1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení (Matúš Hollý)
 3. Návrh VZN BBSK č. xx/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK  (Denisa Nincová)
 4. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2023  (Andrea Holubčíková)
 5. Návrh na odvolanie a vymenovanie nového člena výboru pre audit   (Andrea Holubčíková)
 6. Návrh na schválenie zriadenia záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik  (Peter Bučko )
 7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
  1. Návrh na schválenie prevodu úseku cesty III/2614 v obci Olováry pre obec Olováry za kúpnu cenu 1 Eur, ako prípad hodný osobitného zreteľa  (Róbert Machala)
  2. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Lučenec na základe bezodplatnej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi BBSK a mestom Lučenec po výstavbe stavby s názvom: „Lučenec – Vidiná – Tomášovce, cyklistická cestička Lučenec – trasa D“  (Róbert Machala)
  3. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Kalinovo na základe zmluvy o zriadení vecného bremena medzi BBSK a obcou Kalinovo po „Predĺžení vodovodu Štefánikova ulica“ v obci Kalinovo za odplatu vo výške 1 Eur  (Róbert Machala)
  4. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Vlkanová, z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých prípravou stavby „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa – 3. úsek“ 1. časť  (Martin Daniš)
  5. Návrh na schválenie nájmu plôch na budovách Úradu BBSK a Stredoslovenského múzea za účelom umiestnenia kamerových systémov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  6. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov pre Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  7. Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu nebytových priestorov v budove Úradu BBSK pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  8. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  9. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie stavby k.ú. Horné Opatovce (Radovan Majerík)
  10. Návrh na schválenie prebytočnosti budovy bývalých výchovných učební a skladu v správe DSS Slatinka v  k.ú. Opatová (Radovan Majerík)
  11. Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu hnuteľného majetku BBSK pre mesto Banská Štiavnica (Radovan Majerík)
  12. Návrh na schválenie prebytočnosti a uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj hnuteľného majetku a odňatie súboru hnuteľného majetku z výkonu správy BBRSC, a. s. (Radovan Majerík)
  13. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie stavby v správe SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec (Radovan Majerík)
  14. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie stavby v správe Spojenej školy, Železničná 5, Poltár (Radovan Majerík)
  15. Návrh na kúpu stavebného objektu v Detve od spoločnosti ARDIS a.s. Žiar nad Hronom (Radovan Majerík)
  16. Návrh na schválenie budúcej kúpy a kúpy pozemku v k. ú. Heľpa, obec Heľpa, pre účely výstavby zariadenia sociálnych služieb rodinného typu DSS Pohorelská Maša (Radovan Majerík)
  17. Návrh na schválenie budúcej kúpy a kúpy pozemkov v k. ú. Širkovce, obec Širkovce za účelom výstavby zariadenia sociálnych služieb rodinného typu pre klientky DSS FEMINA vo Veľkom Blhu (Radovan Majerík)
  18. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 24/2022 zo dňa 19. decembra 2022 (Radovan Majerík)
 8. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektov BBSK
  1. Návrh na schválenie projektu ,,Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Sklabiná – Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresu VK/KA) – projektová príprava‘‘ a jeho spolufinancovanie (Anna Hriňová)
  2. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Šurice – Pavlovce po križovatku s cestou II/531 – projektová príprava“ a jeho spolufinancovanie (Anna Hriňová)
  3. Návrh na schválenie projektu „Vybudovanie troch cyklociest Pohronskej vetvy – vypracovanie štúdie realizovateľnosti” a jeho spolufinancovanie (Anna Hriňová)
  4. Návrh na schválenie projektu „Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene“ a jeho spolufinancovanie (Anna Hriňová)
  5. Návrh na schválenie medzinárodného projektu „Pilotný projekt iniciatívy ALMA na Slovensku“ pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. a jeho spolufinancovanie BBSK (Anna Hriňová)
 9. Návrh zoznamu projektov Banskobystrického samosprávneho kraja do Integrovanej územnej stratégie BBSK  (Anna Hriňová)
 10. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja“ (Miroslav Vyka)
 11. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 2022 (Michal Kňažek)
 12. Návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom /Slovenská republika/ a Regiónom Shida Kartli /Gruzínsko/ (Ondrej Lunter)
 13. Zmeny v zložení orgánov spoločností založených Banskobystrickým samosprávnym krajom (Ondrej Lunter)
 14. Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny, odvolania a vymenovania členov Dozornej rady spoločnosti Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik (peter Bučko)
 15. Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny, odvolania a vymenovania členov Dozornej rady spoločnosti Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“ (Milan Vaňo)
 16. Návrh na voľbu zástupcu BBSK do výboru pre otázky zamestnanosti (Ondrej Lunter)
 17. Zmeny v členstve v komisii Zastupiteľstva BBSK (Ondrej Lunter)
 18. Rámcový dlhodobý plán činnosti podpredsedov BBSK (Ondrej Lunter)
 19. Informatívna správa BBRSC, a. s. k žiadosti o navýšenie rozpočtu na údržbu komunikácií II. a III. triedy na rok 2023 (Martin Turčan)
 20. Rôzne
 21. Interpelácie
 22. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.