Druhý novembrový utorok patril v Banskej Bystrici zasadnutiu volených poslancov. Tí mali na programe viacero zaujímavých bodov, o ktorých sme vás informovali v našom pondelňajšom článku…

Priebeh zasadnutia vám priblížime naživo prostredníctvom textového prenosu BBonline.sk.

Videoprenos ste mohli sledovať prostredníctvom stránky infonet.tv…

—————————————————————————————————————————————

Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

16.10 – Primátor Peter Gogola ukončil 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Ďalšie zasadnutie, na ktorom nás čaká prijatie budúcoročného rozpočtu, je naplánované na 13. decembra.

16.07 – Za návrh Milana Smäda bolo 23 z 24 prítomných poslancov, Vladimír Pirošík nehlasoval. Plat sa tak okrem Gogolu zvýši aj viceprimátorke Čižmárovej, pretože jej mzda je percentom z platu primátora. Gogola to berie ako ocenenie jeho doterajšej práce.

15.57 – Smädo navrhuje zvýšiť, respektíve určiť primátorovi Gogolovi plat zo súčasných 2454 eur o 25% na 3068 eur a to s účinnosťou od 1.11.2011.

15.55 – V rámci diskusie vystupuje Milan Smädo, ktorý opätovne upozorňuje na to, že primátor Gogola má najnižší plat spomedzi všetkých primátorov K8.

15.41 – Pokračuje sa diskusiou.

15.39 – Poslankyňa Priehodová žiada zverejniť na webovej stránke mesta všetky prílohy nového územného plánu, zadanie i pripomienky, ktoré boli vyzbierané. Riaditeľ Útvaru hlavného architekta Ľubomír Keleman doplňuje, že väčšina týchto materiálov je zverejnená.

15.36 – Ďalším materiálom informatívneho charakteru, ktorí poslanci prerokujú je Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky.

15.30 – Do rokovania boli presunuté dva materiály. Prvým je správa o vytypovaných priestoroch pre vznik komunitných centier v ostatných častiach mesta. „Toto je cesta ako ľuďom v častiach mesta vrátiť priestor pre stretávanie,“ povedal Pavol Bielik.

15.17 – Začali sa interpelácie poslancov. K tým sa spätne budeme vracať pred ďalším zasadnutím MsZ.

15.15 – Návrh Priehodovej prijatý nebol.

15.14 – Ľudmila Priehodová opätovne predkladá návrh v znení, že zastupiteľstvo žiada štatutárov obchodných spoločností založených mestom a ukladá organizácií zriadených mestom a hlavného architekta predkladať správu o činnosti na každé zasadnutie zastupiteľstva.

15.12 – Primátor Peter Gogola opätovne predkladá rozpis svojej činnosti za posledné obdobie (nájdete ho tu…). Rovnaký prehľad predložila opätovne  aj viceprimátorka Čižmárová (nájdete ho tu…).

15.04 – Pokračujeme správami hlavného kontrolóra.

14.59 – Slovo pre verejnosť ukončené.

14.54 – Podporná diskusia poslancov k problematike bežkárskych tratí.

14.40 – Ďalší občania prezentujú lyžiarske bežecké trate na Králikoch, resp. po Kremnických vrchoch. Prezentujú zámer rozšírenia bežeckých tratí až po Kordíky. Problematiku prezentuje Ing. Marián Čema.

14.36 – Prvý sa k poslancom prihovára Jozef Fezekaš, ktorý sa pýta, či sa malý severný obchvat niekedy dokončí, keďže v súčasnej podobe je podľa neho bezvýznamný. „Pred tridsiatimi rokmi nám sľubovali vybudovanie chodníka na úseku Jakub – Karlovo, musíme tam odskakovať do chodníka,“ hovorí.

14.36 – Slovo pre verejnosť.

14.34 – V ďalšom bode poslanci udelili pokuty svojim bývalým kolegom. Poslanci a primátor mesta musia každoročne predkladať Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a taktiež potvrdenie o dani z príjmu alebo ročné zúčtovanie dane od zamestnávateľa. Tieto povinnosti si však niektorí poslanci bývalého zastupiteľstva dodnes nesplnili. Budú im tak uložené pokuty od 50 do 100 eur. Konkrétne Zdenkovi Haringovi, Jozefovi Budajovi, Michalovi Bucekovi,  Róbertovi Kazíkovi, Jánovi Šulajovi a Ihsanovi Al Khouri. Zároveň im zastupiteľstvo aj ukladá do konca novembra predložiť chýbajúce dokumenty.

14.29 – V rámci dotácií v oblasti športu sa podporí hokejový klub HC ’05 sumou 30 tisíc eur na materiálovo-technické a organizačné zabezpečenie mládežníckych súťaží, dopravy detí a mládeže, i podporu odstraňovania korčuliarskej negramotnosti, čo bolo už aj predmetom pred chvíľou prerokovanej zmeny rozpočtu.

14.26 – Ďalší bod  rokovania Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrici priniesol schválenie dotácií z rozpočtu mesta pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ. Žiadateľmi v tomto prípade bolo Stredoslovenské národopisné združenie, ktoré požadovalo dotáciu na projekt: Vydanie národopisnej monografie „Šalková“ vo výške 3 500,00 € na úhradu nákladov na polygrafické práce. Dotáciu vo výške 2 000,00 € na nákup kníh požadovala Verejná knižnica Mikuláša Kováča na projekt: Číta celá rodina. Posledným žiadateľom bolo Občianske združenie BIG MUSIC, ktoré požiadalo 2000,00 € na projekt Gitariáda 2011 – medzinárodnú súťaž gitaristov a basgitaristov.

14.22 – Návrh na zmenu rozpočtu bol schválený v pôvodne predloženej podobe.

14.21 – Skokanovej návrh nebol schválený.

14.18 – Vyjadrenie Petra Bielika hovorí za všetko: „Rozbíja sa to tu na osobné osočovanie mimo hlavných problémov medzi pár ľuďmi, ktorí sú tu.“

14.08 – Zaujímavá prestrelka medzi poslancom Katreniakom a Gajdošíkom ohľadom toho, že sám primátor mal v minulosti prikázať vozenie mládežníckych hokejistov. Primátor uznáva, že toto rozhodnutie prial. Spolu s dopravcom našli technické riešenie a teraz riešia finančné krytie.

14.03 – Tieto uvoľnené prostriedky sú však už kalkulované na podporu mládežníckeho hokeja. Jakub Gajdošík však upozorňuje, že ide aj o podporu korčuliarskej gramotnosti všetkých detí základných škôl. Skokanová mu vraj niekedy svojou neznalosťou a vystúpeniami pripomína „nemenovanú reklamu na tavený syr“.

14.00 – Poslankyňa Lucia Skokanová navrhuje aby sa voľné prostriedky, ktoré sa ukázali prebytkovo v kapitole športovísk a navrhuje aby sa za uvoľnené prostriedky do každej základnej školy kúpila interaktívna tabuľa (do každej školy cca 2400 eur).

13.57 – Výška rozpočtu mesta sa nezmení. Najvýraznejšie presuny financií z jednotlivých kapitol pôjdu na vykrytie straty pre SAD Zvolen vo výške 70 810 eur a pre mládežnícke tímy HC ’05 mesto vyčlení 30 000 eur, 30 tisíc eur má byť vyčlenených aj na dotačný systém.

13.55 – Poslanci sú naobedovaní a takto na plný žalúdok hneď prejdeme na tretiu zmenu rozpočtu, ktorú uvádza tradične Beáta Farkašová – vedúca ekonomického odboru.

13.53 – Po prestávke pokračuje 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

13.00 – Primátor informuje poslancov ohľadom mimoriadnej situácie na Zvolenskej ceste. Situácia je v tejto chvíli podľa primátora vyriešená. Zároveň je vyhlásená 30 minútová prestávka.

12.59 – S drobnými pripomienkami zásady schválené.

12.55 – V ľavicovom spektre sa rodí návrh, aby sa ešte do zásad zahrnuli aj dnes v diskusii riešené zmeny. Vladimír Pirošík hovorí, že prístup väčšinovej koalície nie je efektívny a fér voči zvyšku pléna: „Predseda finančnej komisie nám tu najskôr povie, že je všetko v poriadku a potom sa to nakoniec po trištvrte hodinovej diskusii presunie na budúce zasadnutie.“

12.35 – Podľa Ladislava Topoľského síce pri týchto zásadách vzniká viacero otázok, ale v princípe bude dobré prijať takéto pravidlá.

12.25 – Stále pokračuje prezentácia ekonomického námestníka.

12.15 – Slaný prezentuje cenovú mapu mesta, ktorá by mala byť jedným z východísk predkladaného materiálu a ukazuje aj niektoré konkrétne príklady.

12.10 – Pred poslancov sa dostávajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré prezentuje ekonomický námestník Branislav Slaný.

12.06 – Mestské zastupiteľstvo udelilo skladateľovi Zdenkovi Mikulovi čestné občianstvo.

12.05 – Pred poslancami teraz leží návrh na ocenenie najstaršieho žijúceho hudobného skladateľa na Slovensku – Zdenka Mikulu, čestným občianstvom.

12.02 – Návrh Pavla Katreniaka nebol schválený. Zásady odmeňovania ako celok s navrhnutou sumou už schválené boli.

11.49 – Poslanec Pavol Katreniak je radikálny, navrhuje, aby bolo zasadanie komisií úplne bezplatné. Rovnako pre poslancov i neposlancov. S ním hneď nesúhlasí Pavol Bielik.

11.46 – Dostali sme sa na odmeňovanie členov komisií MsZ z radov neposlancov sumou 35 eur za účasť na zasadnutí, taktiež budú odmeňovaní sekretári komisií (zamestnanci MsÚ), ktorí doteraz neboli za prácu odmenení.

11.41 – Odklepnuté. Aj na poriadok v Kynceľovej budú dohliadať banskobystrickí mestskí policajti. Proti boli Lichý, Pirošík, Skokanová, Priehodová, Katreniak, ďalší piati poslanci sa zdržali.

11.37 – Podobná diskusia ako pred vyše mesiacom, kedy Vladimír Pirošík, Pavol Bielik i Milan Lichý uvažujú nad tým, či je toto poslaním mestskej polície Banskej Bystrice a prioritne by sa mali zaoberať naším mestom. Pirošík žiada aj o prvé skúsenosti s týmto systémom nielen našej mestskej polície ale aj celoslovensky.

11.28 – Dostávame sa k ďalšiemu rozšíreniu pôsobnosti banskobystrickej mestskej polície. Po tom, čo na uplynulom zasadnutí poslanci schválili, že banskobystrická mestská polícia bude pôsobiť v Selciach i na Hrochoti, má sa teraz jej pôsobnosť rozšíriť aj do Kynceľovej.

11.23 – Poslanci vzali na vedomie dôvody odkladu prijatia nového VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

11.20 – Pokračujeme v rokovaní.

10.58 – Vyhlásená pätnásťminútová prestávka.

10.57 – Poslanci rokujú o VZN ohľadom prevádzkovej doby obchodov a prevádzok na území mesta. Najvýznamnejšou zmenou je, že prevádzky v blízkosti obydlí, na sídliskách, budú otvorené len do 22.00 h. Poslanci toto VZN schválili, všetci prítomní boli za.

10.49 – Zaujímavý moment, keď okrem presunutia tohto bodu na december, čo mimochodom poslanci schválili, Pavol Bielik žiadal ešte prednostu o vypracovanie analýzy k tejto problematike. V hlasovaní sa však poslanci väčšinového klubu zdržali, čím prednostovi Rybárovi ušetrili prácu…

10.47 – Predseda väčšinového klubu Ladislav Topoľský žiada o presunutie tohto bodu rokovania do programu nasledujúceho decembrového rokovania, aby sa mohla takáto možnosť zosúladiť s pripravovaným mestským rozpočtom.

10.44 – Námestníčka Filipová vysvetľuje, že aj v prípade, ak by štátny rozpočet znížil prostriedky na sociálne služby, ten po novom dovolí aj samoplatcov, ktorí by mohli mať o takýto vyšší štandard záujem.

10.35 – Pripomeňme, že túto budovu mesto v roku 1995 previedlo na Úrad vlády za jednu korunu. Teraz by sa mala za euro vrátiť do majetku samosprávy. Podľa informácií poslancov má budova zrekonštruované tepelné hospodárstvo.

10.32 – Námestníčka pre služby Mária Filipová hovorí, že reálne náklady boli 177 tisíc eur. Ďalej vysvetľuje, že pre mesto by to bolo reálne financovať, pretože sociálne potreby občanov bude potrebné uspokojovať.

10.28 – Primátor Gogola do ďalšieho rokovania zahŕňa bod ohľadom kúpy objektu Úradu vlády za symbolické jedno euro, v prípade, že ho mesto využije na sociálne služby. Jedná sa o budovu bývalého Eurohotela na Kačici. Poslanec Martin Turčan však od primátora žiada vysvetlenie účelu využitia tejto budovy a poukazuje na to, že prevádzka tejto budovy vlani stála 100 tisíc eur.

10.26 –  Perlička na záver. „Chcel by som sa ospravedlniť poslancom, ktorých som sa odpoveďou dotkol a sľubujem, že sa polepším,“ zakončil prednosta úradu Miroslav Rybár na margo odpovede úradu ohľadom počtu zamestnancov. Poslanci mu na základe návrhu poslanca Jakuba Gajdošíka uložilo do 48 hodín vypracovať jednoduchú tabuľku prehľadu a porovnania počtu zamestnancov úradu.

10.25 – Igor Kašper sa vracia k svojej minulej interpelácii ohľadom cesty na Pršiansku terasu, ktorá je v katastrofálnom stave. Pričom oceňuje prístup úradu

10.23 – Pavol Bielik sa vracia k budove bývalej školy na Pieninskej ulici, ktorú mesto predalo BPM a ten neskôr ďalej. Bielik však poukazuje, že už vtedy poslanci chceli v tomto priestore vybudovať komunitný dom.

10.15 – Stále pokračujú poslanci vyjadreniami k svojim minulým interpeláciám. Pavol Katreniak sa vracia k zrušeniu linky MHD 102, pričom poukazuje aj na neustále uhrádzanie strát dopravcu z rozpočtu mesta, pričom podľa neho poslanci ani nevedia, za čo platia.

10.06 – Poslanci sa dostali aj k objektom v správe Bytového podniku mesta a ich odpredaju – konkrétne bývalej druhej budovy školy na Pieninskej, diskusiu však končí Ladislav Topoľský s tým, že vracaním sa do minulosti sa len stráca čas: „Ak budeme pokračovať takýmto vracaním sa do minulosti, budeme tu mať rok 2012 a ešte ani nevyriešený rozpočet.“

9.55 – Prednosta MsÚ Miroslav Rybár prechádza do protiútoku, kde poukazuje aj na fakt, že opozíciou chránené PKO v súčasnom stave prijalo ďalšieho zamestnanca. Ohľadom problematiky zamestnancov MsÚ hovorí, že hodnotiť stav zamestnancov v súčasnosti, kedy proces zmeny nie je dokončený, by bol zhadzovaním jeho práce.

9.52 – „Odpoveď nebudeme uvádzať? To snáď nemyslíte vážne, ako orgán verejnej správy,“ povedal poslanec Gajdošík. Ten chce Rybárovi prikázať aby vypracoval jednoduchú tabuľku o počte zamestnancov do 48 hodín.

9.50 – V rozprave k interpeláciám ako prvý podľa očakávaní Ján Chladný, na ktorého žiadosť o uvedenie počtu zamestnancov úradu bola prekvapivo zamietnutá: „Pán prednosta žiadal som Vás odpoveď a nie pani inžinierku Šabovú. Myslím si, že pani inžinierka, nie je až tak naivná, aby takúto odpoveď napísala z vlastnej vôle, pretože dnes musí vedieť, koľko pracovníkov má naviac. Viete veľmi dobre, že k tomu termínu bolo približne o 15 pracovníkov viac, ako na začiatku roku a to zodpovedá približne 18 tisíc eurám na platoch a odvodoch. Takouto neadekvátnou odpoveďou zhadzujete pán prednosta svojich pracovníkov, alebo je to odpoveď na to, že sme tu my poslanci na posmech?,“ zamyslel sa Chladný. O problematike sme vás informovali aj v našom včerajšom článku.

9.47 – Schválenie celého programu na druhý pokus vyšlo. Začína sa rokovanie. Prešiel ešte napríklad návrh poslanca Škantára, aby sa o správe o vybavovaní interpelácií z minulého zastupiteľstva rokovalo hneď na začiatok programu.

9.43 – Predchádzajúce rozhodnutie je zrušené. Prednosta Miroslav Rybár sťahuje celý svoj návrh  bodu nakladania s majetkom mesta. Rybár poukazuje na to, že podobne sa viaceré body celých návrhov sťahovali aj v minulosti. Poslanec Novanský mu ale oponuje, že toto sa môže len pri rokovaní o jednotlivých bodoch a tak Rybár podľa neho len predbehol čas.

9.40 – Poslanci sa slovami primátora vracajú o krok späť, pričom musia najskôr zrušiť predchádzajúce hlasovanie a tým opäť otvoriť program zasadnutia.

9.35 – Východisko v nedohľadne? Rokovania primátora so zástupcami klubov stále prebiehajú.

9.26 – Dôvodom je návrh prednostu Rybára na stiahnutie len časti bodu o nakladaní s majetkom mesta. Niektorí poslanci sú presvedčení, že to podľa rokovacieho poriadku možné nie je.

9.22 – Prítomným padla sánka. Poslanci si neschválili program rokovania… Vyhlásená mimoriadna prestávka.

9.17 – Uvedený návrh poslanca Topoľského, aby sa dnes o novom riaditeľovi PKO nerozhodlo schválený. Proti boli iba Ján Chladný, Katarína Čižmárová a poslanci BBA Vladimír Pirošík, Ľudmila Priehodová a Lucia Skokanová.

9.12 – Zo zmien do dnešného zasadnutia vyberáme návrh poslanca Topoľského na stiahnutie vymenovania novej riaditeľky PKO.

9.10 – Návrhová komisia bude pracovať v zložení: Lichý, Refka, Kašper.

09.08 – Prítomných je 24 poslancov. Ospravedlnení sú Pavol Legíň, Jaroslav Kuracina, Viera Dubačová, Marta Gajdošíková, na začiatku nie je prítomný ani Ladislav Slobodník.

09.07 – Primátor Peter Gogola otvára 8. zasadnutie.

09.00 – Dobré ráno z Veľkej sály Mestského úradu v Banskej Bystrici. Od 9.00 h je tu naplánované už 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.