mestske zastupitelstvoNaposledy v kalendárnom roku 2013 sa v utorok zišli mestskí poslanci. 

Hlavným bodom programu bola téma parkovania, konkrétne prerokovanie protestu prokurátora, ktorý označil výber poplatkov v centre mesta prostredníctvom súkromnej spoločnosti za nezákonný.

Väčšina v zastupiteľstve sa však stotožnila s právnym názorom mestského úradu a prostredníctvom VZN iba potvrdila súčasnú výšku poplatkov a miesta, kde sa môžu vyberať.

Poslanci však dali úlohu primátorovi, aby prehodnotil možnosti priameho zmluvného vzťahu medzi EEI a mestom.

Videozáznam zo zasadnutia ste si mohli pozrieť na stránkach lokálnej televízie ESO.

——————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

15.27 – Po koncoročných poďakovaniach primátor ukončil rokovanie zastupiteľstva.

15.23 – Milan Smädo (nezávislý) pozval všetkých na pravú dedinskú zabíjačku do Kremničky, ktorá bude 4. januára.

15.18 – Marcel Pecník (SMER-SD) upozornil na nekoordinovanú sadbu stromov v Šalkovej, ktorá prebieha ako náhrada za zničené stromy pri výstavbe vodnej elektrárne. Hovorí, že výsadba nebola konzultovaná s obyvateľmi tejto mestskej časti a často dochádza k náhrade stromov aj tri kilometre od postihnutej oblasti stavby elektrárne.

15.17 – Andrej Refka (SMER-SD) pozval všetkých na akciu Pastierske Vianoce u Saleziánov v Sásovej.

15.09 – Poslanci teraz rozoberajú nutnosť rekonštrukcie škôl. Prednosta navrhuje zaúverovanie, čo sa podľa neho z dlhodobého hľadiska oplatí viac ako rekonštruovať zo súčasných financií iba jednu školu.

15.02 – Bielik taktiež upozorňuje na to, že dostali od prednostu mail, kde sa hovorí o nutnosti rekonštrukcie kotolne na Základnej škole Sitnianska. Upozorňuje na to, že v minulosti sa kotolňa na spomínanej škole pri racionalizácii školstva a rušení základných škôl spomínala ako významná ekonomická výhoda. 

15.01 – Rozpočtové provizórium je veľké riziko pre mesto, hovorí Pavol Bielik (nezávislý) a vyzýva primátora, aby predložil v januári na mimoriadne rokovanie návrh rozpočtu na budúci rok.

14.59 – Primátor Peter Gogola odpovedá, že od zajtra sa chce stretávať s predsedami poslaneckých klubov a rokovať o prioritách budúcoročného rozpočtu.

14.57 – Nasleduje diskusia. Ladislav Topoľský (SMER-SD) upozorňuje, že mesto sa oficiálne stále nevyjadrilo ku stavu príprav rozpočtu na budúci rok. Zároveň ďakuje v mene poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS všetkým úradníkom a kolegom poslancom za spoluprácu a praje im „sviatky pokoja, aby ste si všetci oddýchli a aby sme sa všetci v zdraví zišli aj v budúcom roku.“

14.51 – Marcel Pecník (SMER-SD) sa pýta, či zasadá dozorná rada spoločnosti VISIT BB. Podľa jeho informácií jeden z jeho členov nedostáva pozvánky. Prednosta Miroslav Rybár odpovedá, že dozorná rada VISIT BB zasadá raz ročne po podaní daňového priznania.

14.50 – Na rade sú interpelácie poslancov.

14.43 – Veľa vzruchu teraz rokovanie zastupiteľstva neprináša. Na rade sú informatívne správy o činnosti kontrolóra, primátora a viceprimátorky.

14.42 – Poslanci schválili harmonogram predkladania materiálov na zasadnutia.

14.27 – Na rade je bod programu zápisu nových pamätihodností mesta. Po menšej diskusii schválili poslanci aj tento bod.

14.26 – Zápis do kroniky bol nakoniec schválený.

14.23 – Minulý rok sa v kronike objavila aj politická reklama a komentáre blízke strane SMER-SD.

14.20 – Na rade je schválenie zápisu do kroniky za rok 2012. Tomáš Novanský (SMER-SD) sa pýta, či je nutné, aby v kronike boli popísané spory v miestnom zväze SDKÚ.

14.16 – Pirošíkov návrh prešiel.

14.15 – Pavol Bielik (nezávislý) opisuje svoje skúsenosti z funkcie prísediaceho súdu.

14.07 – Poslanci teraz rokujú o prísediacich okresného súdu na obdobie 2014-2018. Vladimír Pirošík (BBA) hovorí, že prísediaci súdu sú relikt z minulého režimu a je to zásah do spravodlivosti, kedy laici sú v podstate na úrovni sudcov. Navrhuje, aby schválili iba nominantov, ktorých si navrhol predseda okresného súdu. Ďalších nominantov, ich pozadie a minulosť má ešte prerokovať mestské zastupiteľstvo.

14.00 – Nasleduje schválenie Štatútu mesta, ktorý musel byť pozmenený v súvislosti s prijatím participatívneho rozpočtu.

13.59 – Pokračuje sa v rokovaní. Poslanci schválili poslednú tohtoročnú zmenu rozpočtu.

13.18 – Vyhlásená obedňajšia prestávka, pokračovať sa má o polhodinu.

13.05 – V podobnom duchu sa vyjadrujú aj ostatní poslanci. Podľa nich sa zastupitelia vždy zaoberali podnetmi občanov a občianskych združení.

13.03 – Nesúhlasí s ňou Vladimír Pirošík (BBA), podľa neho poslanci v rámci možností prijali kroky na posilnenie občianskej spoločnosti. Ako príklad uvádza prijatý štatút participatívneho rozpočtu.

12.59 – Csilla Droppová, predsedníčka Rady primátora mesta pre mimovládne organizácie, vystúpila s príspevkom, kde skritizovala postoj mesta a poslancov k občianskej spoločnosti. Pasivita v tomto smere spôsobuje podľa nej nárast extrémizmu.

12.48 – Vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií MsÚ Renáta Hláčiková hovorí, že pracovníci úradu v lokalite na Suchom vrchu vykonali minulý týždeň počas sneženia kontrolu. Zistili, že zimná údržba nebola vykonaná a vlastník komunikácie bude vyzvaný k náprave. V budúcnosti mesto môže vykonať údržbu aj samo, pričom si bude následne náklady vymáhať.

12.38 – Ďalší v slove pre verejnosť vystupuje Róbert Huran ohľadom zimnej údržby na Suchom vrchu. Komunikácie tam patria súkromnému investorovi, ktorý od obyvateľov žiada poplatok za zimnú údržbu. Ako obyvatelia a daňovníci mesta žiadajú, aby správu týchto komunikácií prevzalo mesto.

12.28 – Vystupuje Miroslav Ivan s návrhom zmien v dočasnom parkovaní, ktoré chcel prezentovať už pri návrhu zmeny VZN, čo poslanci zamietli.

12.26 – Pokračuje sa slovom pre verejnosť. V sále je prítomných jedenásť poslancov, aj keď kariet je vložených osemnásť.

11.50 – Vyhlásená bola prestávka a zasadnutie by malo pokračovať o 12.00 h slovom pre verejnosť.

11.49 – V diskusii hovorí Tomáš Novanský (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) o havarijnom stave mestskej budovy, v ktorej sídli pošta v Sásovej na Rudohorskej ulici. Kvôli hygienickým podmienkam pre zamestnancov pošty hrozí až jej zatvorenie, čím by toto sídlisko prišlo o poštu. Poslanci schválili Novanského návrh, aby sa primátor priamo angažoval v čo najrýchlejšom vyriešení tohto problému.

11.42 – V rámci jedného z ďalších bodov mesto preberá do svojej správy osvetlenie v jednej z nových lokalít mesta. Prednosta MsÚ Miroslav Rybár upozorňuje poslancov, aby si uvedomili, že aj touto zákonnou povinnosťou preberania komunikácií a osvetlenia pod svoju správu mestu neustále narastajú výdavky. Pripomeňme, že úrad má predbežne pre budúci rok asi dvojmiliónovú sekeru a návrh rozpočtu do dnešného rokovania MsZ nebol predlžený.

11.33 – Poslanci prechádzajú na bod o prenájme autobusových zástavok a prístreškov. Schválili ho jednohlasne. V meste tak pribudnú ďalšie nové autobusové zástavky.

11.23 – Rokovanie stále pokračuje schvaľovaním prenájmov. V sále chvíľami ledva dvadsiatka poslancov.

10.54 – EuroAWK má získať zástavky na ďalších desať rokov, v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2002. Mesto v tomto prípade navrhuje priamy prenájom tejto spoločnosti, pričom nedávno pri mestskom informačnom systéme preferovalo vyhlásenie obchodnej súťaže, ktorú napokon sprevádzali niekoľkomesačné ťahanice a podľa dostupných informácií nová dlhodobá zmluva dosiaľ nebola podpísaná. Vyhlásená by mala byť opäť nová súťaž.

10.48 – Jedným z bodov nakladania s majetkom mesta bude nájomná zmluva so spoločnosťou EuroAWK, ktorá prevádzkuje reklamu na autobusových zastávkach. Samospráva chce tieto plochy prenajať na obdobie desiatich rokov za 16 735 eur ročne. Súkromník by mal realizovať investíciu vo výške 110-tisíc eur a vybudovať nové autobusové zastávky.

10.45 – Nasleduje bod o nakladaní s majetkom mesta, prenájmy a odpredaje mestského majetku.

10.42 – Igor Kašper (nez.) opätovne kritizuje financovanie participatívneho rozpočtu z financií pôvodne určeným mestským častiam. Z tohto dôvodu nebude hlasovať za participatívny rozpočet. Ten je už ale v skutočnosti schválený od októbra, teraz poslanci schválili len podmienky jeho využívania.

10.37 – Vladimír Pirošík (BBA) prezentuje Štatút participatívneho rozpočtu mesta. Na budúci rok by malo byť k dispozícii zhruba 20 tisíc eur na základe rozhodnutia ľudí. Už na začiatku roka by sa malo uskutočniť prvé stretnutie verejnosti, ktorá o to prejaví záujem, aby určili rozdelenie prostriedkov. O samotnom rozdelení prostriedkov na projekty sa rozhodne hlasovaním, a to nielen na oficiálnom stretnutí, ale aj neskôr v priestoroch klientskeho centra MsÚ.

10.35 – Poslanec Ján Šabo (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) prezentuje vložený bod, v ktorom poslanci schvália doplnenie  Ľudmily Priehodovej (BBA) za členku do komisie MsZ pre územný rozvoj.

10.28 – Opäť vystupuje prokurátor Matúš Sarvaš, ktorý poukazuje na právny nedostatok v návrhu uznesenia. Hovorí aj to, že v Banskej Bystrici nie je mestská polícia zriadená na základe VZN, ako to vyžaduje súčasná legislatíva, ale len na základe uznesenia.

10.24 – Predmetné VZN sú nad rámec zákonov, viaceré povinnosti vyplývajúce z VZN boli duplicitné so zákonmi. V týchto bodoch chce mesto prokuratúre vyhovieť.

10.18 – Protestov prokurátora proti prijatým VZN mesta je dnes viacero. Okrem tých o parkovaní, napadla prokuratúra aj ďalšie o verejnom poriadku, o podmienkach držania psov, o ochrane nefajčiarov a tiež VZN o mestskej polícii.

10.14 – Pripúšťa, že po schválení nového VZN je už časť jeho protestu neaktuálna, ale súčasný stav (do nadobudnutia platnosti účinnosti nového VZN) je stále nezákonný. Poukazuje na potrebu úpravy právneho vzťahu, pretože mesto by malo samo schvaľovať zmluvu so spoločnosťou prevádzkujúcou systém parkovania. Zastupiteľstvo je dnes v pozícii, kedy priamo rozhodovalo len o zmluve medzi mestom a MBB, nie už EEI.

10.10 – Podľa Sarvaša mesto je oprávnené vyberať parkovné v meste, no do 30. októbra podľa neho nebolo upravené či môže byť oprávnená iná právnická osoba výberom parkovného. Napáda preto dovtedajší právny stav. Pôvodné VZN totiž neupravovalo kde a za akých podmienok sa dá parkovať.

10.09 – Vystupuje prokurátor Matúš Sarvaš, podľa ktorého je názor právneho oddelenia mesta zlý.

10.05 – Rokovanie pokračuje prerokovaním ďalšieho protestu prokurátora, ktorý pôvodne napadol schválenie nájomnej zmluvy parkovacích plôch pre spoločnosť MBB. Tento problém ale už podľa mesta vyriešila aktualizácia cestného zákona v NRSR.

10.00 – Schválený bol aj pozmeňujúci návrh Michala Škantára (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS), ktorý navrhol vedeniu mesta a spoločnosti MBB iniciovať rokovania za účelom vytvorenia priameho zmluvného vzťahu o prenájme parkovania medzi mestom a spoločnosťou EEI.

09.59 – Druhý pozmeňujúci návrh poslanca Pavla Katreniaka z BBA prešiel, keď zaviazal úrad vypracovať analýzu systému a možnostiach riešení. Svoj návrh na časové ohraničenie celkového teraz schvaľovaného materiálu stiahol.

09.58 – Poslanci neschválili jednotnú sadzbu parkovného v automatoch a pri SMS platbe. V prvom pásme sa platí 1 €, v druhom 0,50 € a v treťom (celodenné) 1 €, pri platbe formou SMS je to o 20% viac. Za boli len poslanci BBA a Pavol Bielik, poslanecká väčšina sa zdržala.

09.56 – Prechádza sa na schvaľovanie samotného návrhu.

09.51 – Pripomeňme, že mesto získava ročne za prenájom pozemkov pod parkoviskami od MBB 40 tisíc eur a súčasťou zmluvy je povinná investícia v sume 2,5 milióna eur. Parkovné pre MBB zaisťuje na základe zmluvy medzi týmito subjektmi spoločnosť EEI. Bobák vysvetľuje, že MBB hľadala skúseného strategického partnera, aby mohli v systéme parkovania preinvestovať potrebné financie na modernizáciu systému hneď.

09.49 – „Do roku 2007 to bola miestna daň, kedy mohlo túto vyberať mesto a to aj na súkromných pozemkoch.  Na konci roka sa zmenil daňový zákon a parkovné vypadlo z miestnej dane, nemohlo ju vyberať mesto a pribudla k tomu DPH, za súkromné pozemky sme museli platiť,“ približuje minulosť Ľubomír Bobák.

09.47 – Vladimír Pirošík (BBA) vyjadruje nespokojnosť nad tým, že poslanci nedali priestor na vystúpenie neposlanca, ktorý poukazuje na možnosti zvýšenia príjmu mesta z parkovného. Vyzýva k vystúpeniu predsedu predstavenstva mestskej spoločnosti MBB Ľubomíra Bobáka.

09.46 – Pavol Katreniak sťahuje svoj návrh na časové ohraničenie teraz schvaľovaného VZN.

09.43 – Martin Turčan (nezaradený) hovorí, že návrh teraz musia prijať a následne sa môže otvoriť diskusia.

09.40 – „Zákony pred niekoľkými rokmi neumožňovali aby mesto vyberalo parkovné napriamo,“ vysvetľuje v ďalšej diskusii nezávislý poslanec Milan Smädo. Sám ale so súčasným stavom nesúhlasí. „Aby tu bratislavské firmy vyberali a privatizujú celé Slovensko. Súhlasím, aby vzťah medzi EEI prešiel na mesto. Peniaze teraz berie MBB. Myslím, že to bude transparentnejšie,“ dodáva.

09.36 – Poslanec Ján Chladný (nez.) opätovne vyzýva primátora na vyjadrenie osobnej stotožnenosti s prenájmom systému parkovania externej spoločnosti. „Rešpektujem právny stav, ktorý tu je. Bola podpísaná zmluva, sú schválené podmienky,“ odpovedá Peter Gogola.

09.33 – Predseda Banskobystrickej alternatívy predkladá tri návrhy k tomuto bodu. Chce zjednotiť sadzbu za výber prostredníctvom SMS a pomocou automatu na sumu 1 €, pričom v súčasnosti je platba mobilom drahšia o 20 centov. Pri druhej zóne alikvótne nižšie. Navrhuje účinnosť schváleného materiálu do 30.6.2014. Úrad žiada o vypracovanie materiálu, ktorý vyhodnotí systém parkovania i jeho prevádzku cez externú spoločnosť.

09.28 – „Na VZN sa pracovalo svedomite, žiaľ keď mala dopravná komisia vyhodnocovať pripomienky, nebol pripravený materiál, ktorý hovoril o ekonomike a záväzkoch MBB s firmou EEI,“ hovorí Pavol Katreniak (BBA). Vysvetľuje tak, prečo členovia komisie nemohli reagovať na podnety ľudí.

09.25 – Lucia Skokanová (BBA) dala návrh na vystúpenie neposlanca Miroslava Ivana (SaS), poslanci ale jeho vystúpenie k téme neschválili. Poslanecká väčšina sa zdržala. Poslanec Ján Chladný (nez.) žiada názor hlavného kontrolóra mesta i primátora. Hlavný kontrolór Ivan Petrovič ale k téme nemá čo povedať, témou sa nezaoberal.

09.23 – Mesto na základe upozornenia prokurátora prijme Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, ktoré určuje ceny parkovného v súčasných platných tarifách, ale stále obhajuje výber parkovného cez súkromnú spoločnosť.

09.21 – Hneď prvou témou je návrh v reakcii na upozornenie prokurátora v súvislosti s platným VZN mesta ohľadom parkovania. Prítomný je aj okresný prokurátor Matúš Sarvaš.

09.19 – Dvadsaťštyri prítomných poslancov schválilo svoj dnešný program rokovania.

09.13 – Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci Kuracina, Priehodová, Laššáková, Slobodník, Mečiar a Gajdošíková.

09.12 – Primátor Peter Gogola otvára 25. zasadnutie.

09.00 – Prajeme dobré ráno z Veľkej siene MsÚ v Banskej Bystrici.