Na portáli bbonline.sk si nedávno položili otázku, prečo ešte na sídliskách nechodíme po nových cyklochodníkoch. Na verejnosti sa spojmínajú štyri rozplánované cyklotrasy, resp. cyklochodíky:

  • Námestie slobody  – Senica
  • Hušták – Kráľová
  • Hušták – Sásová
  • Nám. Ľ. Štúra – Fončorda

Portál bbonline.sk sa na stav projektov spýtal aj vedenia mesta. Hovorkyňa primátora, pani Marhefková, sa vyjadrila takto:

„Na základe protestu prokurátorky o tom, že rozhodnutie vydal stavebný úrad, ktorý mal byť zaujatý v danej veci, museli byť tieto rozhodnutia zrušené a celý proces sa musí opakovať.“

Toto vyjadrenie vyznieva akoby bolo nedokončené. Prokurátorka podala protest, ďalej sa stalo  čosi neurčité a napokon sa povolenia zrušili. Kto konkrétne zrušil povolenia na cyklotrasy?

Podobný „newspeak“ je použitý aj v ďalších dvoch prípadoch. Primátor na tému cyklotrás uviedol:

Protest prokurátorky sme museli akceptovať, a tak všetky rozhodnutia vydané obcou Malachov nám boli zrušené.”“

Ďalší prípad je z televízie TA3, V januári 2020 televízia odvysielala reportáž o ihrisku v Radvani:

„Mesto malo problémy s úradnýmmi konaniami… prokuratúre sa nepáčilo, že na svoje projekty využíva stavebný úrad v Malachove a po proteste prokurátora to muselo zmeniť. Doplatil na to aj futbalový štadión v Radvani.“

Aj v tomto prípade badať rovnaký prístup. Prokuratúra podala protest a… a ďalej už stopa končí. Ani v jednom z týchto troch prípadoch sa nepovedalo, kto urobil chybu a kto ju napokon odsúdil (zrušením povolení).

Okresný úrad – úrad, ktorého meno sa nevyslovuje

Protesty prokuratúry podľa mňa nemajú takú právnu silu, aby mohli zrušiť nejaké rozvojové projekty mesta. Je to len protest, a o proteste musí niekto ďalší rozhodnúť.

Čo sa píše o protestoch v zákone o prokuratúre:

V prípade mestského parku, ako aj v prípade cyklochodníkov bol týmto rozhodovacím orgánom Okresný úrad Banská Bystrica.

Celú mediálnu pozornosť ale schytáva len prokuratúra. Ten, kto spôsobí chybu, resp. ten kto ju právoplatne odsúdi, je „v suchu“. Neviem, či je na prokuratúru uvalená nejaká kliatba, alebo čím si tú mediálnu pozornosť vyslúžila.

K akým chybám došlo pri povoľovaní cyklotrás?

Ja som si prostredníctvom zákona o prístupe k informáciám vypýtal rozhodnutia o zrušení týchto projektov. Ide o povolenia  udelené v územných konaniach.

Ide o štyri rozhodnutia ale zaujímavé je, že všetky majú rovnaký text (alebo minimálne takmer rovnaký).  Teda nejakým spôsobom možno ide o jedno a to isté rozhodnutie.

Čo sa dá v týchto rozhodnutiach dočítať?

  1. Podnet na preskúmanie povolení podal stavebný odbor Mestského úradu Banská Bystrica. Tento podnet bol zaslaný na Okresný úrad.
  2. Stavebný odbor sa v podnete sťažuje, že stavebný úrad v územnom konaní pripustil zmenu trasovania cyklochodníka. To by samo o sebe neprekážalo. Problémom je, že na takéhto zásahy „za behu“ neboli upozornení účastníci konania.
  3. Okresný úrad upozorňuje na  problém rozhodnutia o povolení – nie je preukázané, že k rozhodnutiu je riadne priložená grafická príloha. Myslí sa taký prvok, ktorý by sa dal považovať za neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia. (Ja si túto výčitku vysvetľujem tak, že oni nezverejnili výsledné mapy cyklotrás. Skúste si predstaviť, že si chete preštudovať nejakú trasu, ale nevidíte ju na mape, máte k dispozícii len nejaký textový popis).
  4. Okresný úrad zrušil územné povolenia na všetky spomínané cyklochotrasy.

Presnejšie formulácie sa môžete dočítať v samotných rozhodnutiach. Porovnajme si tieto zdôvodnenia s vyjadreniami primátora Jána Noska:

Vďaka aktivite niekoho iného prišli o možnosť čerpať eurofondy vo výške 1,6 milióna eur (ako aj ďalších 6,7 mil. eur z eurofondov na budovanie cyklotrás). Napriek tomu nás aktivisti neznechutili.

Hovorkyňa primátora:
„Na základe protestu prokurátorky o tom, že rozhodnutie vydal stavebný úrad, ktorý mal byť zaujatý v danej veci, museli byť tieto rozhodnutia zrušené a celý proces sa musí opakovať.“

Vie prosím niekto povedať, čo majú spoločné aktivisti s týmto zrušením cyklotrás? Čo má s nimi spoločné prokuratúra a zaujatosť stavebného úradu? Ja som v rozhodnutí o zrušešní cyklotrás nenašiel ani jednu zmienku o aktivistoch. Podriadení Jána Noska zaslali sťažnosť na Okresný úrad, ten potom zruší povolenia na cyklotrasy a zlíznu si to aktivisti? Prečo sme sa z blogu primátora nedozvedeli o sťažnosti na konanie, podanej jeho zamestnancami?

Projekt mestského parku zastavený kvôli zaujatosti stavebného úradu?

Vo svojom blogu sa primátor vyjadruje aj ku problému so spoločným stavebným úradom:

“Vybraní aktivisti na čele s Beatou Hirt totiž poukázali na spoločný Stavebný úrad, ktorý sme mali s obcou Malachov a zamestnanecký pomer pracovníkov tohto útvaru. Protest prokurátorky sme museli akceptovať, a tak všetky rozhodnutia vydané obcou Malachov nám boli zrušené.”

Už sme si ukázali vyššie, že protest „nemuseli akceptovať“.  Rozhodoval o ňom Okresný úrad. Poukázanie na chyby úradov je podľa mňa plne legitímna činnosť, nehovoriac o tom, keď aktivistom dajú za pravdu aj ďalšie orgány (v tomto prípade prokuratúra a okresný úrad). Beata Hirt vo svojom blogu upozornila na to, že v konaní sa urobilo viacej chýb, nielen tá jedna o zaujatosti úradu. Ján Nosko si vo svojom blogu vybral práve túto chybu (o zaujatosti) ako dôvod zastavenia všetkých projektov mestského úradu. Čo si o zaujatosti myslí ten, kto o nej rozhodol?

Takýto postoj OÚ som si prečítal v rozhodnutí OÚ získaného prostredníctvom žiadosti o informácie:

Podľa môjho názoru vyjadril OÚ nesúhlas s názorom o zaujatosti práve týmito odsekmi. V citovanej ukážke píše:

„Ustanovenie §9 odsek 1 obligatórne vylučuje len zamestnanca správneho orgánu, ktorým je v danom prípade obec Malachov. Nehovorí nič o zamestnancoch spoločného stavebného úradu…v prípade vágnych znení zákona sa zákon vykladá tak, aby vyznel v prospech účastníka konania – v tomto prípade staviteľa – Mesta Banská Bystrica“ (parafráza).

Ak okresný úrad zmietol zo stola sťažnosť prokuratúry o zaujatosti, ako môže práve tento fakt spôsobiť zastavenie všetkých projektov Mesta?

Hľadá sa úradné rozhodnutie, ktoré zastavilo všetky projekty.

Keď si čítate tie úradné rozhodnutia, narazíte na  individuálne rozhodnutia, v ktorých sa vytýkajú chyby spôsobené stavebným úradom. Pričom ide o individuálne chyby v tom ktorom konaní (zvlášť o mestskom parku a zvlášť o cyklotrasách). Neviem o žiadnom takom „veľkom“ rozhodnutí, ktoré by rušilo rad radom všetký územné a stavebné konania (stavebníka Banská Bystrica).

Chcel by som teda požiadať pána primátora, aby zverejnil úradné rozhodnutie, z ktorého vyplýva, že všetky rozhodnutia vydané obcou Malachov “im” boli zrušené, a to práve z toho dôvodu, že “museli akceptovať protest prokuratúry o spoločnom stavebnom úrade”.

Dokumenty:

1. Rozhodnutie Okresného úradu (teda nie prokuratúry) o zastavení revitalizácie mestského parku.

2 .Rozhodnutie Okresného úradu (teda nie prokuratúry) o zastavení štyroch cyklotrás.

3. Podané žiadosti o informácie.

Reportáž o úradných konaniach ohľadom ihriska v Kráľovej – Radvani. (Reportáž začína zhruba v 26. minúte)

Ilustračné foto – wikipedia.sk

Oprava 1.8.20220 – pridané súbory rozhodnutia Okresného úradu o mestskom parku do spomínaného priečinka v dokumentoch.


Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.