1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva BBSK
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
3. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK
4. Návrh na voľbu podpredsedov Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
5. Návrh na voľbu členov Krajskej rady Zastupiteľstva BBSK a schválenie Štatútu Krajskej
rady Zastupiteľstva BBSK
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu BBSK za I. polrok 2022
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
7. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 7 na rok 2022
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k Návrhu rozpočtu BBSK na roky
2023 – 2025
Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
9. Návrh rozpočtu BBSK na roky 2023 – 2025
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu na schválenie rozhodnutia
o prijatí úveru BBSK na kapitálové výdavky
Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
11. Návrh na schválenie rozhodnutia o prijatí úveru BBSK na kapitálové výdavky
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu na schválenie rozhodnutia
o prijatí úveru BBSK na kapitálové výdavky z finančného nástroja Energetickej
Efektívnosti Operačného programu Kvalita životného prostredia
Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
13. Návrh na schválenie rozhodnutia o prijatí úveru BBSK na kapitálové výdavky
z finančného nástroja Energetickej Efektívnosti Operačného programu Kvalita
životného prostredia
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
14. Správa výboru pre audit
Predkladá: Andrea Holubčíková, členka výboru pre audit
15. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
Predkladá podbod 15.01.: Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
a územného plánovania Úradu BBSK
Predkladá podbody 15.02. – 15.09.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky
Úradu BBSK
Predkladá podbod 15.10.: Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania
a investícií Úradu BBSK
15.01. Návrh na schválenie prevodu cesty III/2376 Hronec príjazdná v obci Hronec pre Lesy SR
š.p. za kúpnu cenu 1 eur ako prípad hodný osobitného zreteľa
15.02. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve BBSK pre Litterra, n.o., ako prípad
hodný osobitného zreteľa
15.03. Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve č. 419/2010/ODDPR zo dňa
24.06.2010 medzi BBSK a Nemocnicou AGEL Zvolen a.s., ako prípad hodný osobitného
zreteľa
15.04. Návrh na schválenie kúpy pozemku v k. ú. Žiar nad Hronom obec Žiar nad Hronom
do vlastníctva BBSK pre potreby Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
15.05. Návrh na schválenie kúpy pozemkov a miestnej komunikácie v k. ú. Stožok od obce Stožok
15.06. Návrh na kúpu pozemku v k.ú. Šumiac pre potreby vybudovania vjazdu do areálu DSS
na Červenej Skale
15.07. Návrh na schválenie prebytočnosti bývalej budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
k.ú. Lučenec
15.08. Návrh na schválenie budúceho bezodplatného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Kremnica v správe DD a DSS Kremnica za účelom realizácie stavby „Kremnica Dom
sociálnych služieb – Preložka NN siete p.č.1306“
15.09. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Banskobystrického
samosprávneho kraja a prevod výpočtovej techniky pre poslancov Zastupiteľstva BBSK
v V. volebnom období
15.10. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku KN C parc.č. 1604/1 v k.ú. Kostiviarska,
ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku parcely registra C KN č. 1604/1 strpieť
na časti zaťaženej nehnuteľnosti právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami
a nemotorovými dopravnými prostriedkami v prospech vlastníka susednej nehnuteľnosti –
pozemku registra C KN č. 1606/1 v k.ú. Kostiviarska
16. Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 344/2020 zo dňa 21. mája
2020
Predkladá: Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK
17. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK
18. Poriadok odmeňovania zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
19. Smernica o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
20. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Divadla Jozefa Gregora Tajovského
so sídlom Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
21. Návrh na vymenovanie riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb,
Kirejevská č. 1192/23, 979 01 Rimavská Sobota
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
22. Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva BBSK, návrh na voľbu predsedov a členov
komisií Zastupiteľstva BBSK
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
23. Návrh na voľbu zástupcov do výborov pre otázky zamestnanosti
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
24. Návrh Harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva BBSK na rok 2023
Predkladá: Ondrej Lunter, predseda BBSK
25. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na I. polrok 2023
Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
26. Návrh na schválenie koncepčného dokumentu „Koncepcia uplatnenia SMART princípov
v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja“
Predkladá: Zuzana Lafférsová, dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky odboru
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK
27. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Regionálna inovačná stratégia
Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025“
Predkladá: Zuzana Lafférsová, dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky odboru
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK
28. Návrh na schválenie dokumentu „Akčný plán na rok 2023 Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“
Predkladá: Zuzana Lafférsová, dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky odboru
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK samosprávneho kraja na roky 2022 – 2027
Predkladá: Zuzana Lafférsová, dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky odboru
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK
30. Informatívna správa Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. – obstaranie
investícií – sumarizácia obstarania investícií 2022 – 2023
Predkladá: Martin Lejtrich, predseda predstavenstva BBRSC, a. s.
31. Interpelácie poslancov
32. Rôzne
33. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.