1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení (Matúš Hollý)
 3. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na rok 2023 (Andrea Holubčíková)
 4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK za rok 2022 (Michal Kňažek)
 5. Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2022 (Andrea Holubčíková)
 6. Návrh na použitie prostriedkov peňažného fondu (Andrea Holubčíková)
 7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu na schválenie rozhodnutia o prijatí úveru BBSK na kapitálové výdavky z finančného nástroja Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (Michal Kňažek)
 8. Návrh na zrušenie rozhodnutia o prijatí úveru BBSK na kapitálové výdavky z finančného nástroja Energetickej Efektívnosti Operačného programu Kvalita životného prostredia a návrh na schválenie rozhodnutia o prijatí úveru BBSK na kapitálové výdavky z finančného nástroja Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (Andrea Holubčíková)
 9. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
  1. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Vlkanová,  z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých prípravou stavby „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II.etapa – 3.úsek“ 2. časť (Martin Daniš)
  2. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku  – pozemkov v k. ú.Ožďany, z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých prípravou stavby „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, I. a II. etapa“ (Martin Daniš)
  3. Návrh na nájom časti pozemku v k. ú. Banská Bystrica vo vlastníctve BBSK pre mesto Banská Bystrica v súvislosti s realizáciou verejnoprospešnej stavby: „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  4. Návrh na prevod pozemkov v k. ú. Revúca pre mesto Revúca za účelom vybudovania cyklochodníka, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  5. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Rimavská Sobota pre SSC, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  6. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Rimavská Sobota pre SSC, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  7. Návrh na schválenie prevodu pozemkov v k. ú. Slovenská Ľupča pre NDS, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  8. Návrh na prevod pozemku v k. ú. Brezno pre mesto Brezno, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  9. Návrh na schválenie prenechania nebytových priestorov do nájmu pre úspešného uchádzača verejného obstarávania na zabezpečenie služby Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica“, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  10. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  11. Návrh na schválenie predaja hnuteľného majetku pre Rozvojové služby BBSK, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  12. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 18/2022 zo dňa 19. decembra 2022 prevod pozemku pre Littera n.o, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Radovan Majerík)
  13. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 817/2022 zo dňa 1. júla 2022 (Radovan Majerík)
  14. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 21/2022 zo dňa 19. decembra 2022 na schválenie kúpy pozemkov a miestnej komunikácie v k. ú. Stožok od obce Stožok (Radovan Majerík)
  15. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti technologického zariadenia v správe Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici a jeho likvidáciu (Radovan Majerík)
 10. Zmeny v zložení orgánov spoločností založených Banskobystrickým samosprávnym krajom (Ondrej Lunter)
 11. Návrh na vyradenie Gymnázia Mateja Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa  zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2023 (Zuzana Lafférsová)
 12. Návrh na vytvorenie Spojenej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica od 01. 09. 2023 (Zuzana Lafférsová)
 13. Vyhodnotenie Akčného plánu ku Koncepcii rozvoja školstva Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2022 (Zuzana Lafférsová)
 14. Návrh Akčného plánu ku Koncepcii rozvoja školstva Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2023 (Zuzana Lafférsová)
 15. Návrh na schválenie projektov BBSK
  1. Návrh na schválenie zapojenia sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (Anna Hriňová)
  2. Návrh na schválenie projektu ,,Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene – Zníženie energetickej náročnosti objektu‘‘ (Anna Hriňová)
  3. Návrh na schválenie projektu ,,Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Kremnica – Zníženie energetickej náročnosti objektu‘‘ (Anna Hriňová)
  4. Návrh na schválenie projektu ,,Novohradské múzeum a galéria v Lučenci – Zníženie energetickej náročnosti objektu‘‘ (Anna Hriňová)
 16. Informatívna správa o implementácii Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja pre európske fondy 2021 – 2027 a o Programe Slovensko 2021 – 2027 (Anna Hriňová)
 17. Informatívna správa o dodatočnom príspevku pre projekty IROP v podmienkach BBSK (Anna Hriňová)
 18. Správa o činnosti a hospodárení a účtovná závierka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus za rok 2022 (Daniela Volenská)
 19. Informácia k harmonogramu zmien cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave v BBSK pre rok 2023 (Ondrej Lunter)
 20. Interpelácie poslancov
 21. Rôzne
 22. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.