1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení (Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK)
 3. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 3 na rok 2024 (Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK)
 4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK za rok 2023 (Jaroslav Hazlinger, hlavný kontrolór BBSK)
 5. Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2023 (Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK)
 6. Návrh na použitie prostriedkov peňažného fondu (Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK)
 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a sociálnych politík Úradu BBSK)
 8. Informatívna správa o prenesení časti zodpovednosti za starostlivosť o seniorov z BBSK na miestne samosprávy a neverejných poskytovateľov (Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a sociálnych politík Úradu BBSK)
 9. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
  (Podbod 09.01.: Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK
  Podbod 09.02.: Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK
  Podbody 09.03. – 09.15.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK)

  1. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Kováčovce z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých realizáciou stavby „Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na most Peťov – Pösténypuszta“
  2. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Vlkanová z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých prípravou stavby „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa – 1.úsek“
  3. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku v k.ú. Rimavská Sobota pre spoločnosť MH Invest, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  4. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre mesto Lučenec v k. ú. Lučenec ako prípad hodný osobitného zreteľa
  5. Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Ožďany ako prípad hodný osobitného zreteľa
  6. Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu pozemku v k. ú. Staré Hory ako prípad hodný osobitného zreteľa
  7. Návrh na schválenie prebytočnosti pozemkov v k. ú. Staré Hory a ich prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 446/2001 Z. z.
  8. Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu a zmenu predmetu nájmu nebytových priestorov pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU BBSK, n.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
  9. Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu pozemku v k. ú. Kriváň ako prípad hodný osobitného zreteľa
  10. Návrh na schválenie zriadenia budúceho vecného bremena pre mesto Brezno za účelom vybudovania rozšírenia kanalizačnej siete
  11. Návrh na schválenie zriadenia budúceho bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v umiestnení el. prípojky NN na pozemku v k.ú. Krupina medzi BBSK a spoločnosťou Infoland s.r.o.
  12. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanáciu objektu na ulici Dr. Vodu v Lučenci
  13. Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe ZSS Pod Skalkou v k.ú. Kremnica
  14. Návrh na schválenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností v priemyselnom areáli bývalého Kovosmaltu Brownfield Fiľakovo
  15. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 85/2023 zo dňa 30. marca 2023
 10. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektov BBSK (Anna Hriňová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a územného plánovania Úradu BBSK)
  1. Návrh na schválenie projektu podpory turizmu a cykloturizmu na Kráľovej holi – schválenie kúpy nehnuteľností v k. ú. Šumiac a v k. ú. Telgárt za účelom vytvorenia turistického zázemia pre Kráľovu hoľu, schválenie uzatvorenia zmluvy o združení
  2. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „Zvolen – kruhový objazd na križovatke ulice J. Kollára a cesty 2460“
  3. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina, časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291“
  4. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina, časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“
  5. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „ELEVATE“
  6. Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“
  7. Návrh na schválenie projektu „Debarierizácia priestorov Gymnázia Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica“
  8. Návrh na schválenie projektu „Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota – debarierizácia budovy“
  9. Návrh na schválenie projektu „Debarierizácia priestorov Gymnázia Jána Chalupku v Brezne“
  10. Návrh na schválenie projektu „Debarierizácia priestorov Obchodnej akadémie Mareka Frauwirtha v Banskej Bystrici“
  11. Návrh na schválenie projektu „Debarierizácia priestorov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici“
  12. Návrh na schválenie projektu „SOŠ drevárska vo Zvolene – debarierizácia internátu“
  13. Návrh na schválenie projektu „Debarierizácia priestorov Spojenej školy Kremnička v Banskej Bystrici“
  14. Návrh na schválenie projektu „Debarierizácia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom“
  15. Návrh na schválenie projektu „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Zvolen“
  16. Návrh na schválenie projektu „Debarierizácia – prístupová komunikácia medzi budovami školy“ – Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy, Lučenec
  17. Návrh na schválenie projektu „Stavebné úpravy vnútorných priestorov – debarierizácia“ – Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica
  18. Návrh na schválenie projektu „Stavebné úpravy vnútorných priestorov – debarierizácia“ – Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Zvolen
  19. Návrh na schválenie projektu „Moderná inkluzívna škola“ – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota
  20. Návrh na schválenie projektu „Škola bez bariér“ – Stredná spojená škola, Banská Bystrica
  21. Návrh na schválenie projektu „Škola bez bariér“ – Spojená škola Modrý Kameň
  22. Návrh na schválenie projektu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti budov – SOŠ Veľký Krtíš“
  23. Návrh na schválenie projektu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti budov – SŠ, Školská 7, Banská Bystrica“
  24. Návrh na schválenie projektu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti budov – OA Mareka Frauwirtha, Banská Bystrica“
  25. Návrh na schválenie projektu „Rýchle energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota“
  26. Návrh na schválenie projektu „Rýchle energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti SOŠ informačných technológií Banská Bystrica“
  27. Návrh na schválenie projektu ,,Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica – Podpora rýchlych energetických opatrení‘‘
  28. Návrh na schválenie projektu „Spojená škola Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budov školy“
  29. Návrh na schválenie projektu „Rýchle energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici“
 11. Informatívna správa – Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK za obdobie 2023 – 2024 (Martin Turčan, predseda Predstavenstva BBRSC, a.s.)
 12. Informatívna správa – Stavebno-technický stav mostov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK (Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK)
 13. Aktuálna informácia o vývoji Integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja (Radoslav Vavruš, predseda Predstavenstva Organizátor IDS BBSK, a. s.)
 14. Vyhodnotenie Akčného plánu ku Koncepcii rozvoja školstva Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2023  (Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru školstva a reformy vzdelávania Úradu BBSK)
 15. Návrh akčného plánu ku Koncepcii rozvoja školstva Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2024 (Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru školstva a reformy vzdelávania Úradu BBSK)
 16. Návrh na vymenovanie štatutárnych zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (Ondrej Lunter, predseda BBSK)
  1. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Knižnice Jána Kollára so sídlom Štefánikovo námestie 33/40, 967 21 Kremnica
  2. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Novohradskej knižnice so sídlom Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec
  3. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Novohradského múzea a galérie so sídlom Nám. Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec
  4. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 984 03 Lučenec
  5. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Zariadenia sociálnych služieb Čemerica, 1. mája 57/72, 976 69 Pohorelá
 17. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady InTech Žiar nad Hronom z.p.o. (Ondrej Lunter, predseda BBSK)
 18. Interpelácie poslancov
 19. Rôzne
 20. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.