Otvorenie 1
Kontrola plnenia uznesení 2 Matúš Hollý
Návrh na schválenie strategického zámeru pre nábor lekárov v Banskobystrickom samosprávnom kraji 3 Martin Caudt
Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci s Mestom Banská Bystrica 4 Ján Lunter
Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 5 na rok 2022 5 Andrea Holubčíková
Návrh na zmenu konateľa spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK s.r.o., peňažný vklad – zvýšenie základného imania spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK s.r.o., nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti /vloženie nehnuteľného majetku do spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK s.r.o. 6 Ján Lunter
Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK 7
Návrh na prevod pozemku v k. ú. Lučenec pre Scarlet Bolyósovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/1 Radovan Majerík
Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu pozemku v k.ú. Ábelová do spoluvlastníctva Jánovi Kuklovi, Beate Kuklovej a Lenke Kuklovej ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/2 Radovan Majerík
Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k. ú. Radvaň pre NDS, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/3 Radovan Majerík
Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k.ú. Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/4 Radovan Majerík
Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností v k. ú. Banská Štiavnica medzi BBSK a Mestom Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/5 Radovan Majerík
Návrh na schválenie budúcej zámeny nehnuteľností v k. ú. Župkov medzi BBSK a Obcou Župkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/6 Radovan Majerík
Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností medzi BBSK a Mestom Krupina, ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/7 Radovan Majerík
Návrh na schválenie odpredaja spoluvlastníckeho podielu k pozemkom v k. ú. Šalková pre NDS, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/8 Radovan Majerík
Návrh na schválenie nájmu hnuteľného majetku BBSK pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/9 Radovan Majerík
Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku BBSK v k. ú. Pohorelá pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 7/10 Radovan Majerík
Návrh na schválenie kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Lučenec obec Lučenec pre potreby Strednej odbornej školy služieb a dopravy v Lučenci 7/11 Radovan Majerík
Návrh na schválenie prevodu prebytočných nehnuteľností v k. ú. Lučenec, na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 7/12 Radovan Majerík
Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľnosti v k.ú. Nová Baňa na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 7/13 Radovan Majerík
Návrh na schválenie prevodu bývalej železničnej zastávky Hrnčiarske Zalužany v k. ú. Sušany na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 7/14 Radovan Majerík
Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti plynových kotlov v správe Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici a autobusu v správe SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote a ich likvidácie 7/15 Radovan Majerík
Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Rimavská Sobota v prospech vlastníkov inžinierskych sietí (distribučných spoločností) za účelom uloženia inžinierskych sietí 7/16 Radovan Majerík
Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a likvidáciu hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a.s. 7/17 Radovan Majerík
Návrh na schválenie odňatia pozemku k.ú. Žiar nad Hronom z predmetu nájmu spoločnosti Svet zdravia, a.s. Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 35 960 884 7/18 Radovan Majerík
Návrh na schválenie Memoranda o porozumení a spolupráci pri realizácii projektov spolufinancovaných z prostriedkov Plánu obnovy o odolnosti medzi BBSK a spoločnosťou Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 35 960 884 7/19 Radovan Majerík
Návrh na schválenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Utekáč na základe zmluvy o zriadení vecného bremena medzi BBSK a Obcou Utekáč za účelom usporiadania majetkových vzťahov po „Rekonštrukcii verejného vodovodu“ za odplatu vo výške 1,-€ 7/20 Róbert Machala
Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku parcela reg. „C“ č. 139/1 v k.ú. Ďubákovo medzi BBSK a Petrom Kováčom a Martinou Kováčovou za účelom vybudovania oporného múru k vjazdu k pozemku parcela reg. „C“ č. 37 v k.ú Ďubákovo 7/21 Róbert Machala
Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Kostiviarska, z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých prípravou stavby „Cesta III/066 34 Kostiviarska – Kynceľová – Sásová, I. etapa“. 7/22 Martin Daniš
Vyhodnotenie plnenia Stratégie nakladania s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2021-2030 za obdobie rokov 2021 a 2022 8 Radovan Majerík
Návrh na spolufinancovanie projektov 9
Návrh na schválenie projektu „Energetický manažment BBSK 9/1 Zuzana Lafférsová
Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 355/2020 z 21. mája 2020 – Návrh na schválenie pilotného projektu „Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí samosprávnych krajov“ a jeho spolufinancovanie v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, z operačného programu Efektívna verejná správa 9/2 Zuzana Lafférsová
Návrh na schválenie projektu „Technický sekretariát BBSK“ 9/3 Zuzana Lafférsová
Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“ 10 Zuzana Lafférsová
Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra za I. polrok 2022 11 Michal Kňažek
Informatívna správa o príprave projektových zámerov na čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti – komponent 13 „Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno – zdravotná starostlivosť“ 12 Denisa Nincová
Vyhodnotenie plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2025 za obdobie roka 2021 13 Denisa Nincová
Informatívna správa odboru verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK 14 Martin Daniš
Interpelácie 15
Rôzne 16
Záver 17

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.