Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo o zrušení stavebného povolenia na výstavbu malej vodnej elektrárne (MVE) v Šalkovej. Územné rozhodnutie vydané mestom Banská Bystrica prešlo opravou, no niektorí sa znovu odvolali.

Problematiku výstavby líniovej vodnej energetickej stavby „Malá vodná elektráreň Šalková“ sme vám sprostredkovali už v máji. O jej umiestnení sa rozhodlo ešte v septembri 2008 a Krajský úrad životného prostredia (KÚŽP) v Banskej Bystrici ju povolil v januári 2009. Začiatkom roka 2011 sa však na dotknutom území veľa nezmenilo a spoločnosti ENERGO-AQUA a.s. hrozilo odňatie stavebného povolenia. Elektráreň však nemá ani jednoznačnú podporu u obyvateľov Šalkovej. Niektorí dotknutí obyvatelia sa odvolali voči rozhodnutiu KÚŽP v BB. Keďže sa odvolatelia so stavebníkom nedohodli, Krajský úrad vec postúpil na Sekciu vôd Ministerstva životného prostredia SR.

V odvolacom konaní voči tomuto rozhodnutiu zavážali predovšetkým tieto argumenty:
– stavebné povolenie bolo vydané i na pozemkoch, s ktorými územné rozhodnutie nepočíta,
– skončila platnosť nájomných zmlúv k 30.06.2011 a vlastníci pozemkov nesúhlasia s obnovením platnosti týchto zmlúv – stavebník nemá náležite usporiadané pozemky potrebné k výstavbe MVE.

K odvolaniu sa vyjadril aj stavebník, ktorý jednotlivé odvolania považuje za neopodstatnené. Ministerstvo životného prostredia však opodstatnenosť odvolania uznalo a v odvolacom konaní zrušilo rozhodnutie KÚŽP v BB. Vec je vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie.