Po dvoch mesiacoch sa opäť v priestoroch Veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici stretli poslanci banskobystrického zastupiteľstva pri svojom 11. zasadnutí v aktuálnom volebnom období.

V prvej časti zasadnutia sa budú venovať voľbe nového hlavného kontrolóra, keď z jedenástich uchádzačov splnili ôsmi podmienky pre zaradenie do výberu a medzi nimi aj súčasný hlavný kontrolór Juraj Odor. Pred poslancov sa dostane aj druhá zmena tohtoročného rozpočtu mesta, ktorá by ho mala navýšiť o vyše 1,6 milióna eur. Zaoberať sa budú musieť aj nedávnou kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý zistil nedostatky vo verejných obstarávaniach i nakladaní s majetkom mesta. Poslanci by mali schváliť nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica. Zastupiteľstvo by sa malo dostať aj k uznaniu dlhu mesta voči Dopravnému podniku, ktorému okrem bežných platieb, mesto dlhuje aj vyše 900 tisíc eur za minulé roky. Nakoľko samospráva v tejto chvíli týmito voľnými prostriedkami nedisponuje, peniaze by mala získať preklenovacím úverom. Po schválení trhových poriadkov pravidelných i príležitostných trhov v meste by mali volení zástupcovia schváliť aj odkladané VZN o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu mesta. V rámci ďalších materiálov si poslanci pozrú napríklad aj zmeny organizačnej štruktúry Mestského úradu.

Pozrite si záznam zasadnutia na infonet.tv.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

15.15 – Primátor ukončil dnešné zasadnutie MsZ. Už 23. apríla sa chce s poslancami stretnúť na pracovnom rokovaní ohľadom racionalizácie škôl. Najbližšie rokovanie MsZ bude 29. mája.

15.12 – Rybár však chce byť sprostredkovateľom požiadaviek poslancov medzi úradníkmi a svoju filozofiu poslancom aj vysvetlil.

15.08 – Poslanci kritizujú najmä to, že by podľa prednostu nemali sami komunikovať s jednotlivými zamestnancami úradu, ale len vedúcimi.

15.01 – Podľa Rybára by mali poslanci komunikovať len s vedúcimi oddelení a nie s jednotlivými úradníkmi. Prednosta odpovedá aj na Topoľského otázku v duchu, že úrad má v súčasnosti rovnaký počet zamestnancov ako pred prvými zmenami.

14.58 – Piata organizačná zmena je z pohľadu Rybára len prehadzovaním jedného človeka z miesta na miesto. „Nevylučujem, že v zmysle zákona nebude k organizačným zmenám dochádzať aj každý mesiac,“ hovorí.

14.53 – Ladislav Topoľský sa dostáva k štruktúre a zmenám na Mestskom úrade. Ako vyzerá aktuálna  zmena štruktúry si môžete pozrieť tu. Pýta sa napríklad na aktuálny počet pracovníkov.

14.42 –  Prebieha diskusia.

14.39 – Aké otázky sa poslanci tentokrát pýtajú úradníkov, sa dozvieme až pred ďalším zastupiteľstvom, keďže väčšina z nich ich podá písomne.

14.26 – Dostávame sa k interpeláciám poslancov. Najskôr sa vracajú k svojim minulým otázkam a návrhom, na ktoré kompetentní odpovedali takto…

14.22 – Po správach o činnosti hlavného kontrolóra primátor poďakoval za jeho prácu. Zasadnutie pokračuje správami o činnosti primátora a viceprimátorky za uplynulé obdobie.

14.14 – Poslanci schválili zriadenie spoločného obecného úradu s obcami Dolná Mičiná, Dúbravica, Kynceľová, Malachov, Motyčky, Nemce, Oravce, Selce, Staré Hory, Sebedín – Bečov, Harmanec, Špania Dolina. Konkrétne to znamená, že banskobystrický mestský úrad bude aj pre tieto obce a ich obyvateľov spravovať agendu územného plánovania a stavebného poriadku a bývania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vodnej správy, ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny.

14.08 – Pokračuje zasadnutie MsZ. Po prestávke začíname kultúrnymi témami. Nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o verejných kultúrnych podujatiach sa zatiaľ odkladá. Poslanci schválili dotácie pre rôzne organizácie za účelom športovo-kultúrnych podujatí.

13.17 – Vyhlásená obedná prestávka. V rokovaní by sa malo pokračovať zhruba o 13.50 h.

13.10 – V slove pre verejnosť hovorí aj Elena Púchyová z občianskej iniciatívy Náš domov Sásová, ktorá prezentuje poslancom ďalšie zámery iniciatívy v Sásovej.

13.05 – Pápay žiada o podporenie racionalizácie škôl, pretože ak sa k nej nepristúpi, podľa neho sa diskriminujú ostatné školy.

12.59 – „Racionalizácia škôl je v tejto chvíli nevyhnutná. Ak sa teraz nepristúpi k racionalizácii budeme na to doplácať v ďalších rokoch. Zastavenie racionalizácie tento kritický stav len prehĺbi,“ hovorí Pápay v mene riaditeľov škôl okrem dvoch zainteresovaných Okružná a Tatranská, ktorých sa predbežne racionalizácia týka. Pápay kritizuje aj dôvody, ktoré prezentujú napríklad zástupcovia Okružnej: „Školami rodinného typu sa stávajú tie školy, ktorým klesá počet žiakov a nezaoberajú sa tým prečo. Dávajú sa preto do role školy rodinného typu.“

12.56 – V slove pre verejnosť teraz hovorí Milan Pápay, riaditeľ základnej školy v Podlaviciach, ktorý prezentuje názor riaditeľov verejných základných škôl v Banskej Bystrici. „Nešli sme cestou petície, ale hľadáme podporu k racionalizácii nielen u poslancov MsZ, ale aj u rodičov, pretože je až desať škôl v červených číslach,“ hovorí Pápay. Podľa neho je zaplnenosť škôl v Banskej Bystrici na úrovni 52%.

12.48 – Zástupca rodičov Základnej školy na Okružnej ulici Lukáš Meloš prezentuje názor rodičov, ktorí sú zásadne proti zrušeniu ich školy. Správa o racionalizácii školstva sa podľa nich snaží uviesť poslancov do omylu. Poukazuje na fakt, že v budovách je reálne viac žiakov aj vzhľadom na sídlo Základnej umeleckej školy, budova je podľa neho zrekonštruovaná a počtom žiakov stabilizovaná. „Ak sa našli peniaze na zaplatenie tejto neobjektívnej analýzy a nájdu sa na rekonštrukciu historických budov, mali by sa nájsť aj udržanie tejto školy,“ povedal Meloš. Petíciu za záchranu školy malo podpísať vyše 3,5 tisíca ľudí. Poukazuje aj na fakt, že škola je zapojená do Europrojektu, ktorý by zrušením školy padol a vyše stotisíc eur by muselo mesto uhradiť z vlastného.

12.42 – Všetky trhové poriadky schválené. Nasleduje slovo pre verejnosť.

12.28 – Slovo pre verejnosť sa ale v časovom predstihu neprerokuje. Demonštranti z Okružnej si vypočujú schvaľovanie trhových poriadkov jednotlivých trhových miest a príležitostných trhov.

12.23 – Krátka prestávka naďalej trvá. Medzičasom sa Veľká sieň mestského úradu zaplnila občanmi, ktorí papierovými transparentmi protestujú proti rušeniu Základnej školy na Okružnej ulici. Primátor Peter Gogola pred chvíľkou novinárom upresnil, že túto problematiku chce riešiť na nasledujúcom rokovaní Mestského zastupiteľstva. Už teraz ale chce diskutovať s poslancami a hľadať možné východiská. V prípade zrušenia škôl však poukázal aj na nutnosť využiteľnosti prípadne uvoľnených budov po zlúčení škôl.

11.59 – Vyhlásená 10 minútová prestávka.

11.50 – Rokovanie stále prebieha v tomto bode. Zastupiteľstvo konkrétne muselo zrušiť svoje uznesenia, ktorými ešte vlani predalo areál bývalej čistiarne a práčovne v Majeri. Ako sme vás už na našich stránkach dávnejšie informovali, k predaju totiž nedošlo.

11.00 – Prebieha tradičné schvaľovanie menších odpredajov a prenájmov mestského majetku či pozemkov.

10.55 – Poslanci prebrali situáciu okolo predkladania ich majetkových priznaní mestu a podobných dokladov pri vyhodnocovaní plnenia staršieho uznesenia, ktoré viacerým bývalým poslancom udelilo aj pokuty.

11.44 – Poslanci poukazujú na celkovo vysokú zadĺženosť mesta. Podľa primátora má Banská Bystrica zadĺženosť na jedného obyvateľa na úrovni približne 228 eur.

11.40 – Mesto notárky uzná svoj dlh, ktorý si za posledné roky vytvorilo v Dopravnom podniku. V materiáli sa hovorí o dlhu vyše 900 tisíc. Ekonomický námestník Branislav Slaný dodáva, že po prvotnej verifikácii a vzájomnej kontrole záväzkov s dopravcom sa táto suma znížila na 866 tisíc eur.

11.37 – Milan Lichý navrhol vypustiť z tohto zoznamu národnú kultúrnu pamiatku – Šusterskú baštu na Kollárovej ulici. Podľa neho by sa o takúto pamiatku malo mesto postarať a v prípade, že ju naozaj nedokáže využiť musí ju prioritne ponúknuť štátu. Jeho návrh poslanci schválili.

11.36 – Mesto vypracovalo zoznam svojho aktuálne nepotrebného majetku vhodného na odpredaj. Nájdete ho tu…

11.31 – Druhú zmenu rozpočtu poslanci schválili.

11.29 – Väčšina poslancov sa zdržala hlasovania ohľadom príspevku mesta pre Hrad Krásna Hôrka.

11.26 – Pavol Katreniak upozornil na jednu zo zaujímavostí zmeny rozpočtu, keď mesto opäť zadotuje svoju akciovú spoločnosť MBB sumou vyše 30 tisíc eur na projektovú dokumentáciu.

11.25 – „Prostriedky v tejto kapitole máme na čo využiť aj priamo v Banskej Bystrici,“ hovorí Peter Bielik. Dopĺňa ho Martin Turčan, ktorý hovorí o tom, že z poistenia hradu by mala byť uhradená celá jeho rekonštrukcia a pridáva sa k názoru Petra Bielika. „V minulom funkčnom období sme podobnú vec prispeli dvakrát, napríklad na povodne,“ kontruje Pirošík.

11.20 – Vladimír Pirošík navrhuje, aby sa Banská Bystrica ako mesto zapojilo do zbierky na pomoc požiarom zničenému hradu Krásna Hôrka. Podľa neho by mal každý Banskobystričan prispieť jednou bývalou korunou a teda sumou 2640 eur v prospech verejnej zbierky organizovanej Slovenským národným múzeom. Tieto prostriedky chce v rozpočte nájsť v kapitole určenej pre naše vlastné kultúrne pamiatky.

10.19 – Ekonomický námestník Branislav Slaný prezentuje 2. zmenu tohtoročného rozpočtu. Rozpočet sa zvýši na výdavkovej i príjmovej strane o 1 626 365 eur.

10.17 – Návrh uznesenia bol schválený. Do aktivity výborov mestských častí opäť potečú peniaze.

10.15 – Aj Igor Kašper žiada poslancov o schválenie tohto VZN: „Aj v našom obvode sme tým veľmi ovplyvnení, pretože sme nemohli robiť žiadne akcie.“

10.08 – „Prosím všetkých o podporu tohto bodu. Ak niekto príde na lepší spôsob, nie je problém to po roku prispôsobiť. Bolo vyhovené obom alternatívam a po zmene rozpočtu budú všetky neduhy odstránené a výbory môžu začať organizovať akcie pre občanov nášho mesta,“ zhrnul Milan Smädo. „Som rád, že sa našla zlatá stredná cesta, že časť občianskych rád môže ísť cez občianske združenia, časť starým spôsobom,“ povedal Ladislav Slobodník.

10.06 – Od júna minulého roku sa pripravovalo VZN o financovaní výborov mestských častí z rozpočtu mesta. Tento bod sa niekoľkokrát odkladal. Toto VZN vytvára možnosť aby si výbory zvolili formu, ktorou budú dostávať peniaze z mestskej kasy.

10.00 – Mestské zastupiteľstvo teraz rieši aj plat novozvoleného hlavného kontrolóra. Plat je určený zákonom a podľa veľkosti Banskej Bystrice je to až 2,47 násobok priemernej mzdy a teda 1 942 €. Mestské zastupiteľstvo novému hlavnému kontrolórovi, ktorý do funkcie nastúpi 1. mája, schválilo jednohlasne 100% možného platu.

9.54 – Za nového kontrolóra  bol na ďalších šesť rokov zvolený hneď v prvom kole Ivan Petrovič.

9.47 – Poslanci odvolili, sčítavajú sa hlasy. V prípade, že žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu bude nasledovať druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti z kola prvého.

9.34 – Na návrh Čižmárovej (SDKÚ-DS) bola schválená tajná voľba prostredníctvom hlasovacích lístkov.

9.32 – Na rade je voľba hlavného kontrolóra.

9.28 – Chladný (SDKÚ-DS) upozorňuje, že materiály na rokovanie majú byť zverejnené sedem dní vopred na internete.

9.26 – Primátor stiahol body č.8 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a č.32 Zriadenie Mestského hasičského zboru Mesta Banská Bystrica.

9.22 – Smädo (nezávislý) navrhov presunutie bodu č.33, financovanie mestských častí, za bod č.5. Lichý upozorňuje, že podľa plánu predkladania materiálov malo byť aj vyhodnotenie prenájmu plážového kúpaliska a zmluvy o ukladaní odpadov na RSO. Žiada ich zaradenie na najbližšie mestské zastupiteľstvo.

9.20 – Overovateľmi zápisnice sú poslankyňa Skokanová a Škantár. Za predsedu návrhovej komisie je zvolený Katreniak, spolu s ním budú dnes v komisii aj Pavol Bielik a poslanec Kašper. Ospravedlnení sú Novanský a Legíň.

9.16 -Prebieha test hlasovacieho zariadenia. Následne primátor otvoril 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

9.05 – Poslanci zastupiteľstva sa pomaly schádzajú vo Veľkej sieni Mestského úradu.