Niektorí obyvatelia Šalkovej nesúhlasia s výstavbou malej vodnej elektrárne (MVE) v tejto mestskej časti Banskej Bystrice, a preto sa ňou zaoberajú už viac ako dva roky.  Obavy majú prevažne najviac dotknutí obyvatelia Hronskej ulice.

Nevôľu u nich stavba vyvolala predovšetkým preto, že má byť umiestnená len pár desiatok metrov od ich rodinných domov a ani nie desať metrov od pozemkov k nim prináležiacim. Opatrnosť a obavy z vplyvov stavby na ich pozemky sú tak azda pochopiteľnejšie. Práve tento aspekt blízkosti asi spoločnosť ENERGO-AQUA a.s. pri návrhu trochu podcenila. Aj keď komunikáciou s obyvateľmi a dodatočnými návrhmi chce ich obavy vyriešiť, dostala sa do situácie, že niektorí obyvatelia vnímajú spoločnosť ako nekorektnú a projekt ako nedostatočne pripravený. U tejto časti obyvateľov sa tak zväčšujú obavy, že ani chod budúcej elektrárne nemusí byť bezproblémový. A ani po viac ako dvoch rokoch nie je projekt prepracovaný tak, aby úrady a obyvatelia od spoločnosti ENERGO-AQUA nevyžadovali korekcie.

Obavy miestnych
MVE môže negatívne ovplyvniť hladinu spodnej vody, ktorá je dlhodobo problémová, obávajú sa niektorí miestni. Spoločnosť chce túto situáciu vyriešiť vybudovaním obojstrannej podzemnej tesniacej steny. Podľa stanoviska, ktoré pre BBonline.sk poskytol predseda predstavenstva ENERGO-AQUA Anton Kramárik, tesniace steny „budú zaviazané až po skalné podložie nachádzajúce sa v rozsahu 5 – 7,5 m pod korunou ochranných hrádzí.“ ENERGO-AQUA tiež tvrdí, že „v rámci MVE Šalková vybuduje monitorovací systém pozorovania stavu podzemných vôd a stavba prispeje k stabilizácii hladiny.“ Tento systém bude pozostávať z 11 pozorovacích

Vizualizácia MVE Šalková

vrtov v danej lokalite. Taktiež upozorňuje na „navýšenie nábrežného múra a hrádzí s bezpečnosťou jeden meter nad hladinu storočnej vody“, ktoré zrealizuje vzhľadom na to, že Slovenský vodohospodársky podnik považuje súčasné hrádze za nedostatočné pri viac ako päťdesiatročnej vode. A nevybudovanie pravostranných protipovodňových opatrení môže tiež ohroziť budovaný priemyselný park. Budovanie hrádzí však nesúvisí len s nedostatočnou kvalitou súčasných, ale aj s navýšením hladiny Hrona v súvislosti s budovaním MVE. A práve pred týmto navýšením by obyvateľov súčasná hrádza neuchránila.

Na elektráreň niektorí Šalkovčania nielen, že budú vidieť priamo zo svojej izby či záhrady, ale budú si musieť zvyknúť aj na zvýšený hluk. V okolí sa totiž kvôli stavbe vyrúbe dosť stromov, ktoré eliminovali aj hluk z hlavnej cestnej komunikácie na Brezno, ale aj zo stavby novej rýchlostnej cesty, ktorej hlučnosť po dokončení je ešte otázna. Obyvatelia majú obavy aj z kvality elektrárňou zadržiavanej vody, ktorá podľa nich môže spôsobiť nárast zápachu a väčší výskyt komárov. Niektorí si navyše pamätajú lámanie ľadov vzniknutých kvôli zadržiavaniu vody a podobnú situáciu už nechcú zažiť. Prednosta Krajského úradu životného prostredia (KÚŽP) Tibor Tuhársky BBonline.sk upozornil na to, že ku kolaudácii prevádzky MVE Šalková môže dôjsť len v tom prípade, že stavba bude zrealizovaná podľa schváleného plánu a bude spĺňať všetky potrebné kritériá. A samotná prevádzka bude tiež podliehať dozoru.

Súčasná hrádza na ľavom brehu

Dotknutí obyvatelia tiež nevedia pochopiť, ako môže byť stavebné povolenie vydané bez predošlého vysporiadania všetkých pozemkov potrebných pre stavbu a najmä, keď sa vydané stavebné povolenie týka pozemkov súkromných osôb. ENERGO-AQUA si totiž v rámci budovania hrádze potrebuje prenajať pozemky niekoľkých Šalkovčanov. Niektorých obyvateľov presvedčila a zmluvne si pozemky prenajala do 30. júna 2011 s tým, že na nich zriadi vecné bremeno. Vzhľadom na to, že nezískala súhlas všetkých, musí sa vysporiadať aj s touto situáciou a v podstate ju možno vyriešiť tak, aby dané pozemky nepotrebovala. To zas dotknutí vnímajú ako ich obchádzanie. Investor pre nich ako určitú satisfakciu za vecné bremeno na svoje náklady ponúka: „financovanie vybudovania funkčného kanalizačného zberača na Hronskej ulici a kanalizačného prepojenia medzi vyústením kanalizácie Budín a Hronská ulica. A oproti aktuálnej trhovej cene elektrickej energie investor vie pri zmene dodávateľa elektrickej energie zabezpečiť dlhodobé 10% zníženie cien.“ Ale takéto vyvolané ponuky odporom dotknutých Šalkovčanov, sú vnímané skôr ako dodatočné ovplyvňovanie. Navyše, tieto investície nie sú písomne dohodnuté a preto aj ťažšie vymožiteľné.

Aktuálne problémy
Niektorí obyvatelia podali na mesto, ale aj na KÚŽP individuálne Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. V nej sa odvolávajú na širokú škálu problémov, z ktorých niektoré uvádzame. Podľa vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie KÚŽP, Ondreja Babica: „Žiadosť, ktorú sme obdržali od niektorých občanov Šalkovej sme posúdili. Posúdili sme jej obsahovú stránku a vzhľadom k tomu, že nedošlo k ďalšej dohode medzi vlastníkmi pozemkov (obyvateľmi Šalkovej) a investorom, na ktoré sme im dali dostatok času, odstúpili sme toto podanie občanov na Ministerstvo životného prostredia, na Sekciu vôd.

Terénne úpravy na pravom brehu

Pred dvomi týždňami sa na pravom brehu Hrona nad súčasnou haťou začalo s výrubom stromov na základe súhlasu mesta Banská Bystrica. Na Slovenskú inšpekciu životného prostredia ako na príslušný dozorný orgán bol podaný podnet na prešetreniu tohto výrubu. Ním sa momentálne zaoberá Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica. Stanovisko vydá najskôr koncom júna. Podľa Ondreja Babica je v takomto prípade potrebný súhlas „od príslušného orgánu ochrany prírody – mesta Banská Bystrica a povolenie od príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

O umiestnení MVE Šalková sa rozhodlo už 22. septembra 2008 a KÚŽP v Banskej Bystrici túto stavbu povolil 08. januára 2009. Do dvoch rokov mala teda spoločnosť ENERGO-AQUA začať stavať, aby nestratila stavebné povolenie. Na pozemkoch sa však až minulý týždeň začalo s terénnymi úpravami. Pred dvomi dňami na breh, kde má byť pravdepodobne strojovňa, navozili štrk a vyrovnávali podklad. A to napriek tomu, že pretrvávajú pochybnosti o tom, či ENERGO-AQUA svojím nekonaním nestratila stavebné povolenie. „Vzhľadom k tomu, že investor tvrdí a podložil to niektorými dokladmi o tom, že začal kúpou technologického zariadenia, túto otázku určite posúdi v preskúmaní Ministerstvo životného prostredia“, informoval BBonline.sk Ondrej Babic. A kým sa nerozhodne, prezumpcia neviny umožňuje pokračovať vo výrube stromov i v stavebných prácach.