(Aktualizácia: 13.9. o 14:45 – doplnené o vyjadrenie TIS) Napriek tomu, že mestský úrad má nový systém zverejňovania zmlúv, ani ten mu nepomohol v rebríčku Transparency International Slovensko. Banská Bystrica opäť skončila na chvoste najväčších samospráv.

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) v pravidelných intervaloch hodnotí spôsob akým samosprávy sprístupňujú zo zákona povinne zverejňované zmluvy. V predošlých dvoch hodnoteniach obstála Banská Bystrica katastrofálne. V prvom prípade obsadila 85. miesto z 95 hodnotených samospráv so ziskom 15 bodov. V druhom rebríčku si pohoršila a s rovnakým bodovým ziskom padla na 99. miesto. Prednedávnom mesto zverejnilo nový systém, ktorý vytvorila externá spoločnosť v rámci elektronizácie služieb mesta. Ani táto zmena však neposunula Banskú Bystricu v rebríčku TIS vyššie. Mesto síce splnilo takmer polovicu požiadaviek a získalo 47 bodov, no zlepšili sa aj ostatné samosprávy, a tak to stačí iba na 90. miesto v rebríčku.

V novom hodnotení sa pri zverejňovaní zmlúv ako najviac problematickým ukázalo, že mesto dáva dokumenty k dispozícii iba ako obrázky. Nie je tak možné priamo v textoch vyhľadávať, kopírovať ich časti alebo strojovo ich spracovávať. Práve tu stratila Banská Bystrica z celkového počtu 100 bodov až 40 bodov. Na to upozorňuje aj Branislav Slaný, ekonomický námestník Mestského úradu. Podľa neho systém zverejňovania je v želanom stave a podmienku kopírovania textu resp. možnosti strojového spracovania dokumentu nepovažuje až za takú dôležitú. Význam podľa neho má najmä možnosť prehľadnej orientácie v zmluvách a vyhľadávania resp. ich zoraďovania podľa zadaných kritérií podľa potrieb bežného obyvateľa mesta.

Transparency International v minulosti vykonalo na Mestskom úrade audit, čo sa týka systému zverejňovania zmlúv, nenechalo vedeniu žiadne konkrétne odporúčania. Ekonomický námestník pre BBonline.sk povedal, že mesto sa pri príprave nového systému, nepoznajúc metodiku TIS, riadilo  vlastnými kritériami.

Prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár dodáva, že banskobystrická samospráva sa pri zverejňovaní zmlúv riadi literou zákona a nie pravidlami súťaže, ktoré stanovuje mimovládna organizácia. Zverejňovanie zmlúv podľa metodiky TIS by mohlo byť  ľahko kopírovateľné či inak zneužiteľné tretími osobami, dodáva Miroslav  Rybár. „Dôležitá pre nás je spokojnosť občanov a z ich strany sme pripomienky k spôsobu zverejňovania zmlúv zatiaľ nezaznamenali.“ 

TIS sa však odvoláva na smernicu ministerstva financií, ktorá hovorí v základných požiadavkách zverejňovania dokumentov, že:
Štandard  pre  všeobecné  použitie  formátov  (§  18  výnosu,  písm.  d))  je  v tejto  oblasti jednoznačný   a zavádza   požiadavku,   že   každý   tlačený   text   musí   byť   v elektronickom dokumente rozoznateľný ako text,  t. j. byť minimálne:
a) čitateľný,
b) označiteľný  a  kopírovateľný
c) manuálne vyhľadávateľný (používateľom),
d) spracovateľný  inými  systémami  (napr.  kvôli  indexácii,  vytváraniu  vyhľadávacích
kategórií, samotnému vyhľadávaniu atď.).
Nedodržanie     tohto     štandardu     zabraňuje     ďalšiemu     spracovávaniu     (či     už
automatizovaným  alebo  manuálnym  spôsobom),  vyhľadávaniu  v texte  alebo  čítaniu  textu
zrakovo postihnutými, čo je v rozpore s princípmi informatizácie spoločnosti.“

Ľuba Riapošová z TIS, ktorá na hodnotení samospráv pracovala, k tomu dodáva: „Štyridsať bodov sa Transparency International Slovensko pri tejto otázke rozhodla udeliť preto, že ľudia najčastejšie vyhľadávajú zmluvy dvoma spôsobmi – buď si ich vyhľadajú priamo na stránke samosprávy, alebo kľúčové slová zadajú do vyhľadávača. V prípade, že sa v dokumentoch nedá vyhľadávať, zmluva sa im vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazí. Dokument je preto pre používateľa omnoho ťažšie nájsť.“

V samotnom rebríčku najlepšie obstáli Smižany, ktoré splnili až 99% požiadaviek. Výborne sa opäť darilo aj Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK), ktorý so ziskom 92 bodov obsadil druhé miesto spomedzi Vyšších územných celkov.