CELÉ OCZ

[youtube -m6cVKhPHxg 640 360]

1.bod Otvorenie

 

2.bod Schválenie programu rokovania

 

3.bod Voľba overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice

 

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-01-22/123.mp4 width=700 height=400]

 

4.bod Správa o plnení uznesení

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-01-22/4.mp4 width=700 height=400]

 

 

5.bod Prerokovanie nepodpísaných uznesení zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská, konaného dňa 16. 12. 2015

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-01-22/5.mp4 width=700 height=400]

 

6.bod Rôzne

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-01-22/6.mp4 width=700 height=400]

 

7.bod Interpelácie poslancov

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-01-22/7.mp4 width=700 height=400]

 

8.bod Diskusia

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-01-22/8.mp4 width=700 height=400]

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.