v meste Banská Bystrica sa pred poslancov stále nedostala a nestane sa tak ani dnes. Podľa Karin Graciasovej Šikulovej, vedúcej odboru propagácie mesta, sa na materiáli v súčasnosti ešte pracuje a ovplyvňuje ho aj proces začleňovania PKO do štruktúry MsÚ. Koncepcia by finálne mala byť predložená v prvom polroku 2014, teraz poslanci schválili jej odklad.

10.50 – Nasleduje návrh na zrušenie VZN o prevádzke taxislužieb v meste. Návrh sa predkladá v zmysle legislatívnych zmien. „Nový zákon svojimi ustaveniami presne upravuje prevádzku taxislužieb v mestách, a preto nie je samostatné VZN potrebné. Navyše naše VZN je už v rozpore so súčasnou legislatívou a nové ustanovenia zákona sú veľmi špecifické,“ vysvetľuje Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ. VZN poslanci zrušili.

10.49 – MsZ zrušilo predchádzajúcu súťaž a odporučilo primátorovi predložiť na decembrové rokovanie zastupiteľstva návrh na ponechanie mestského informačného systému spoločnosti BB EXPO, ako prípad osobitného zreteľa, podľa návrhu poslanca Kašpera. Za hlasovalo 15 poslancov.

10.47 – „Môj názor je taký, že pre mesto je najvýhodnejšia taká ponuka, ktorá do mestskej kasy prinesie najviac prostriedkov,“ podotkol primátor Gogola.

10.45 – Vladimír Pirošík (BBA) upozorňuje, že pri znalosti vyššej ponuky, by sa schválením priameho prenechania mestského informačného systému, by sa poslanecká väčšina zachovala nielen protizákonne ale spáchali by aj trestný čin pri správe verejného majetku.

10.42 – Ladislav Slobodník (Smer-SD) upozorňuje, že v prípade zrušenia súťaže môže jej víťaz žalovať mesto. Pavol Katreniak (BBA) odpovedá, že v podmienkach súťaže bola možnosť zrušenia súťaže a preto mestu problémy v tomto prípade nehrozia.

10.40 – Miriam Ondrejková, vedúca Oddelenia obchodu a služieb podnikateľom, hovorí, že od spoločnosti VEGO marketing dostalo mesto žiadosť o priamy nájom a ponúka 70 tisíc eur ročne. Spoločnosť BB EXPO vyhrala v súťaži, ktorú chce teraz mesto zrušiť, so sumou 58 tisíc eur ročne.

10.36 – Pôvodným uznesením mesto chcelo vyhlásiť novú súťaž, záujem poslaneckej väčšiny je dlhodobo známy a preto je predpoklad, že spoločnosť BB EXPO do prenájmu mestský informačný systém získa. Pavol Katreniak (BBA) upozorňuje, že existuje spoločnosť, ktorá sľubuje vyšší ročný príjem pre mesto. Je preto za opätovné vyhlásenie súťaže.

10.35 – Poslanec Igor Kašper (nez.) dáva návrh, ktorým odporúča primátorovi mesta predložiť návrh na prenechanie mestského informačného systému doterajšiemu prevádzkovateľovi – spoločnosti BB EXPO, ako prípad osobitného zreteľa.

10.33 – Na základe odporučenia súťažnej komisie úrad navrhuje zrušiť pôvodnú súťaž na prenájom mestského informačného systému.

10.31 – Zmena rozpočtu, ktorou dochádza k navýšeniu rozpočtu o 158 992 eur, sa navýšia celkové ročné príjmy a výdavky mesta na úroveň 49 131 372 eur.

10.28 – Po bodoch o nakladaní s majetkom mesta nasleduje šiesta zmena tohtoročného rozpočtu.

10.18 – Poslanci schválili vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom amfiteátra s predloženými podmienkami.

10.15 – Milan Lichý (BBA) upozorňuje, že podmienky súťaže nie sú pre občianske združenia, ale skôr pre obchodnú spoločnosť, ktorá má finančné prostriedky. Navrhuje, aby výsledky súťaže boli známe čo najskôr. Navrhuje preto, aby lehota na podanie návrhov záujemcov skončila 8. decembra 2013.

10.08 – Jakub Gajdošík (Smer-SD) podotýka, že spomenutá investícia je nutná: „Keď raz treba kúpiť trafo, ktoré stojí 50-tisíc eur, tak skrátka nestačí pokosiť trávu,“ hovorí. Pripomína návrh na prípravu podkladov pre výstavbu nového amfiteátra v priestore pod Múzeom SNP pre vyše šesťsto ľudí, ktorý by podľa neho mohol byť alternatívou.

10.07 – Igor Kašper (nez.) hovorí, že síce podporuje občianske združenia, ktoré bojujú za záchranu amfiteára, ale poukazuje na fakt, že investícia je nutná. „Už rok sa snažíme o niečo, čo nemá podľa mňa veľký zmysel,“ dodáva s tým, že by bolo vhodnejšie vrátiť sa k úmyslu odpredaja amfiteátra ako nepotrebného majetku a získané peniaze využiť na iné kultúrne stánky.

10.06 – Milan Lichý upozorňuje, že podmienky nie sú schodné pre občianske združenia a

10.02 – V diskusii Pavol Bielik (nez.) vyjadril presvedčenie, že si nemyslí, že lokalita amfiteátra je vhodná pre výstavbu rodinných domov. Tomáš Novanský (Smer-SD) ho upozornil, aby nezdržoval kolegov a prečítal si o čom sa rokuje. Rovnako prednosta Rybár podotýka, že sa hovorí o prenájme amfiteátra za účelom jeho prevádzkovania.

9.59 – Poslanci sa dostali k prenájmu amfiteátra. V súťaži mesto navrhuje vybrať nájomcu, ktorý však bude musieť preinvestovať 325-tisíc eur.

9.45 – Nasleduje bod o nakladaní s majetkom mesta. Nezávislý poslanec Igor Kašper upozorňuje, že v sále takmer nie je 3/5 väčšina poslancov a predaje by tak nemuseli prejsť.

9.42 – Primátor Peter Gogola informuje aj o proteste prokurátora ohľadom výberu parkovania v meste. Predmetná legislatíva v tomto smere už bola upravená aj na celoslovenskej úrovni, a tak má primátor informácie o tom, že všetky protesty prokuratúry týkajúce sa tejto témy budú stiahnuté.

9.40 – Poslanci sa dostávajú k protestu prokurátora, ktorý napadol rozpätie daňových sadzieb a poplatkov mesta podľa poslednej zmeny daného všeobecne záväzného nariadenia. Keďže sa však predmetná legislatíva od 1.12. opätovne mení, mesto protestu prokurátora nevyhovie, pretože považuje predmetný stav za zákonný.

9.37 – Devätnásť v tejto chvíli prítomných poslancov sa postavilo za návrh Vladimíra Pirošíka a banskobystrické zastupiteľstvo tak deklarovalo cieľ podporiť v druhom kole volieb predsedu BBSK Vladimíra Maňku.

9.35 – Návrh podporí aj nezávislý poslanec Milan Smädo, ale jedným dychom podotýka: „Extrémizmus pre niečo vznikol. Ani my v MsZ neriešime veci tak, ako by sme mali. Ľudia pociťujú, že sa nestaráme o nich tak, ako by sme mali. Aj keď na všetko nemáme dosah, ľudia to chápu v širšom kontexte,“ hovorí. V komunálnej politike by sa podľa neho nemalo politikárčiť, ale priamo riešiť problémy.

9.32 – Poslanci MsZ v Banskej Bystrici majú konštatovať, že extrémizmus a neznášanlivosť nepomôžu riešiť problémy v kraji a preto majú podľa Pirošíka spojiť sily a podporiť vyhlásením v druhom kole volieb predsedu BBSK Vladimíra Maňku. Tento krok ocenil aj Ladislav Topoľský (Smer-SD): „Ak by sme mali ísť do ulíc, tak pôjdeme v jednom šíku,“ dodal predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu.

9.31 – „Predpokladám, že nielen ja mám ťažké noci. Keď tlač uverejní čiernu čižmu na pamätníku SNP, tak sa musíme k tomu vyjadriť. Na veľa veciach sa v tejto snemovni nezhodneme, ale moja skúsenosť je, že sa zhodneme na minimálne jednej veci. Na tom, že politika sa má robiť demokraticky,“ reční Vladimír Pirošík (BBA) k svojmu vloženému bodu.

9.27 – So spomenutými zmenami zastupiteľstvo schválilo kompletný program svojho rokovania. V sále je už 21 poslancov.

9.24 – Marcel Pecník (Smer-SD) navrhuje stiahnutie bodu o návrhu zápasu pamätihodností do ich reprezentatívneho zoznamu, nakoľko téma dosiaľ nebola prerokovaná na kultúrnej komisii.

9.22 – „Situácia je vážna. Mali by sme reflektovať to, čo sa stalo,“ uvádza návrh na vloženie ďalšieho bodu Vladimír Pirošík (BBA). Zastupiteľstvo, by podľa neho malo dať vyhlásenie k výsledku volieb do VÚC: „Očakávam, že by sme vyslali jednoznačné posolstvo Slovensku, že Banská Bystrica nie je hnedou škvrnou na mape,“ povedal Pirošík na margo výsledku Mariana Kotlebu.

9.21 – Primátor dnes sťahuje z programu rokovania návrh na zmenu právnej formy MŠ Šalgotarjánska a navrhuje vložiť do programu rokovania aj návrh na odvolanie riaditeľky PKO Jany Suraovej ku 31.12.2013, kedy táto organizácia starším rozhodnutím poslancov končí.

9.17 – Primátor Gogola v tejto chvíli otvára 24. zasadnutie MsZ. Prítomných je 18 poslancov. Ospravedlnení sú poslankyne a poslanci Čižmárová, Laššáková, Gajdošíková, Dubačová, Kuracina, Pavol Bielik, Peter Bielik, počas zasadnutia odíde aj Ladislav Topoľský. Niektorí zo spomenutých by sa počas rokovania mali pripojiť.

9.15 – Kým začne samotné rokovanie pripomeňme, že viacerí mestskí poslanci boli úspešní aj v sobotňajších voľbách do zastupiteľstva BBSK. Svoje miesta v ňom obhájili Ľubica Laššáková a Ladislav Topoľský, novicom v ňom bude Jakub Gajdošík (všetci Smer-SD). Do zastupiteľstva VÚC zasadne aj nezávislý primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

9.08 – Poslanci sa postupne usádzajú na svoje miesta vo veľkej sieni mestského úradu.

9.00 – Portál BBonline.sk sleduje aj tentokrát priebeh zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.