Poslanci schválili zvýšenie poplatku za komunálny odpad, vymenovali nového náčelníka mestskej polície a zmrazili plat primátora.

Najdôležitejším bodom programu zasadnutia mestského zastupiteľstva malo byť prijatie rozpočtu na ďalší rok, ale keďže stále nedošlo ku konsenzu medzi poslancami a primátorom mesta, Peter Gogola predložený návrh stiahol. Z hľadisku verejných financií je dôležité zvýšenie poplatkov za komunálny odpad z 21,90 na 28,20 eur. Dlhšia diskusia sa rozhorela pri prerokovaní správy o činnosti PKO, kde sa hovorilo detailnejšie o smerovaní kultúry v meste. Poslanci taktiež schválili meno nového náčelníka mestskej polície Miroslava Bálinta. Primátor Peter Gogola si sám navrhol zmrazenie platu a aj keď mu zákon priznával zvýšenie, požiadal zastupiteľstvo o zachovanie doterajšej výšky.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

13.31 – Primátor Peter Gogola poďakoval poslancom za celoročnú prácu a pozval ich na primátorský punč. Tým sa program zasadnutia mestského zastupiteľstva naplnil.

13.31 – Tomáš Novanský sa k nemu pridal a poprial všetkým len to dobré. Oznámil, že sa vzdá funkcií v mestskej rade a v stavebnej komisii, kvôli svojej pracovnej zaneprázdnenosti (člen dozornej rady Fondu národného majetku).

13.30 – Došlo aj na koncoročné a vianočné priania. Poslanec Lichý zaželal mestskému zastupiteľstvu, aby prichádzal iba s dobrými správami v novom roku.

13.28 – Poslanci Smädo a Kašper (klub nezávislých) upozorňujú na technické problémy s osvetlením a odvozom na uliciach v ich obvode.

13.26 – Poslankyňa Laššáková (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) podobne ako na minulom zasadnutí vyzýva kolegov, aby sa zúčastňovali zasadnutí komisie.

13.25 – Nasleduje diskusia.

13.21 – Interpelácie poslancov. Väčšina podá otázky písomne.

13.18 – Bez diskusie pokračuje prerokovanie ďalších bodov – správy kontrolóra, plán jeho činnosti, správa o činnosti primátora a viceprimátorky, správu o vybavovaní interpelácií. Poslanci všetky materiály zobrali na vedomie.

13.11 – Podľa zákona má zastupiteľstvo raz ročne prehodnotiť plat primátora. Doterajší jeho plat bol 3068 eur mesačne. Zo zákona mu mal stúpnuť, keďže sa vypočítava na základe priemernej mzdy v hospodárstve, ktorá išla hore. Peter Gogola si však sám navrhol zmrazenie platu, čo mu poslanci jednohlasne odsúhlasili.

13.09 – Poslanci väčšinou schválili osobu Miroslava Bálinta za nového náčelníka mestskej polície. Klub BBA sa zdržal, poslanec Pavol Katreniak bol ako jediný proti.

13.07 – Poslanec Topoľský hovorí, že novému náčelníkovi treba dať priestor 100 dní na činnosť a potom „si ho podať.“

13.00 – Podľa Milana Smäda (nezávislý) bola komisia zložená dobre a nikto z členov nepodľahol vonkajším tlakom.

12.57 – Novanského rozhorčilo Pirošíkove vyjadrenie o dopredu určenom víťazovi. „Ja som nevedel, že pán Bálint sa vôbec prihlási a to som členom strany SMER,“ tvrdí Novanský.

12.55 – Poslanec Katreniak hovorí, že nespochybňuje osobu Bálinta, iba upozorňuje na nedostatky pri výberovom konaní.

12.53 – „Pri všetkej úcte a láske k poslancom, ste stále politici,“ hovorí Pirošík, ktorého „ruší“, že o víťazovi výberového konania bolo známe týždeň dopredu. Podľa neho by nemali šéfa mestskej polície vyberať politici, ale odborníci.

12.47 – Pavol Katreniak (BBA) hovorí, že niektorí členovia Mestskej rady, ktorá robila výber, počas pohovorov odbiehali a nevypočuli si všetkých kandidátov. Katarína Čižmárová (SDKÚ-DS) reaguje, že každý člen obdržal podrobné materiály o každom členovi. „Nesúhlasím s tým, že členovia komisie neboli oboznámení s kandidátmi,“ dodala viceprimátorka.

12.42 – Pavol Bielik (nezávislý) hovorí o dobrom výbere kandidáta do pozície náčelníka MsP.

12.40 – Tomáš Novanský (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) kritizuje poslanca Pirošíka za to, že sa pýtal na politickú príslušnosť kandidáta s tým, že toto nie je prípustné. Dokonca jeho konanie označil za zvrhlé.

12.33 – Poslanec Vladimír Pirošík (BBA) sa pýta na politickú príslušnosť navrhovaného náčelníka. „Keďže som bol dôstojníkom československej ľudovej armády, takže samozrejme, keďže som mal v tom čase dôstojnícku funkciu, bol som členom Komunistickej strany. Teraz som členom strany SMER-SD,“ odpovedá Bálint. Na ďalšiu otázku poslanca BBA ohľadom vízie napredovania mestskej funkcie odpovedá: „Chcem aby Banskobystričania vnímali túto zložku pozitívne, a tak, že slúži pre ich účel,“ povedal Bálint s tým, že po nástupe chce vykonať personálny audit.

12.27 – Pokračuje sa personálnymi otázkami, konkrétne vymenovaním nového náčelníka Mestskej polície. Jedenásť uchádzačov splnilo podmienky výberového konania, piati nie. Na základe sčítania bodov stanovila výberová komisia poradie. Víťazom výberového konania sa stal Miroslav Bálint. Výberového konania sa zúčastnil i terajší zastupujúci riaditeľ Bronislav Porteleky či bývalý náčelník Ľubomír Piterka. Bálint pôsobil v minulosti v armáde ako vyšetrovateľ vojenskej polície, neskôr pôsobil v Policajnom zbore Slovenskej republiky.

12.25 – Na návrh poslanca Lichého sa uskutoční v komunitnom centre kontrolný deň do polovice januára 2013.

12.21 – Slovo pre verejnosť. Martina Longauerová zo Sásovej hovorí o využití Komunitného centra v Sásovej. Hovorí o probléme vstupu do komunitného centra, ktoré sa presťahovalo do budovy bývalej ZŠ na Tatranskej ulici. Keďže vstup je často uzamknutý a navyše pri ňom chýba verejné osvetlenie. Poslancov žiada o vyriešenie tejto situácie.

12.20 – Správu o činnosti PKO poslanci vzali na vedomie.

12.18 – Po búrlivej diskusii sa dostávame k záveru. Návrh poslanca Pecníka, aby primátor pripravil analýzu činnosti PKO a možnosti pričlenenia PKO ako samostatného odboru k Správe športových a telovýchovných zariadení, bol prijatý.

12.14 – Téma preskočila na problematiku kultúrnych stánkov. Hovorí sa o rekonštrukcii malého Robotníckeho domu i možnosti využitia Kina Urpín. „Veľa rozprávame o veciach, ktoré by sme potrebovali, ale pri súčasnom stave verejných financií vieme, že s tým nič neurobíme,“ hovorí Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS).

12.07 – Stále sa diskutuje o kultúre v meste a financiách, ktoré sú na ňu určené.

11.50 – Nie je pravidlom 25 ľudí a snažíme sa robiť podujatia pre majoritu, hovorí riaditeľka PKO. „Začnite počúvať ľudí, ktorí sú rozhorčení, že nemajú kde chodiť“ dodáva Suraová.

11.48 – „Nemyslím si, že majú význam podujatia, kde je 20-25 ľudí,“ hovorí Šabo, podľa ktorého je niekedy menej viac.

11.47 – Podľa riaditeľky PKO sú úlohy organizácie jasne vymedzené.

11.44 – „Konečne sa rozprúdila diskusia okolo PKO,“ reaguje Pecník. „Snažím sa rozprúdiť diskusiu.“

11.41 – Návrh sa poslancom Chladnému (SDKÚ-DS), Pirošíkovi (BBA) ani riaditeľke PKO veľmi nepozdáva.

11.36 – Ako návrh racionalizácie by podľa neho sa mohla spojiť Správa športových a telovýchovných zariadení mesta a PKO. Primátor by mal pripraviť analýzu možností takéhoto spojenia.

11.34 – Mestu podľa Pecníka chýba koncepcia toho, čo od PKO požaduje a absentuje kultúrna politika mesta.

11.30 – Marcel Pecník (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) požaduje, aby sa zadefinovali hranice pôsobenia jednotlivých zložiek mesta, ktoré sa zaoberajú kultúrou. Má na mysli odbor kultúry Mestského úradu, PKO a spoločnosti Visit BB. Podľa neho je potrebné hľadať možnosti racionalizácie, tak ako je to napr. v školstve.

11.27 – Minulé zastupiteľstvo bol odložený bod Správa o činnosti PKO za obdobie od 15.3.2012 do 15.10.2012. Riaditeľka Jana Suraová ho predkladá teraz.

11.26 – Plán predkladania materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva na I. polrok 2013 schválené.

11.22 – Uznesenie bolo nakoniec prijaté hlasmi väčšinového klubu. Desiati poslanci BBA a SDKÚ-DS sa zdržali.

11.19 – Bez súhlasu poslancov sa nič neprevedie do iných rúk, ani do súkromných, vyhlasuje Ján Šabo (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS).

11.15 – Šabo kontruje, že materiál nemá dopad na rozpočet mesta, preto nemusel byť predložený do finančnej komisie.

11.10 – Poslanec Vladimír Pirošík (BBA) kritizuje, že materiál nebol predložený vo finančnej komisii. Pirošík dodáva, že Tomáš Novanský, predchádzajúci konateľ BPM, dával predkupné právo ako záruku toho, že plaváreň ostane v rukách mesta. Toto uznesenie podľa Pirošíka vytvára priestor tomu, aby plaváreň mimo zastupiteľstva prešla do súkromných rúk.

11.06 – Podľa poslanca Jána Šaba (konateľ BPM, ktorá plaváreň prevádzkuje) by naplnenie predkupného práva zo strany mesta bolo pre mestskú spoločnosť likvidačné. V prípade jeho naplnenia v hodnote jedného eura by BPM musela vrátiť celú uplatnenú DPH na stavbe plavárne a tiež daň z príjmu z účtovnej hodnoty plavárne.

11.04 – Poslanci mali desaťminútovú prestávku, pokračuje sa ďalej bodom Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 253/2008 zo dňa 26. 8. 2008 v znení uznesenia MsZ č. 447/2009 zo dňa 26. 5. 2009 v časti povinnosti zriadiť predkúpne právo. Na prvý pohľad technický bod sa týka predkupného práva Mesta Banská Bystrica na plaváreň na Štiavničkách.

10.44 – Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 bol schválený.

10.33 – Zo štipendijného fondu Andreja Hanzlíka by mala dostať štipendium Mária Púčiková. Poslanci jej odklepli štipendium vo výške 50 eur mesačne.

10.24 – Prešiel aj vstup Mesta Banská Bystrica do Združenia obcí Mikroregión Kremnické vrchy a do občianskeho združenia Banskobystrický geomontánny park.

10.18 – Mestské zastupiteľstvo schválilo zápis do Kroniky mesta za rok 2011.

10.15 – Prešla zmena rozpočtu aj VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávke občanom mesta Banská Bystrica.

10.12 – Poslanci nakoniec trochu prekvapujúco schválili navýšenie poplatku za komunálny odpad o 7,30 eur na osobu z 21,90 na 29,20 eura.

10.10 – Slaný odpovedá, že presné čísla budú mať za tento uplynulý rok.

10.08 – Ján Chladný (SDKÚ-DS) sa pýta, koľko bolo v roku 2010 a 2011 neplatičov. Aby sa nestalo, že poriadni obyvatelia budú platiť zvýšený poplatok za neporiadnych.

10.05 – Podľa Milana Lichého (BBA) je nutné sa v budúcnosti k tejto téme vrátiť a využívať všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii. Aj verejnou mienkou tlačiť na správcu skládky a zlepšiť separáciu odpadu.

10.02 – Slaný ďalej pokračuje, že problematika odpadového hospodárstva nebola dlhodobo riešená a poplatok sa zvyšoval naposledy v roku 2005. Aj preto v súčastnosti schodok v odpadovom hospodárstve dosahuje 500-tisíc eur.

9.58 – Podľa ekonomického námestníka Branislava Slaného nie je priestor na stlačenie výdavkov pri spracovaní komunálneho odpadu. Banskobystričania patria medzi obyvateľov, ktorí platia za uskladnenie najviac medzi slovenskými mestami, čo je výsledkom dlhodobej zmluvy s Mariusom Pedersenom uzatvorenej ešte za primátora Jána Králika. Slaný však podotýka, že skládka v Banskej Bystrici patrí k najmodernejším na Slovensku a mesto sa nijako nepodieľa na jej prevádzke, čo sa potom prejavuje aj konečnej cene za uskladnenie.

9.54 – Na rade je VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Poplatok za komunálny odpad by mal podľa predkladaného materiálu narásť o viac ako sedem eur. Poslanci však deklarovali, že takéto skokové navýšenie nepodporia.

9.53 – Predaje prešli hladko.

9.24 – Na úvod programu sa budú poslanci zaoberať nakladaním s majetkom mesta.

9.20 – Vladimír Pirošík (BBA) dal návrh na stiahnutie bodu – Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 253/2008 zo dňa 26. 8. 2008 v znení uznesenia MsZ č. 447/2009 zo dňa 26. 5. 2009 v časti povinnosti zriadiť predkúpne právo. V prípade schválenia uznesenia sa môže vytvoriť priestor pre prevod plavárne do súkromných rúk. Poslanec Ján Šabo (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS), ktorý je zároveň aj konateľom mestskej spoločnosti BPM, hovorí, že nemá problém vysvetliť tento bod. Poslanci stiahnutie neschválili, bod tak bude zrejme sprevádzať diskusia a pripomienky poslancov.

9.19 – Milan Lichý (BBA) dal návrh na stiahnutie bodu – Zápis do kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2011. O tejto problematike sme informovali v pondelok. Návrh nebol schválený.

9.18 – Primátor stiahol návrh rozpočtu na rok 2013. Mesto vstúpi v novom roku do rozpočtového provizória.

9.15 – Do návrhovej komisie boli zvolení Ladislav Topoľský (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS), Milan Lichý (BBA) a Milan Smädo (nezávislý).

9.14 – Ospravedlnenú absenciu majú Pavol Bielik (nezávislý), Ľudmila Priehodová (BBA) a Peter Mečiar (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS).

9.13 – Primátor Peter Gogola otvoril zasadnutie.

9.11 – Poslanci sa pomaly schádzajú v sále.

09.00 – Plánovaný začiatok zasadnutia..