1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK
3. Zmena konateľa a členov dozornej rady v spoločnosti Dom kultúry BB s.r.o.
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
4. Návrh VZN BBSK č. ../2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
Predkladá: Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK
5. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 47/2022 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov
Banskobystrického samosprávneho kraja pre školy a školské zariadenia
samosprávneho kraja
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
6. Návrh Dodatku č. 8 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia
BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
7. Návrh Dodatku č. 4 VZN BBSK č. 36/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
8. Návrh Dodatku č. 4 VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu
v Banskobystrickom kraji
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
9. Návrh Dodatku č. 2 VZN BBSK č. 44/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
10. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 1 na rok 2023
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
11. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
Predkladá podbody 11.01. – 11.02.: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb
a zdravotníctva Úradu BBSK
Predkladá podbody 11.03. – 11.08.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky
Úradu BBSK
Predkladá podbod 11.09: Ondrej Lunter, predseda BBSK
11.01. Návrh na schválenie prenechania nebytových priestorov do nájmu pre úspešného
uchádzača verejného obstarávania na zabezpečenie služby – Príprava stravy
pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov v DSS LIBERTAS, ako prípad hodný
osobitného zreteľa
11.02. Návrh na schválenie prevodu hnuteľného majetku BBSK pre Človeka v ohrození, n.o.
11.03. Návrh na prenechanie nebytových priestorov do nájmu pre úspešného uchádzača
verejného obstarávania na zabezpečenie služby „Dodávka tepla pre vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody (TÚV) pre OvZP BBSK, konkrétne pre Divadlo Jozefa Gregora
Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen“, ako prípad hodný osobitného zreteľa
11.04. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod chodníkom v k.ú. Senohrad pre Obec
Senohrad, ako prípad hodný osobitného zreteľa
11.05. Návrh na nájom časti pozemku v k. ú. Devičie vo vlastníctve BBSK pre SSC v súvislosti
s realizáciou investičnej akcie: „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy I. etapa cesty
I/66 Rakovec-križovatka II/526“ ako prípad hodný osobitného zreteľa
3. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
11.06. Návrh na schválenie bezodplatného vecného bremena na pozemku v k. ú. Kremnica
v správe Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Kremnica pre realizovanú
stavbu „P1036 Kremnica – Bystrická – preložka EERZ-VN pre DSS Kremnica
11.07. Návrh na schválenie kúpy pozemku v k. ú. Tomášová obec Rimavská Sobota pre potreby
Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote
11.08. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 863/2022 zo dňa 22. septembra 2022
11.09. Návrh na schválenie bezodplatného vecného bremena na pozemku v k. ú. Môťová
vo vlastníctve spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK, s. r. o. pre realizáciu projektu
„Revitalizácia bývalej budovy Gymnázia vo Zvolene – časť Sekier – rekonštrukcia
TRAFOSTANICE TS 617 zriadenej v rámci existujúcej EERZ-VN“
12. Návrh na voľbu členov komisií Zastupiteľstva BBSK z radov neposlancov
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
13. Informatívna správa o projektoch vypracovaných BBSK a Rozvojovou agentúrou BBSK,
n.o. v programovom období 2014 – 2020 a aktuálne platných strategických
dokumentoch Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Anna Hriňová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Úradu BBSK
14. Interpelácie poslancov
15. Rôzne
16. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.